اموزش دور اظهاری واردات

شما می توانید همین حالا برای مشاوره با کارشناسان مجرب ما اقدام کنید    ۴۴۶۶۷۰۹۷ ۰۲۱

اموزش دور اظهاری واردات
اموزش دور اظهاری واردات

  ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

يکي از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي کشورها، رشد بخش خارجي اقتصاد و
بازرگاني بيکي از مهمترين عوامل توسعه اقتصادي کشورها، رشد بخش خارجي اقتصاد و
بازرگاني بين المللي است. به عبارت ديگر داشتن مبادلات تجاري گسترده يکي از
عوامل اصلي رشد اقتصادي محسوب مي شود. درحال حاضر سهم تجارت از GDP جهان نزديک به 93 درصد است که پيش بيني مي شود اين سهم در سال 9393 به
83 درصد برسد .
دولت ها و سازمان هاي بين المللي در دهه هاي گذشته تلاش زيادي را انجام دادند
تا از طريق کاهش تعرفه ها و آزاد سازي صادرات، تجارت بين المللي را گسترش دهند.
يکي از عوامل که باعث افزايش قابل ملاحظه در حجم تجارت مي شود، انجام سريع و
کم هزينه مبادلات تجاري است . گمرک بعنوان نماينده دولت در کشورهاي مختلف
مسئول اعمال حاکميت در چرخه تجارت است. سازمان جهاني گمرک استانداردهاي
42 گانه اي را براي هماهنگ سازي گمرکات ارائه کرده است 1 . مهمترين چالشي که
گمرکات با آن روبرو هستند تامين امنيت با تضمين اعمال مقررات بگونه اي که موجب
کاهش تسهيل و سرعت تجارت نگردد، مي باشد 8 . در بيشتر کشورها، شرکت هايي
که با تجارت بين المللي سر و کار دارند اطلاعات، اسناد و مدارک بسيار زيادي را در
اختيار مسئولين دولت، متناسب با نيازهاي صادرات و واردات و اصول و قوانين مربوط
به ترانزيت قرار ميدهند. اين اطلاعات، اسناد و مدارک بايستي به واسطه نمايندگي
4 WCO SAFE FRAMEWORK OF STANDARDS TO SECURE AND FACILITATE, http://www.wcoomd.org
5 APEC. Single Window Development Report. Canberra: APEC Sub-Committee on Custom Procedures, 9332.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 00
هاي مختلف، با سيستم هاي ويژه )دستي يا خودکار( و به صورت مکتوب ارائه بشوند.
اين نيازهاي وسيع همراه با هزينه هاي قانوني علاوه بر کاهش سرعت تجارت براي
دولت ها و جوامع تجاري مسئوليت آفرين بوده و مانع توسعه ي تجارت بين المللي
مي گردند .
روش حل اين مسأله، تجهيز گمرک به مديريت ريسک هوشمند و ايجاد پنجره ي
واحد مي باشد که به وسيله آن اطلاعات و مدارک )اسناد( تجاري تنها از يک نقطه
ورودي به گمرک تسليم گرديده و ارتباط مابين طرفهاي درگير در حوزه تجارت از
طريق اين پنجره برقرار ميگردد 1 . اين کار مي تواند قابليت دستيابي و پردازش
اطلاعات را ارتقا بخشد، جريانهاي اطلاعاتي بين تجارت و دولت را تسريع و تسهيل
نمايد و ميتواند به هماهنگي و اشتراک بيشتر دادهها در سيستمهاي دولتي منجر
گردد در حالي که براي تمامي کساني که مشغول تجارت بين المللي هستند مزاياي
معني داري به همراه دارد. استفاده از چنين تسهيلاتي مي تواند به اثر بخشي مطلوب
منجر شده و کارايي کنترل هاي اداري را افزايش دهد. هم چنين با استفادهي بهينه
از منابع، از ميزان هزينه هاي دولت ها و بازرگانان بکاهد 2.
-0-0 تعريف پنجره واحد
از ديدگاه عملي، پنجره واحد يک ورودي فيزيکي يا الکترونيکي، براي ارائه و حفظ
تمام داده ها، براي گمرک فراهم ميکند. اين ورودي، به وسيله گمرک مديريت مي-
شود که پس از دريافت اطلاعات، آن را به تمام واحدهاي مرتبط انتقال مي دهد. راه
6 UN/CEFACT RECOMMENDATION 99, Establishing a Single Window to Enhance the Efficient Exchange of Information Between Trade and Government, UN ECE, April 9338.
7 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني/ مطالعه و تخمين اثرات تسهيل تجاري بر بازرگاني خارجي
ايران/ سال 18
01 |مقدمه
اندازي اين سيستم به همکاري و مشارکت ميان واحدهاي دولتي مرتبط نياز دارد و
بنابراين مستلزم تعهد و هدايت قوي سطوح بالاي دولتي است. دولت ها بايد جريان
اطلاعات مربوط به تجارت بين المللي را براي حفظ يکپارچگي در سطوح فرامرزي بر
اساس مدل داده سازمان جهاني گمرک تا حد ممکن ايجاد نمايند. پس از اينکه
اطلاعات رسمي و تجاري مورد نياز تعيين شدند، اين داده ها بايد استاندارد و هماهنگ
شوند. همزمان با توسعه اطلاعات هماهنگ، استاندارد و ساده تر، کاربرد اثربخش
فناوري اطلاعات، باعث مي شود جريان تبادل داده ها افزايش يابد که نتيجه آن تجارت
سريعتر، آسانتر و با هزينه کمتر است 1 .
-1-0 پنجره واحد از ديدگاه سازمان جهاني گمرک
پنجره واحد سامانه اي است که به طرفين درگير تجارت و حمل و نقل امکان تبادل
اطلاعات استاندارد براي تأمين نياز هاي قانوني صادرات و واردات و ترانزيت را فراهم
مي سازد. با اين توصيف که پنجره واحد يک معيار سنجش تسهيل تجارت مي باشد
که به بازرگانان يا حمل کننده امکان مي دهد تا تمامي داده هاي مورد نياز براي
تعيين مقبوليت کالاها در فرمت استاندارد را تنها يکبار به مسئولين کنترل مرزي و
در يک مدخل ورودي تسليم نمايند .
8 Butterly, Tom. Single Window to Enhance the Exchange of Information Between Trade and Government, United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 03
مفهوم پنجره واحد، متصديان را به مديريت پنجره واحد مسئول ساخته و اطمينان
مي دهد که سازمان ها و مسئولين شرکت ها به اطلاعات دست پيدا کنند و نياز داده
هاي سازمان هاي مرزي مختلف را برطرف سازد 3.
-3-0 پنجره واحد از ديدگاه مرکز تسهيل تجارت وتجارت
الکترونيک سازمان ملل متحد ) UN/CEFACT )
پنجره واحد تجارت (single- window system) عبارتست از تسهيلاتي که به
تجار، سرمايه گذاران و شرکت هاي دخيل در امر حمل و نقل و ترانزيت از سوي
گمرک ارائه مي گردد و اين امکان را مي دهد که اطلاعات لازم را در قالب هاي
استاندارد سازمان جهاني گمرک ارائه و تمام مجوزها و موارد قانوني مرتبط با فعاليت
خويش را در همان نقطه دريافت دارند، گفتني است در صورتي که سيستم مکانيزه
)الکترونيک( باشد اطلاعات مي بايست صرفاً يکبار مبادله گردد .
-4-0 مفهوم پنجره واحد توسط کمسيون اقتصادي سازمان ملل براي
اروپا (UNECE)
هدف محيط پنجره واحد، ساده سازي جريان هاي اطلاعات بين گمرک و بازرگانان و
داشتن منافع معني دار براي تمامي بازرگانان مي باشد. در يک طرح نظري، پنجره
واحد مي تواند به صورت زير تعريف شود :
سيستمي که به بازرگانان اجازه مي دهد اطلاعات را گمرک و دولت براي تأمين
نيازهاي قانوني صادرات و واردات مکاتبه نمايند. در شرايط عملي محيط
9 گمرک جمهوري اسلامي ايران / سيد ابوطالب نجفي / برنامه جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات
گمرک ايران
04 |مقدمه
Single-Window يک مجراي فيزيکي )يا الکترونيکي( براي تسليم و پردازش
تمامي داده ها و مدارک مربوط به معاملات بين المللي فراهم ميسازد، اين نقطه
ورودي به وسيله گمرک مديريت مي شود و سازمان هاي مربوطه را مطلع ساخته و
کنترل هاي لازم را انجام مي دهد .
-5-0 رايج ترين مدل هاي پنجره واحد 01
اگرچه امکان استفاده از رويکردهاي بسياري براي استقرار پنجره واحد وجود دارد،
اما در اين ميان سه مدل اصلي و پايه وجود دارد که به وسيله مرکز تسهيل تجارت
و کسب و کار الکترونيکي سازمان ملل و بر مبناي بررسي هاي صورت گرفته از
سيستم هاي مختلفي که در کشورهاي پيشرفته فعال و يا در دست توسعه هستند،
حاصل شده اند.
-4-8-4 مدل مرجع واحد
در اين مدل، گمرک، اطلاعات را چه به صورت کاغذي يا الکترونيک دريافت مي کند،
اين اطلاعات را در اختيار همه مراجع دولتي مرتبط قرار مي دهد و نظارت هاي لازم
را براي جلوگيري از ايجاد وقفه بي جهت در زنجيره تامين و پشتيباني، به عمل مي
آورد. براي مثال، در پنجره واحد سوئد، اداره گمرک، وظايف خاصي را در راستاي
کمک به برخي مراجع دولتي نظير اداره ملي ماليات ) ماليات بر ارزش افزوده واردات ( ،
اداره آمار سوئد، هيئت کشاورزي و هيئت ملي تجاري انجام مي دهد .
10 Nolle, William, Case Studies on Implementing a Single Window, ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UN/CEFACT).
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 05
-9-8-4 مدل سيستم خودکار واحد
اين مدل، فرايند جمع آوري، استفاده، توزيع و ذخيره سازي الکترونيک داده هاي
مرتبط تجاري را در سطح بين المللي يکپارچه و منسجم مي کند . براي مثال، گمرک
ايالات متحده برنامه اي را ايجاد کرده است که به تجار امکان مي دهد تا داده هاي
استاندارد را تنها يکبار به سيستم ارائه دهند و در مقابل اين سيستم، داده ها را براي
سازمان هايي که در تراکنش خاصي ذينفع هستند، پردازش و توزيع مي کند . حالت
هاي مختلفي در اين سيستم وجود دارد :
-4 سيستم بي واسطه )يکپارچه(: داده ها از طريق سيستم پردازش مي شوند.
-9 سيستم رابط ) غير متمرکز ( : داده ها به يک واسطه براي پردازش ارسال مي شوند.
-9 ترکيبي از حالت . 4 و 9
-9-8-4 مدل سيستم خودکار تبادل اطلاعات
از طريق اين مدل، تاجر قادر خواهد بود که اظهارنامه تجاري - الکترونيک خود را براي
بررسي و تاييد در يک فرم تقاضاي واحد به گمرک تسليم نمايد و در صورت نياز از
طريق همين پنجره اين فرم واحد را به مراجع مختلف ارائه دهد. در اين رويکرد پاسخ
مراجع دولتي، به صورت الکترونيک براي تجار ارسال مي شود . چنين سيستمي در
حال حاضر در موريتاني و سنگاپور استفاده مي شود. در سيستم سنگاپور، پرداخت
حق الزحمه، ماليات و عوارض نيز به طور خودکار محاسبه و از حساب بانکي فرد تاجر
کسر مي شود. در استقرار چنين سيستمي، وجود يک مرکز داده ( Data Center )
در گمرک که براي همه انواع تبادلات مرتبط، داراي شناسه هاي خاص از پيش تعريف
شده است، اهميت فراوان دارد .
06 |مقدمه
-6-0 پنجره واحد در ديگر کشورها
بررسي تجارب ساير کشورها در خصوص پنجره واحد تجاري مي تواند کمک شاياني
به توسعه اين مفاهيم در کشور و الگوبرداري از تجارب آنان نمايد . از اين رو، در اين
بخش از گزارش تجارب کشورها در سه بخش متفاوت به شرح زير تشريح مي شود :
- تجارب کشورهاي در حال توسعه : در اين بخش تجارب کشورهاي در حال توسعه
از جمله چين، تايلند، اندونزي و مالزي مورد بررسي قرار گرفته است .
- تجارب کشورهاي توسعه يافته: در اين بخش نيز تجارب کشورهاي توسعه يافته
از جمله کره جنوبي، استراليا، آمريکا و ... مورد بررسي قرار گرفته است .
- تجارب پنجره واحد در سطح منطقه اي: با توجه به اينکه پنجره واحد تجاري در
سطح منطقه اي نيز مورد توجه قرار گرفته اند و بسياري از کشورها در قالب اتحادهاي
منطقه اي به دنبال اتصال پنجره واحد خود به هم هستند تا از مزايايي منطقه اي
پنجره واحد نيز بهره مند شوند .
-4-1-4 چين
گمرک چين توانسته است از سال 4331 پردازش برخي از فعاليت هاي خود را به
صورت الکترونيکي در هنگ کنگ عملياتي نمايد. در ابتدا اين شبکه تحت عنوان
تريدلينک کار خود را شروع نمود اين شبکه در حال حاضر (DTTN) نام دارد .
قبل از عملياتي سازي پنجره واحد در چين، موارد اجرا شده در کشورهاي سنگاپور،
آلمان، ايالات متحده آمريکا و هلند مورد مطالعه قرار گرفت سپس در سال 9338
يک پروژه پايلوت اجرا گرديد . پس از اطمينان از کيفيت انجام کار در مرحله پايلوت،
ايجاد اعتماد در بين تجار و گمرک از اهميت بسيار زيادي برخوردار بود . در طراحي
به گونه اي عمل گرديد که نياز به تغيير در سيستم هاي داخلي شرکت ها به حداقل
برسد و حتي کاربران بتوانند با استفاده از صفحات گسترده اکسل نيز به شبکه متصل
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 07
شوند و از اين طريق نياز به آموزش در ميان کاربران نيز به حداقل ممکن برسد 44 .
در اين شبکه از مدل سه لايه اي زير استفاده شده است :
تصوير
 شماره 4 - مدل سه لايه اي پياده سازي پنجره واحد
 
-9-1-4 مالزي

پروژه پنجره واحد از سال 9339 در کشور مالزي شروع شده است. گمرک اين کشور
توسعه پنجره واحد را گام به گام دنبال کرده است و تلاش نموده تا در هر گام خدمات
بيشتري به شبکه پنجره واحد خود اضافه نمايد. در اين کشور خدمات متنوعي از
طريق اين سيستم به تجار ارائه مي شود. قبل از اجراي مرحله پايلوت اقدامات زير
صورت گرفته است:
- استانداردسازي و همگون سازي اطلاعات
11 UNECE. Hong Kong SAR (China) Single Window Case. 9331.
08 |مقدمه
- پذيرش استانداردهاي بين المللي ?
- توسعه محصول و آزمايش يکپارچگي ?
- اجراي پايلوت 49
-9-1-4 اندونزي
کشور اندونزي از جمله کشورهاي جنوب شرق آسيا است که نسبت به ساير کشورهاي
منطقه کار استقرار پنجره واحد را بسيار دير آغاز کرده است. با اين حال گمرک اين
کشور در دسامبر سال 9331 پنجره واحد را به شکل پايلوت شروع کرد و به دنبال
اين است که پنجره واحد خود را به پنجره واحد آ . سه . آن متصل نمايد. در اين
کشور، پايلوت پنجره واحد با همکاري سازمان هاي دولتي شامل وزارت تجارت،
سازمان کنترل غذايي و دارويي و سازمان کيفيت ) و نيز بخش خصوصي
( صادرکنندگان، واردکنندگان و واسطه ها جهت حفظ منافع ملي در گمرک پياده
شد. جدول شماره دو مقايسه وضعيت پياده سازي پنجره واحد تجاري در اندونزي و
ساير کشورها را نشان مي دهد 49.
-1-1-4 تايلند
تايلند يکي از کشورهايي است تاکنون توانسته گامهاي مهمي را در جهت پياده سازي
پنجره واحد تجاري بردارد . به طور کلي روند حرکت کشور تايلند به سمت
الکترونيکي کردن فرآيندها تجاري خود را مي توان به پنج مرحله زير تقسيم کرد :
12 McMaster, Jim. The Evolution of Electronic Trade Facilitation: Towards a Global Single Window Trade Portal. Fiji Islands: University of the South Pacific, 9332.
13 The Albright Strategy Group, ASG. A Common Roadmap Framework. 9332.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 09
• مرحله اول قبل از سال 4331 : در اين مرحله گمرک تايلند کليه فعاليت
هاي تجاري خود را به صورت دستي و سنتي انجام مي داد .
• مرحله دوم - سال هاي 4331 تا 9331 در اين سالها برخي از خدمات
گمرکي از جمله مانيفست بر اساس سيستم هاي EDI مبادله ____ً    ّمي شد .
• مرحله سوم - سال هاي 9331 تا 9331 : در اين سالها گمرک توانسته با
استفاده از زير ساخت هاي PKI و ebXML خدمات کام لاً الکترونيکي را
راه اندازي نمايد .
• مرحله چهارم - سال هاي 9331 تا 9333 در اين سالها، گمرک تايلند به
دنبال راه اندازي پنجره واحد ملي است تا از اين طريق بتواند کليه سازمان
هاي دولتي و تجار را از طريق يک نقطه ورودي به گمرک متصل نمايد .
• مرحله پنجم - سال هاي 9331 تا 9348 : تايلند در اين سال ها به دنبال
اتصال پنجره واحد خود به ساير کشورها، آ . سه . آن و اپک است 41.
14 UN/CEFACT. Draft Recommendation No. 91: Recommendation on Data Simplification and Standardization for International Trade. Genava: UN/CEFACT, 9331.
11 |مقدمه
جدول 4- مقايسه ي وضعيت استقرار پنجره واحد در کشورهاي مختلف
 
-7-0 عوامل موثر بر موفقيت راه اندازي پنجره واحد
پيدايش و اجراي موفقيت آميز پنجره واحد به پيش شرط ها و عواملي بستگي دارد
که در کشورها و پروژه هاي مختلف متفاوت است. در بخش نهايي اين دستورالعمل
ها، برخي از عوامل انتخاب شده از عمليات پنجره واحد در کشورهاي مختلف توسط
گروه عملياتي روندهاي تجاري بين المللي UN/CEFACT فهرست شده است.
فهرست عوامل مربوطه ترتيب خاصي ندارد چون اين وضعيت در کشورها و مناطق
مختلف به مقدار قابل توجهي فرق مي کند. قابل ذکر است که اگرچه نکات متعددي
در اين دستور العمل ها ذکر شده اند اما در اينجا جهت تکامل و تأکيد تکرار مي شوند .
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 10
-4-2-4 مشارکت بين دولت و تجارت
يک پنجره واحد، يک مدل عملي براي همکاري گمرک با سازمان ها در دولت و بين
دولت و تجارت مي باشد. در استقرار و عمليات سيستم، آن فرصت خوبي براي
مشارکت دولتي- خصوصي فراهم مي سازد. سپس از تمامي سازمان هاي دولتي و
خصوصي بايستي نمايندگان جهت مشارکت در توسعه سيستم دعوت بشوند. اين امر
شامل مشارکت در تمامي مراحل پروژه مي باشد. از توسعه اوليه اهداف پروژه، تحليل
وضعيت و طرح پروژه گرفته تا اجراي آن. موفقيت نهايي پنجره واحد به تعهد و آمادگي
طرفين )گمرک، سازمان هاي دولتي و تجار( بستگي دارد تا اطمينان حاصل بشود که
اين سيستم به ويژگي اصلي فرآيند تجاري آنها تبديل مي شود .
-9-2-4 تعيين موانع و اهداف پروژه
در ارتباط با هر نوع پروژه، تعيين اهداف مشخصي براي پنجره واحد در ابتدا به
راهنمايي پروژه به واسطه ي مراحل مختلف توسعه کمک خواهد کرد. اين موارد
بايستي بر تحليل دقيق نيازها در منابع اصلي سهامداران و همچنين بر فراساختار
موجود و روشهاي جاري ارائه اطاعات تجاري به دولت مبتني باشند. همانطور که قبلاً
ذکر شد اين تحليل شامل تمامي سهامداران کليدي دولت و بازرگانان مي باشد. يک
پنجره ي واحد بايستي در کل به عنوان بخشي از استراتژي کلي يک کشور براي بهبود
تسهيات تجاري درک بشود .
-9-2-4 کاربر پسندي و قابليت دستيابي
قابليت دستيابي و کابر پسندي همچنين عوامل اصلي براي موفقيت پروژه پنجره ي
واحد هستند. براي کاربران بايد دستورالعمل هاي عملياتي جامعي توسط گمرک ارائه
بشود. گروه کمک )گروه راهنما( و خدمات پشتيباني از کاربر از جمله آموزش بخصوص
در اجراي اوليه مرحله پروژه بايستي فراهم بشود. گروه کمک مي تواند وسيله مفيدي
براي جمع آوري اطلاعات بازخورد در سيستم بوده و اين اطلاعات وسيله ارزشمندي
11 |مقدمه
در توسعه آتي سيستم تلقي مي شود. نمي توان از ارزش آموزش عملي براي کاربران
غافل بود مخصوصاً در مرحله اوليه اجراي پروژه. همچنين مهم است که شرايط چند
زباني در بعضي از کشورها مورد توجه قرار بگيرد .
طرح سيستم بايستي با ظرفيت هاي ICT واقعي کشور يا منطقه مربوطه متناسب
باشد. با توجه به توسعه هاي تکنولوژيکي بالقوه در اين زمينه، بيشترين تعداد کاربران
بايستي بتوانند از پنجره واحد از همان ابتدا استفاده نمايند. در برخي موارد، اين
موضوع ممکن است استفاده از سيستم کاغذي يا روش آنلاين را ديکته نمايد که با
ظرفيت هاي آنلاين در يک ناحيه جغرافيايي معين طراحي شده است .
-1-2-4 ايجاد محيط عملياتي مجاز و معتبر
ايجاد يک محيط مجاز و معتبر پيش شرط اجراي پنجره واحد مي باشد. قوانين و
محدوديت هاي قانوني بايستي شناسايي و به دقت تحليل بشوند. به عنوان مثال
تغييرات قانوني گاهي اوقات براي تسهيل ارائه يا تبادل اطلاعات لازم هستند. ضمناً
محدوده هاي اشتراک اطلاعات در ميان سازمان ها بايد برطرف شده و همچنين
تمهيدات سازماني براي عمليات يک پنجره واحد بايستي در نظر گرفته شوند. ضمنا
مسايل قانوني مربوط به قدرت قانون زدايي بايستي بررسي بشوند .
-8-2-4 استانداردها و توصيه هاي بين المللي
اجراي يک پنجره واحد در کل شامل هماهنگ سازي و تنظيم مدارک تجاري و
مجموعه داده هايي است که به گمرک در راستاي اعمال مقررات کمک ميکند، مي
باشد. براي اطمينان از هماهنگي با سيستم ها و برنامه هاي کاربردي بين المللي ديگر،
اين اسناد و مدل هاي اطلاعاتي بايستي بر استانداردها و توصيه هاي بين المللي
سازمان جهاني گمرک مبتني باشند. اين موضوع حتي در صورتي مصداق دارد که
پنجره واحد بدون استفاده از داده هاي الکترونيک طراحي بشود. هرگاه که تبادل
اطلاعات الکترونيک مورد نظر است، هماهنگي تسهيل و استاندارد سازي داده هاي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 13
مورد استفاده در تجارت بين المللي، يک نياز ضروري براي عمليات اتوماتيک پنجره
واحد محسوب مي شود. هماهنگ سازي داده هاي مورد استفاده توسط شرکت
کنندگان مختلف در سيستم قانوني شان مي تواند يکي از بزرگترين چالش ها براي
اجراي اتوماتيک پنجره واحد باشد. توصيه هاي مربوط به تسهيل تجاري
UN/CEFACT مانند توصيه هاي شماره 4 و 41 داراي اطلاعات ارزشمندي براي
اجراي پنجره واحد توسط گمرک مي باشند .
-1-2-4 شناسايي موانع ممکن
گمرک جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري از سامانه اي مدرن پنجره واحد فرامرزي
را راه اندازي نمود. براي بهره برداري حداکثري از ظرفيتهاي اين سامانه، اين احتمال
وجود دارد که برخي دست اندرکاران دولتي/ تجاري از اجراي پنجره واحد استقبال
نکنند. در چنين مواردي مشکلات ويژه ي طرفداران پروژه بايستي شناسايي و هر چه
زودتر حل بشوند. تک تک موانع شناسايي شده بايستي با در نظر گرفتن موقعيت و
شرايط محلي مورد ملاحظه قرار بگيرند. بديهي است که هزينه مي تواند مانع اصلي
باشد اما همانطوريکه در بخش 1 توصيف شد اين مشابه بايستي در برابر منافع آتي
متعادل سازي بشود. اما مهم است که درباره ي مفاهيم مالي پروژه شفاف عمل بشود
بطوريکه درباره ي اجراي کامل يا مرحله به مرحله تصميم مربوط اتخاذ بشود. همچنين
مسايل قانوني زمينه ي بالقوه ي اين مسأله را تشکيل بدهند .
-2-2-4 الگوي مالي
تصميم راجع به الگوي مالي بايستي هرچه زودتر در پروژه اتخاذ شود. الگوي مالي در
اين سيستم در کل يا توسط دولت تأمين مي شود )مانند گمرک هلند( يا الگويي
خودکفاست )مانند گمرک موريس( همچنين احتمال مشارکت هاي دولتي- خصوصي
بايستي کشف گردد. اگر اين يک روش ترجيحي قلمداد شود، تمرکز بر اين نکته مي
تواند به تصميم گيرندگان تأثير بگذارد تا از اجراي سيستم پشتيباني نمايند .
14 |مقدمه
-1-2-4 احتمال پرداخت
بعضي پنجره هاي واحد )مثلاً تايلند( سيستمي براي پرداخت ماليات ها، حقوق
گمرکي و مطالبات ديگر را شامل مي شوند. اين براي هر دوي دولت و تجارت ويژگي
بسيار جالبي است مخصوصاً وقتي اهميت پيدا مي کند که دولت ها بر روي درآمد
گمرکي حساب ويژه اي نموده اند. اما شايان ذکر است که افزودن ويژگي هاي پرداخت
اغلب نيازمند مقدار قابل توجهي کار اضافي با ايجاد هماهنگي و مخصوصاً امنيتي مي
باشد . در حال حاضر امکان پرداخت الکترونيکي عوارض گمرکي در پنجره واحد فراهم
گرديده است لازم است ديگر سازمان ها نيز در اين خصوص سريعا تصميم لازم را
اتخاذ نمايند.
-3-2-4 تبليغ و بازاريابي
تبليغ و بازاريابي پنجره واحد بسيار مهم است و بايد به دقت طراحي بشود. نمايندگي
تبليغ بايستي شامل نمايندگاني از تمامي سهامداران دولتي و تجاري در سيستم باشد
چون اين دو اطلاعات ارزشمندي در مورد انتظارات جامعه کاربري فراهم نموده و به
انتشار پيام هاي تبليغاتي و بازاريابي کمک مي کنند. در اين کار، منافع، صرفه جويي
در هزينه ها و همچنين نکات ويژه مربوط به اثر بخشي زياد ناشي از اجراي عمليات
پنجره واحد بايستي به وضوح شناسايي بشود .
-43-2-4 استراتژي روابط
ايجاد يک مکانيسم مناسب براي آگاه سازي تمامي اعضاء از کل اهداف پروژه و ميزان
پيشرفت و مشکلات آن اعتماد آفرين است و موجب اجتناب از سوء تفاهمي مي شود
که مي تواند به تباه شدگي يک پروژه خوب منجر بشود. در همين بافت، بسيار مهم
است که انتظارات ذيالنفعان به خوبي برآورده شود. همچنين مهم است به خاطر
داشت که آنان هرگز منتظر يک معجزه نيستند: حل مشکلات عملي ساده مي تواند
موجب حسن نيت گرديده و پروژه را در طول مسير توسعه از موانع مشکل عبور بدهد
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 15
در حال حاضر تمامي تجار کشور بصورت الکترونيکي عضو پنجره واحد فرامرزي
گرديدهاند، کليه انبارهاي گمرکي که زير نظر سازمان بنادر و شرکت انبارهاي عمومي
اداره ميگردند، به پنجره واحد ملحق شدهاند. اتصال به بانک موجب گرديده پرداختها
در پنجره واحد الکترونيکي و برخط انجام مي گردد.
-8-0 پنجره واحد تجارت فرامرزي در ايران
در گذشته فرآيندهاي ترانزيت، صادرات و واردات در کشور ما بسيار طولاني بوده است
و تکميل اسناد تسليمي تکراري به گمرک در فرم هاي مختلف دستگاه هاي مسئول
مانند وزارت بازرگاني، بنادر و دريانوردي، کشتيراني، موسسه استاندارد، پايانه هاي
مرزي و راه آهن، علاوه بر وقتگير بودن و هدر دادن زمان، هزينه زيادي را به اقتصاد
و تجارت کشور تحميل کرده است . در اين ميان، استقرار پنجره واحد در گمرک
بعنوان يکي از بهترين رويکردهاي ممکن براي حل چنين مشکلي که در چارچوب
آن، تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاري و يا اسناد مورد نياز را، تنها يکبار و از طريق
درگاه واحد ارائه کنند و ارتباط طرفين درگير در حوزه تجارت از طريق اين سامانه
بصورت الکترونيکي برقرار گردد، مورد توجه قرار گرفت. اين امر مطابق با تصريح قوانين
بند )ج( ماده ) 91 ( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
)مصوب سال 4931 ( و ماده ) 2( قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب
33/44/41 در دستور کار گمرک جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.
هر چند اجراي پروژه پنجره واحد تجاري به صورت کامل با توجه مشکلاتي نظير
ناهماهنگي موجود بين دستگاه هاي مختلف دولتي، تعدد گمرک ها، عدم ارتباط و
تعامل مثبت بين دستگاه هاي مستقر در مبادي رسمي، فقدان آموزش کافي عوامل
اجرايي، نبود زيرساخت هاي ارتباطي و الکترونيک در برخي مبادي مرزي و تعدد
دستگاههاي مجوز دهنده و تاثيرگذار در فرآيند ترخيص کالا، به راحتي امکانپذير
نيود، اما درحال حاضر با بهرهگيري از سامانهاي هوشمند و ابلاغ مصوبه هيات محترم
16 |مقدمه
وزيران، "گمرک جمهوري اسلامي ايران با همکاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط
مکلفند ظرف يک سال به نهايي سازي و استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي در
گمرک اقدام نمايد 48 "، با بهره گيري از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در بنادر،
پايانه هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و با توجه به امکان تجميع همه نهادها
و سازمان هاي مسئول در فرايندهاي ترانزيت، واردات و صادرات در اين قبيل مبادي
و برقراري ارتباط لازم بين آنها، پروژه پنجره واحد تجاري بعد از طي مرحله پايلوت
بصورت سراسري در کل کشور اجرايي گرديده است و اکنون به لطف خداوند ارتباط
کليه تجار )صاحبان کالا، حق العملکاران، اظهار کنندگان(، به همراه بيش از 13 درصد
ادارات و سازمانهاي دخيل در امر تجارت با گمرک و يکديگر از طريق اين سامانه انجام
مي گردد. در اين راه بهره گيري از تجربه موفق اجراي طرح پنجره واحد تجاري در
گمرکات کشورهايي نظير آلمان و سنگاپور، بعنوان الگوي مناسبي براي پياده سازي
نهائي و موفق اين پروژه در سطح کشور مورد توجه قرار گرفت. البته بايد توجه داشت
اگر چه بسياري از فعاليت هاي تجاري و بازرگاني در سطح بين المللي مشترک
هستند، اما کشورمان همچون ساير کشورها، براي خود سلسلسه الزامات و شرايط
منحصر به فرد و بومي دارد که بايد به آنها توجه ويژه گردد. از ديگر نکاتي که در
اتصال سازمان هاي باقيمانده به پنجره واحد مي بايست مورد توجه قرار گيرد، نحوه
همکاري و رويارويي يا مقاومتي احتمالي است که از سوي برخي عوامل اجرايي در
سطوح عملياتي در جريان تغييرات قابل پيش بيني در محيط نهادينه شده تجاري
سنتي و در نتيجه اجراي سامانه بروز خواهد کرد، مي باشد .
15 الحاق تبصره به بند ) 9( ماده ) 43 ( آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/138439
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 17
اميد است اين اقدام مورد استفاده ذينفعان، سازمان هاي اداري مرتبط، کارگزاران
گمرکي، فعالان اقتصادي و دانشجويان گمرکي قرارگيرد.
18 |مقدمه
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 19
.1 ثبت نام و دريافت نام کاربري و رمز عبور
صاحبانکالا، دارندگان کارت حقالعملکاري و نمايندگان ميتوانند با يکبار مراجعه
به واحد احراز هويت گمرکات اجرايي مجهز به اين سامانه، نام کاربري و رمز عبور
مخصوص خود را دريافت و نسبت به انجام اظهار از راه دور و مشاهده سوابق خود
اقدام نمايند.
ارائه کارت ملي، کارت بازرگاني، شناسه ملي) اشخاص حقوقي ( و مدارک وکالت نامه
معتبر جهت دريافت نام کاربري و رمز عبور الزامي است.
31 |ثبت نام و دريافت نام کاربري و رمز عبور
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 30
.2 دسترسي به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي
جهت ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ميتوان از يکي ازآدرسهاي
اينترنتي زير استفاده نمود:
https://epl.irica.ir
http://csw.irica.ir
دسترسي به اين سامانه از طريق اينترنت و اينترانت داخلي گمرک ايران امکان پذير
است.
تصوير شماره 9- نمايي از صفحه ورود به سامانه
? نام کاربري در اين صفحه، شماره کدينگ اشخاص )شامل اشخاص حقيقي
و حقوقي( است بدين صورت که براي افراد حقيقي شماره کد ملي و براي اشخاص
حقوقي شناسه ملي ميباشد.
31 |دسترسي به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي
? رمز عبور در اين صفحه رمز دريافتي از گمرک اجرايي است.
? کد ورود امن رمز ارسالي به گوشي همراه شخص حقيقي يا حقوقي مي-
باشد. جهت آگاهي از نحوه دريافت کد ورود امن به فصل 9 مراجعه نماييد.
پس از ورود به سامانه، صفحه داشبورد) تصوير شماره 9 ( به شما نمايش داده خواهد
شد. جهت اطلاع از آخرين اخبار در گمرکات و دريافت فايلهاي آموزشي ميتوان به
اين صفحه مراجعه نمود.
تصوير شماره 9- نمايي از صفحه داشبورد
-4-9 صاحبان کالا و صادرکنندگان
تمامي اشخاص حقوقي موظف به معرفي مدير عامل و نمايندگان خود به گمرکات و
دريافت نام کاربري و رمز عبور مخصوص آنها ميباشند. کنترل فعاليت نمايندگان از
طريق قسمت وکالت سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي انجام ميشود که طي
فرآيندي به صورت زير ميباشد:
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 33
نماينده شرکت پس از وارد شدن به صفحه کاربري خود با انتخاب گزينه وکالت از
منوي کاربر، وارد صفحه سرويسهاي وکالتي شده و با انتخاب نمايندگي شرکت قادر
به رؤيت ليست شرکتهاي مربوط به خود همانند تصوير شماره 1خواهد بود.
تصوير شماره 1- نمايي از ليست شرکت هاي يک نماينده
نماينده شرکت با فعال کردن شرکت مورد نظر و کليک برروي نام آن ميتواند وارد
صفحه مديريتي شرکت شود.
تصوير شماره 8- نمايي از صفحه مديريتي سازمان
در اين قسمت ميتوان مستقيما به حق العملکار يا کارمند وکالت داد .
34 |دسترسي به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي
طريقه ثبت حقالعملکار و کارمند مشابه يکديگر بوده لذا به نحوه وکالت حقالعملکار
اکتفا ميکنيم.
توجه داشته باشيد تنها کساني ميتوانند اقدام به ورود اطلاعات نمايند که وکالت
کارمندي آنها از سوي شرکت تأييد شده باشد.
با کليک بر روي گزينه حقالعملکاري کادري جهت اضافه کردن کارگزار همانند
تصوير شماره 1 در اختيار نماينده قرار ميگيرد.
تصوير شماره 1- نمايي از صفحه وکالت سازمان
با وارد کردن کد ملي حقالعملکار مورد نظر، نتايجي مشابه تصوير شماره 2 مبني بر
موفقيت آميز بودن جستجو يا تصوير شماره 43 مبني بر عدم وجود کاربر در سامانه
نمايش داده ميشود.
تصوير شماره 2- نتيجه جستجوي موفق
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 35
پس از تاييد کارگزار توسط نماينده شرکت، مشخصات وي به ليست کارگزاران مانند
تصوير شماره 1 اضافه شده و در انتظار تأييد از سوي کارگزار ميماند.
تصوير شماره 1- نمايي از صفحه سرويس وکالت سازمان
هر کارگزار و کارفرما امکان تغيير وضعيت وکالت را با استفاده از فعال يا غيرفعال
کردن هر شخص دارد.
در صورت تأييد هريک از ذينفعان يکي از چهار وضعيت زير پيش ميآيد:
• فعال: وکالت توسط کارگزار و کارفرما تأييد شده است.
• تاييد نشده توسط کارگزار: وکالت توسط کارمند يا حقالعملکار غير فعال
بوده و در انتظار تأييد کارگزار ميباشد.
• تاييد نشده توسط کارفرما: وکالت توسط کارمند يا حقالعملکار فعال بوده
در حالي که کارفرما آن را تأييد نکرده است.
• غير فعال: وکالت توسط هيچ يک از طرفين فعال نميباشد.
36 |دسترسي به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي
جهت اتصال نهايي شرکت و حقالعملکار به يکديگر، سيستم در انتظار تأييد از سوي
حقالعملکار بوده؛ لذا کارگزار نيز ميبايست از صفحه وکالت خود وارد قسمت حق-
العملکاري شده و وضعيت شرکت مربوطه را به فعال تغيير دهد.
تصوير شماره 3- نمايي از فعال کردن شرکت
در صورت يافت نشدن کدينگ توسط سيستم، کاربر ميبايست مراحل دريافت نام-
کاربري و رمز عبور را طي نمايد.
تصوير شماره 43 - نمايي از پيغام عدم وجود کاربر در سامانه
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 37
-9-9 شرکت هاي حق العمل کاري
با اعطاي وکالت حقالعملکاري به شرکت حقالعملکار )انجام مراحل ذکر شده(
توسط صاحبان کالا، امکان ثبت حقالعملکار بهطور مستقيم در اختيار اين شرکت
قرار خواهد گرفت.
38 |دسترسي به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 39
.3 کد ورود امن
ورود دو مرحله اي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي به منظور افزايش ضريب امنيت
و حفاظت از نام کاربري، امکاني را فراهم ميآورد تا با استفاده از رمز دوم ارسالي به
گوشي همراه هوشمند کاربران، شخصي غير از صاحب حساب کاربري قادر به ورود به
صفحه مورد نظر نباشد. براي شروع لازم است نرمافزار Authenticator را بر روي
گوشي هوشمند خود نصب نماييد.
تصوير شماره 44 - نرم افزار Authenticator
در گام دوم نياز به دريافت بارکد خواهيد داشت.
با حساب کاربري خود وارد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي شده، در قسمت "
پروفايل من " قادر به رويت بارکد خواهيد بود.
41 |کد ورود امن
تصوير شماره 49 - دريافت بارکد
در مرحله بعد، در نرمافزار Authenticator ، بر روي گزينه Begin setup کليک
کرده) تصوير شماره 49 ( و با استفاده از دوربين گوشي همراه خود همانند تصوير
شماره 41 اقدام به اسکن بارکد مربوطه نماييد.
تصوير شماره 49 - تنظيمات Authenticator
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 40
تصوير شماره - 41 اسکن بارکد
پس از انجام مراحل فوق در ليست نرمافزار Authenticator رديف جديدي به
کدهاي امنيتي دريافتي همانند تصوير شماره 48 اضافه خواهد شد.
تصوير شماره 48 - دريافت کد امنيتي
پس از طي اين مراحل جهت دريافت کد ورود امن ميبايست در سامانه پنجره واحد
تجارت فرامرزي بر روي لينک " بارکد مشاهده و استفاده شد ) در صورت تأييد ديگر
41 |کد ورود امن
امکان ورود يک مرحلهاي نخواهد بود ( " کليک نمود. در صورت تأييد، کد ورود امن
در نرمافزار Authenticator همانند تصوير شماره 42 توليد و نمايش داده ميشود.
در صورتي که امکان ورود امن دو مرحلهاي را براي سايتهاي مختلف بر روي گوشي
خود فعال کرده باشيد، رمز عبور صحيح براي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي،
رمز عبوري است که قسمتي از آدرس سايت در پايين آن درج شده باشد) تصوير
.) شماره 41
تصوير شماره 41 - تأييد فعال سازي
از اين پس جهت ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي علاوه بر نام کاربري و
رمز عبور، وارد کردن کد ورود امن دريافتي نيز الزامي است.
تصوير شماره 41 - نمايي از کد سامانه پنجره واحد
تصوير شماره 42 _ کد ورود امن سامانه
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 43
تصوير شماره 43 - نمايي از ورود کد امن
توجه به اين نکته ضروري است که در هنگام توليد کد ورود امن توسط نرمافزار نصب
شده برروي گوشي، زمان گوشي و زمان نمايش داده شده در صفحه اول سامانه پنجره
واحد بايد يکسان باشند در غير اينصورت رمز صحيحي توليد نخواهد شد.
پس از تأييد بارکد يک نسخه از آن را از پرفايل خود پرينت کرده و آن را در جايي
امن نزد خود نگه داريد.
در صورت مفقود شدن يا خرابي دستگاه همراه، با بارکد پرينت شده امکان فعال سازي
دوباره برنامه Authenticator به راحتي وجود خواهد داشت.
در صورت مفقود شدن بارکد براي دريافت مجدد آن بايد به نزديک ترين گمرک
مراجعه فرماييد.
44 |کد ورود امن
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 45
.4 رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
جهت انجام فرآيند دوراظهاري واردات ميبايست در ابتدا از منوي کاربر وارد صفحه
دوراظهاري واردات شده و اقدام به تکميل فرم نماييد.
جهت دريافت سريال گمرکي و تکميل فرايندها در گمرکات اجرايي، موظف به طي
49 مرحله به شرح زير ميباشيد:
- دريافتاطلاعاتاز ثبتارش
- تکميل اطلاعات اظهار
- ورود اطلاعات کالاها
- مشاهده اطلاعات بارنامه
- اضافه کردن مدارک
- ارائه مجوزهاي مورد نياز
- قوانين و توافقنامه
- تأييد نهايي
- صدور کوتاژ
- مشاهده وضعيت اظهار
- صدور مجوز عبور کاميون
- اتمام فرايند
-4-1 تکميل اطلاعات اظهار
در اين مرحله، با ورود اطلاعات مربوط به اظهارنامه وارداتي و طي مراحل لازم، قادر
به دريافت سريال گمرکي خواهيد بود.
نمايي از کليه فيلدهاي اظهارنامه طبق تصوير شماره 93 ميباشد.
46 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
تصوير شماره 93 - گام 9، ورود اطلاعات اظهار
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 47
-0-0-4 اطلاعات کدينگهاي مربوط به اظهارنامه
تصوير شماره 94 - خانه هاي مربوط به کدينگ
خانه شماره 4: کدينگ گيرنده) صاحب کالا (؛ وارد کردن شناسه ملي شرکت
صاحب کالا و يا کدينگ شخص حقيقي
خانه شماره 1: کدينگ حقالعملکار؛ شناسه ملي شرکت صاحب کالا يا کدينگ
شخص حقالعملکار
خانه شماره 41 : کدينگ اظهارکننده؛ کدينگ نماينده صاحب کالا و يا حق
العمل کار
توجه داشته باشيد که سه کدينگ مورد استفاده در اظهارنامه ميبايست:
.4 در سامانه محلي گمرک اظهاري ثبت شده باشند.
.9 تمامي مراحل وکالت ذينفعان در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي طي
شده باشد.
48 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
.9 در سامانه احراز مربوط به گمرک جمهوري اسلامي ايران وارد شده و مراحل
وکالت آنها در اين سامانه توسط واحد احراز گمرک انجام شده باشد.
-1-0-4 اطلاعات کشورهاي مورد معامله
تصوير شماره 99 - اطلاعات کشورهاي موضوع اظهار
خانه شماره 44 : کد کشور طرف معامله؛ اين ليست براساس حروف اختصاري نام
کشورها تنظيم ميشود.
خانه شماره 48 : کشور صادر کننده؛ اين ليست براساس حروف اختصاري نام کشورها
تنظيم ميشود.
خانه شماره 41 : کشور مبدا؛ اين ليست براساس حروف اختصاري نام کشورها تنظيم
ميشود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 49
-3-0-4 اطلاعات مربوط به حامل و گمرک ورودي
تصوير شماره 99 - اطلاعات مربوط به حامل و گمرک ورودي
خانه شماره 41 : هويت و مليت وسيله حمل در ورود؛ ايراني يا خارجي
خانه شماره 98 : نحوه حمل در مرز؛ از ليست يکي از موارد هوايي، زميني يا دريايي
انتخاب شود.
خانه شماره 92 : محل تخليه؛ متناسب با مکان تخليه محموله، نوشته ميشود.
خانه شماره 93 : گمرک ورودي: نام گمرک مورد نظررا از ليست انتخاب نماييد. توجه
داشته باشيد که براي انتخاب نام گمرک، کافيست که حرف ابتدايي آن را با استفاده
از صفحه کليد بنويسيد. براي مثال، براي انتخاب گمرک بازرگان، کافيست که حروف
را داخل محوطه جستجو وارد کنيد. » باز «
ميباشد. » منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي « ، * نام گمرک بندر شهيد رجايي
ميباشد. » منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 4 « ، * نام گمرک بندر بوشهر
خانه شماره 93 : محل ارزيابي کالا؛ اگر گمرک مورد اظهارزون بندي شده باشد تعيين
ميگردد درغير اين صورت از زون TOTAL استفاده ميشود.
51 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
-4-0-4 اطلاعات مربوط به ارز و نوع پرداخت
تصوير شماره 91 - اطلاعات مربوط به ارز و نوع پرداخت
خانه شماره 93 : شرايط تحويل) نوع ارزش (؛ نوع ارزش به تفکيک نام انتخاب ميشود.
خانه شماره 99 : ارز؛ انتخاب نوع ارز با نوشتن حرف اول اختصاري آن قابل انجام است.
نوع پرداخت: نوع پرداخت انتخابي، بر مندرجات خانه شماره 91 تأثير ميگذارد.
خانه شماره 91 : اطلاعات مالي و بانکي؛ بسته به نوع پرداخت انتخابي اطلاعات اين
فيلد توسط اظهارکننده تکميل ميگردد.
بطور مثال با انتخاب نوع پرداخت ارزي، شما ملزم به وارد کردن تمامي اطلاعات
بانکي در تصوير شماره 98 خواهيد بود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 50
تصوير شماره 98 - نوع پرداخت ارزي
-5-0-4 اطلاعات مربوط به بستهها و شرح کالا
تصوير شماره 91 - بسته ها و شرح کالا
51 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
خانه شماره 94 : مندرجات ثبت شده در اين قسمت به ازاي هر قلم کالا ميباشد و
ميبايست با دقت اطلاعات هر قلم به تفکيک در قسمتهاي مربوطه قرار گيرد.
• کد ثبت سفارش و تاريخ ثبت؛ از سامانه ثبت سفارش دريافت ميگردد
• تعداد بسته؛ تعداد بسته مربوط به قلم کالاي فعلي در اين قسمت وارد
ميشود.
• نوع بسته؛ به انتخاب گزينه مناسب اقدام کنيد از قبيل، کارتن، نگله، عدل
يا هر گزينه مطلوب ديگر.
• نام برند، نوع ثبت برند و مدل کالا؛ توجه کنيد که اين داده ها در بخش
اداره استاندارد مورد استفاده قرار ميگيرد.
• شرح کالا؛ با توجه به کد کالاي مورد نظر توضيحات مربوط به اين قسمت
وارد ميشود.
شماره قبض؛ اين خانه با شماره قبض انبار دستي تکميل ميگردد. براي وارد کردن
چند قبض انبار، کافيست که شماره قبض انبارها را با يک خط تيره از هم جدا کنيد،
4819194 . براي ورود اطلاعات با تعداد قبض انبار متعدد، – براي مثال 4818121
محدوديتي در نظر گرفته نشده است.
• شماره قبض انبار الکترونيک؛ اين خانه با شماره قبض انباري که از سامانه
انبار گمرک اظهاري دريافت ميشود، پر خواهد شد.
• بيمه و کرايه حمل؛ اعداد مورد نظر را متناسب با اطلاعات وارد شده در
خانه شماره 93 وارد کنيد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 53
-6-0-4 اطلاعات مربوط به کالا
تصوير شماره 92 - اطلاعات مربوط به کالا
خانه شماره 99 : کدکالا؛ تعرفه مربوط به هر قلم کالا در اين قسمت وارد ميشود.
خانه شماره 91 : کشور سازنده؛ از ليست موجود انتخاب ميگردد.
خانه شماره 98 : وزن ناخالص؛ مجموع وزن کالا و بسته بندي
خانه شماره 91 : وزن خالص؛ وزن کالا به تنهايي
خانه شماره 14 :تعداد واحد کالا؛ تعداد کالا در هر بسته بندي
خانه شماره 19 : ارزش قلم کالا؛ ارزش هر قلم کالا به تفکيک
خانه شماره 19 : کدر؛ تعيين نو يا مستعمل بودن کالا
54 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
-7-0-4 اطلاعات تکميلي گواهيها و مجوزها
تصوير شماره 91 - اطلاعات تکميلي گواهي ها و مجوزها
• شماره فاکتور و تاريخ فاکتور؛ شماره و تاريخ ميلادي فاکتور وارد ميگردد.
• شماره بارنامه؛ اين شماره بر اساس اطلاعات مندرج بر روي برگه ترخيصيه
گرفته شده از پنجره واحد تجارت فرامرزي درج ميگردد.
• شماره عدلبندي الکترونيک؛ از آنجا که سامانه ثبت عدل بندي الکترونيک
در گمرکات راه اندازي نشده است، در قسمت مربوطه، عدد 44444444
1 عدد 4( را وارد کنيد. (
• شماره مانيفست؛ در صورتي که شرکت حمل شما دريايي يا هوايي باشد
بعد از صدور ترخيصيه از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ، با فرمت
اطلاعات اين باکس را تکميل » شماره مانيفست-کدينگ شرکت حمل «
بر » شماره دستور قبول « نماييد در صورت زميني بودن شرکت حمل از
روي قبض انبار استفاده ميشود.
• تاريخ مانيفست؛ اين بخش براساس تاريخ ميلادي مانيفست تکميل مي-
گردد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 55
-8-0-4 اطلاعات مربوط به محاسبه حقوق و عوارض گمرکي
تصوير شماره 93 -اطلاعات مربوط به محاسبه حقوق و عوارض گمرکي
خانه شماره 12 : در بخش حقوق و عوارض گمرکي، ورود اطلاعات به صورت زير انجام
ميشود:
خانه شماره 314 ؛ ماخذ مربوط به قلم کالاي فعلي را وارد کنيد. بهطورمثال براي ماخذ
1 درصد عدد 1 را در خانه ماخذ وارد کنيد.
خانه شماره 313 ؛ در صورت داشتن تخفيف از حقوق ورودي ، روي ويرايش تخفيف
حقوق ورودي کليک نماييد تا پنجره جديد مطابق تصوير شماره 93 باز شود.
در پنجره جديد نوع تخفيف و مبلغ تخفيف را وارد کنيد و روي اضافه کليک کنيد.
بعد از وارد کردن تخفيفات پنجره را ببنديد.
56 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
تصوير شماره 93 - ويرايش تخفيف حقوق ورودي
خانه شماره 319 ؛ نحوه انجام کار در اين خانه همانند خانه 313 ميباشد. رديف
پرداختي مورد نظر را از ليست نمايش داده شده در تصوير شماره 94 انتخاب و با وارد
کردن مبلغ قابل پرداخت دکمه اضافه را کليک کنيد و پنجره را ببنديد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 57
تصوير شماره 94 - ويرايش مقدار ساير
خانه شماره 311 ؛ در صورتي که کارشناس تخصيص داده شده به اظهارنامه، جريمه
اي را براي اظهار کننده در نظر گرفته باشد، اين مقدار را در خانه 311 ) با عنوان
جريمه ( وارد ميکند.
58 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
تصوير شماره 99 - ويرايش مقدار جريمه
خانه شماره 312 ؛ در قسمت ماليات بر ارزش افزوده مقدار درصد مربوط به ماليات
وارد ميشود و مبلغ آن توسط سيستم محاسبه ميگردد.
خانه شماره 318 ؛ در صورت وجود تخفيف ماليات، مبلغ بهصورت دستي در فيلد
مربوطه وارد ميگردد.
خانه شماره 311 ؛ درقسمت عوارض نيز مانند خانه 312 عمل ميشود.
خانه شماره 311 ؛ در صورت وجود تخفيف عوارض، مبلغ بهصورت دستي در فيلد
مربوطه وارد ميگردد.
جمع کل مبالغ در انتهاي خانه 12 بهصورت سيستمي محاسبه ميگردد.
-9-0-4 شيوه نامه ثبت معافيتها و تخفيفات دردوراظهاري واردات
روال ثبت اظهار نامههاي داراي تخفيف يا معافيت بدين صورت ميباشد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 59
در هنگام تکميل اطلاعات مربوط به اظهارنامه گمرکي، در خانهي مربوط به حقوق
ورودي ) خانه 314 (، ماخذ مربوط به کد کالاي هر قلم کالا نوشته ميشود. اين مسئله،
مستقل از تخفيفات يا معافيتهايي ميباشد که مورد ادعاي اظهار کننده است.
اظهارکننده موظف است در صورت داشتن تخفيف حقوق ورودي مبلغ را در خانه
313 در قسمت ويرايش تخفيف حقوق ورودي وارد نمايد.
در خانه 319 )با عنوان ساير( ، روي ويرايش مقدار ساير کليک نماييد و سپس نوع
مقادير متفرقه از قبيل نيم درصد هلال احمر و... را انتخاب نماييد و سپس مبلغ هر
نوع را محاسبه کرده و در بخش مبلغ وارد نماييد.
در صورتي که کارشناس انتخاب شده براي اظهارنامه، جريمه اي را براي اظهار کننده
در نظر گرفته است، اين مقدار را در خانه 311 ) با عنوان جريمه ( وارد مي کند.
-4 اطلاعات وارد شده در خانه 312 ) با عنوان ماليات بر ارزش افزوده( توسط
سامانه هوشمند ورود و خروج کالا محاسبه ميشود و اظهار کننده موظف است
تنها ستون ماخذ اين خانه را تکميل نمايد. فرمول محاسبه بدين صورت مي
باشد:
مبناي محاسبه = ارزش CIF 4 + ماخذ مربوط به کد کالا تقسيم ( × نرخ ارز × قلم کالا
بر صد(
× ) ماليات بر ارزش افزوده = مبناي محاسبه +حقوق ورودي )با احتساب تخفيف
-3/31 تخفيف ماليات
-9 اطلاعات وارد شده در خانه 311 ) با عنوان عوارض( توسط سامانه هوشمند
ورود و خروج کالا محاسبه مي شود و اظهار کننده موظف است تنها ستون
ماخذ اين خانه را تکميل نمايد.
فرمول محاسبه بدين صورت مي باشد:
61 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
مبناي محاسبه = ارزش CIF 4 + ماخذ مربوط به کد کالا ( × نرخ ارز × قلم کالا
تقسيم بر صد(
-3/39 تخفيف × ) عوارض = مبناي محاسبه +حقوق ورودي )با احتساب تخفيف
عوارض
-9 اظهار کننده موظف است، در صورتي که از معافيت يا تخفيف استفاده
ميکند، پس از محاسبه مقادير مندرج در خانه هاي 312 و 311 ، تخفيف ماليات
را در ستون مبلغ خانه 318 و تخفيف عوارض را در خانه 311 وارد نمايد.
در اينجا ميتوانيد فرمول کلي محاسبه مبلغ کل اظهارنامه را ببينيد:
"ماخذ حقوق ورودي"*"مبناي محاسبه"= حقوق ورودي
X "مبناي محاسبه"+"خانه تخفيفات 313 " – "حقوق ورودي"=
= [(X*3.31)-“318”] + [(X*3.39)-311”] + [“311”] + [“319”] مبلغ کل
اظهارنامه
-01-0-4 ثبت تغييرات، قبل از انتخاب گزينه ادامه
جهت اتمام 3 مرحله طي شده ميبايست اطلاعات مربوط به هر قلم کالا ثبت گردد،
اين مهم با استفاده از دکمه ثبت کالا اتفاق ميافتد.
تصوير شماره 99 - ثبت کالا
پس از ثبت قلم کالاي فوق، ميتوان اقدام به ثبت قلم کالاي جديد در خانههاي
.) مربوطه نمود) خانههاي 94 تا 19 و خانه 12
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 60
در صورت نياز به ويرايش قلم کالاهاي ثبت شده ميتوان با کليک برروي رديف کالاي
مورد نظر اقدام به ويرايش آن قلم کالا نمود.
تصوير شماره 91 - ويرايش رديف کالا
-9-1 ارسال اطلاعات IMEI
شناسه بين المللي تجهيزات موبايل ( International Mobile Equipment Identity) يک کد 48 رقمي مختص کليه دستگاههاي موبايل با قابليت اتصال به
شبکه مخابراتي GSM ميباشد . در اين کد اطلاعات مربوط به مدل گوشي ، شرکت سازنده ، کشور سازنده و ...
وجود داشته و گوشي هاي تلفن همراه توسط اين کد در شبکه هاي مخابراتي ثبت
مي شوند .
روش هاي دريافت کد شناسه بين المللي تجهيزات موبايل ) IMEI( :
-4 بر روي بسته بندي دستگاه تلفن همراه
-9 کد IMEI عموماً در زير باتري موبايل قابل رويت مي باشد . -9 با شماره گيري # 31 #* در تلفن همراه کد IMEI نمايش داده مي شود .
وارد کنندگان مي توانند از طريق مراجعه به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي به
آدرس ir.irica.epl علاوه بر ارائه اظهارنامه الکترونيک خود به گمرک ، مراحل
مختلف کاري خود را بدون حضور در گمرکات اجرايي پيگيري و اطلاعات مورد نياز
را در اختيار گمرک قرار دهند . براي اين کار همانند تصوير شماره 98 ، در مرحله
سوم نسبت به بارگذاري فايل اطلاعات IMEI اقدام کنيد.
61 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
پس از بازگذاري اطلاعات مورد نياز در اين مرحله و انتخاب دکمه ادامه در پايين
صفحه، فرايند دوراظهاري همچون روال سابق ادامه مييابد.
نکاتي در رابطه با بارگذاري فايل اطلاعات IMEI :
• فايل مربوطه بايد از خروجي هاي نرم افزار Microsoft Excel با فرمت
XLSX . يا .CSV باشد.
• کدهاي IMEI به ترتيب در اولين ستون )ستون A( و به ازاي هر سطر
تنها يک کد IMEI قرار داده شود. به عبارت ديگر کدهاي مربوطه در
ستون A به صورت عمودي به نحوي که در هر سلول تنها يک کد قرار
داده شود.
• تعداد کد IMEI موجود در فايل بارگذاري شده با تعداد واحد کالاي اظهار
شده)باکس 14 ( در مرحله دوم برابر باشد.
شکل 0 - صفحه بارگذاري فايل اطلاعات IMEI
تصوير شماره 91 - صفحه بارگذاري فايل اطلاعات IMEI
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 63
-9-1 اضافه کردن اسناد اسکن شده
جهت اضافه کردن مدارک، بر روي دکمه Choose File کليک نموده و فايل
اسکن شده سند مورد نظر را انتخاب نماييد. در دوراظهاري واردات پيوست 1
سند الزامي است.
تصوير شماره 92 - گام 8، پيوست مدارک
با استفاده از دکمه "اضافه کردن سند" ميتوان اسناد بيشتري را اضافه نمود.
پس از انتخاب فايل هاي اسکن شده در قسمت هاي مربوطه کلمه امنيتي مشاهده
شده را وارد و دکمه ادامه را انتخاب نماييد تا به مرحله بعد برويد.
توجه 4: حداکثر حجم اسناد بارگذاري شده 8 مگابايت ميباشد.
توجه 9: اسناد اسکن شده ميبايست باکيفيت و نوشته هاي آن ها خوانا باشند.
توجه 9: ميتوان اسناد چند صفحه اي را در قالب يک فايل pdf ذخيره و بارگزاري
نمود.
64 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
-1-1 قوانين و توافقنامه
در اين قسمت قوانين مربوط به اظهار از راه دور نمايش داده ميشود. در صورتي که
با متن نوشته شده در اين بخش موافق هستيد، گزينه ادامه را انتخاب کنيد.
تصوير شماره 91 - گام 2، قوانين و توافقنامه
-8-1 تاييد نهايي
در اين بخش شما قادر خواهيد بود با انتخاب گمرک اظهاري سريال مربوط به
خود را دريافت نماييد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 65
تصوير شماره 93 -گام 1، تأييد نهايي
در صورتي که تمامي مراحل قبل را به درستي طي کرده باشيد شماره سريال صادر
ميشود. نمايي از عمليات موفقيت آميز در اين بخش را ميتوانيد در تصوير شماره
13 مشاهده نماييد.
66 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
تصوير شماره 13 - نمايي از دريافت شماره سريال
-1-1 صدور کوتاژ
جهت شروع مراحل سالن در گمرک اظهاري ميبايست کوتاژ مربوط به سريال دريافت
شده ثبت گردد. شما ميتوانيد با تأييد دستور ثبت اقدام به اين کار نماييد.
تصوير شماره 14 - گام 3، صدور کوتاژ
نمايي از ثبت موفقيتآميز کوتاژ در تصوير شماره 19 به نمايش درآمده است.
تصوير شماره 19 - ثبت موفقيت آميز کوتاژ
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 67
-2-1 مشاهده وضعيت اظهارنامه
يکي از اهدافي که براي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي متصور است ايجاد
سيستمي بدون کاغذ و تا حد ممکن خودکار ميباشد. از اين رو گمرک جمهوري
اسلامي ايران با بهرهگيري از اين سيستم تلاش مينمايد تا روند کارشناسي بدون نياز
به حضور فيزيکي ارباب رجوع و به صورت تمام الکترونيکي انجام پذيرد. با بهرهگيري
از اين سامانه اظهارکننده ميتواند بدون مراجعه به گمرک و تنها با دريافت نوبت از
سامانه پنجره واحد تجارت فرامزي تمامي مراحل طي شده مربوط به اظهارنامه در
گمرک اظهاري را مشاهده نمايد.
امکانات موجود در گام 43 به شرح زير ميباشد:
-0-7-4 وضعيت اظهارنامه
در اين قسمت ميتوانيد تمامي مراحل طي شده مربوط به اظهارنامه در گمرک اظهاري
را بهصورت گامبهگام مشاهده نماييد.
توجه 4: مرحله فعال در اظهارنامه با رنگ سبز نمايش داده ميشود.
توجه 9: شناسه حمل خود را تا قبل از مرحله صدور مجوز بارگيري ميتوانيد وارد
کنيد.
پس از ثبت کوتاژ در اين قسمت سه حالت پيش ميآيد:
• در صورتي که رنگ مسير سريال از نظر سيستم سبز باشد سند شما در
مرحله کارشناس مسير در انتظار دريافت نوبت ميماند. شما ميتوانيد با
ثبت درخواست و فشردن دکمه "دريافت نوبت" اقدام به اين کار نماييد و
در صف يکي از کارشناسان گمرک قرار گيريد.
68 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
تصوير شماره 19 - کارشناس احراز، رنگ مسير سبز
تصوير شماره 11 - دريافت نوبت کارشناس احراز، رنگ مسير سبز
پس از اتمام کارشناسي تعيين مسير و دريافت شناسه پرداخت، سند به مرحله
صندوق رفته و در انتظار تاييديه پرداخت از سمت بانک ميماند سپس به مرحله صدور
مجوز بارگيري ميرود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 69
تصوير شماره 18 - تأييديه پرداخت
درصورتي که شناسه اظهار خود را تا اين مرحله وارد نکرده باشيد سيستم منتظر ثبت
شناسه از سوي شما ميماند.
نکته : مرحلهاي با عنوان صدور پروانه در گمرکات اجرايي وجود ندارد. جهت اطلاع از
نحوه استعلام الکترونيکي پروانه به فصل 2 مراجعه نماييد.
• در صورتي که رنگ مسير سريال از نظر سيستم زرد باشد به مرحله
کارشناس سالن رفته و در انتظار دريافت نوبت از سوي شما ميماند. شما
ميتوانيد با ثبت درخواست و فشردن دکمه "دريافت نوبت" اقدام به اين
کار نماييد و در صف يکي از کارشناسان گمرک قرار گيريد.
71 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
تصوير شماره 11 - کارشناس سالن، رنگ مسير زرد
توجه: در صورت نياز به تأييد سازمان هاي همجوار، سيستم اجازه دريافت نوبت به
سريال را نخواهد داد.
تصوير شماره 12 - پيغام لزوم صدور مجوز سازمان ها
در بالاي صفحه مشاهده وضعيت شما ميتوانيد سازمانهايي را که نياز به اخذ مجوز
از آنها را داريد همانند تصوير شماره 11 مشاهده نماييد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 70
تصوير شماره 11 - سازمان هاي نيازمند تأييد
پس از دريافت مجوزهاي مورد نياز از سازمانهاي مربوطه سيستم پيغامي مبني بر
خروج از صف سريال را نمايش ميدهد و در انتظار نوبت از سوي شما ميماند.
تصوير شماره 13 - پيغام خروج از صف بعد از تأييديه سازمان هاي همجوار
تصوير شماره 83 - دريافت نوبت در مرحله کارشناسي، رنگ مسير زرد
71 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
پس از اتمام کارشناسي و دريافت شناسه پرداخت، سند به مرحله صندوق رفته و در
انتظار تأييديه پرداخت از سمت بانک ميماند سپس به مرحله صدور مجوز بارگيري
ميرود.
درصورتي که شناسه اظهار خود را تا اين مرحله وارد نکرده باشيد سيستم منتظر ثبت
شناسه از سوي شما ميماند.
نکته : مرحلهاي با عنوان صدور پروانه در گمرکات اجرايي وجود ندارد. جهت اطلاع از
نحوه استعلام الکترونيکي پروانه به فصل 2مراجعه نماييد.
• در صورتي که رنگ مسير سريال از نظر سيستم قرمز باشد به مرحله ارزيابي
اوليه هدايت ميشود.
تصوير شماره 84 - ارزياب، رنگ مسير قرمز
در اين مورد سند در انتظار تاييد ارزياب مربوطه ميماند و پس از ارسال به کارشناس
مابقي مراحل همانند رنگ مسير زرد طي خواهد شد.
-1-7-4 اسناد اظهارنامه
تصوير شماره 89 - نمايي از قسمت اسناد اظهارنامه
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 73
جهت بررسي اسناد ضميمه شده اظهارنامه ميتوانيد از اين قسمت استفاده نماييد.
تصوير شماره 89 - نمايي کوچک شده از اسناد پيوست شده اظهارنامه
اين قسمت امکان اضافه کردن سندهاي بيشتر به سريال را با فشردن دکمه " اضافه
کردن سند " در اختيار اظهارکننده قرار ميدهد.
پس از درج نام سند و انتخاب عکس مربوطه با فشردن دکمه " اضافه کردن به مجموعه
اسناد " ، سند در ليست اسناد ضميمه شده قرار ميگيرد.
تصوير شماره 81 - نمايي از پيغام موفقيت آميز پيوست سند
74 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
نکته: اسناد ضميمه شده به هيچ وجه قابليت حذف ندارند و عمليات اضافه کردن سند
فقط در مراحل قبل از کوتاژ و در مرحله کارشناسي امکانپذير ميباشد.
-3-7-4 پيغامهاي اظهارنامه
جهت مشاهده نظرات ارزياب، کارشناس و رياست سالن ميتوان از قسمت پيغامهاي
اظهارنامه استفاده نمود همچنين جهت ارسال نظر به کارشناس ميتوانيد از کادر
مربوط به اضافه کردن نظر استفاده نماييد.
تصوير شماره 88 - پيغام هاي اظهارنامه
-4-7-4 پرينت اظهارنامه
جهت دريافت پرينت مجدد از اظهارنامه ميتوانيد از اين قسمت استفاده کنيد.
با فشردن دکمه "چاپ فرم" امکان پرينت فراهم ميشود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 75
تصوير شماره 81 - چاپ مجدد اظهارنامه
-5-7-4 نمايش اظهارنامه
اين بخش جهت رؤيت تغييرات صورت گرفته برروي اظهارنامه توسط کارشناس مي-
باشد. اين تغييرات بهصورت فيلدهاي رنگ شده قابل مشاهده است.
تصوير شماره 82 - نمايي از نمايش تغييرات اعمال شده برروي اظهارنامه
-6-7-4 ارسال اعتراض
جهت ارسال انتقادات خود نسبت به عملکرد کارمندان ميتوانيد از اين گزينه استفاده
کنيد.
76 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
پس از ثبت اعتراض در باکس نمايش داده شده در تصوير شماره 81 ، نظر به کارتابل
مدير مربوطه ارسال ميگردد.
تصوير شماره 81 - نمايي از صفحه ثبت اعتراض
-7-7-4 ارزيابي کارشناس
جهت امتيازدهي به کارشناس اظهارنامه ميتوانيد از منوي ارزيابي کارشناس استفاده
نماييد.
تصوير شماره 83 - نمايي از صفحه ارزيابي کارشناس
پس از ثبت نظر و انتخاب ميزان رضايت با زدن دکمه " ثبت نظر "، ميزان رضايتمندي
شما به اطلاع مسئول مربوطه در گمرک خواهد رسيد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 77
-1-1 صدور مجوز ورود کاميون
به منظور افزايش سرعت و دقت در رويه ترخيص، گمرک جمهوري اسلامي ايران با
همکاري سازمان بنادر و دريانوردي اقدام به بهره برداري از زير سامانه کنترل
دسترسي به منابع نموده است.
صاحبان کالا و يا اظهارکنندگان بايستي قبل از ورود به گمرک اقدام به ثبت اطلاعات
کليه حامل هايي که قصد ورود، انجام توزين، ثبت بيجک و بهطور کلي بهرهگيري از
خدمات گمرکي و بندري را دارند، نمايند.
جهت ثبت اطلاعات کاميون، با زدن دکمه" ادامه " در مرحله مشاهده وضعيت اظهار،
به صفحه مربوطه هدايت ميشويد.
در اين مرحله ميتوان يکي از دو روش شرکت حمل، اطلاعات حامل و کانتينر را
انتخاب نمود.
تصوير شماره 13 - صدور مجوز ورود کاميون
78 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
-0-8-4 شرکت حمل
در اين قسمت در صورت وارد کردن شناسه ملي شرکت حمل، اين شرکت از سوي
اظهار کننده ميتواند کليه اطلاعات درخواستي وسيله حمل مربوط به اظهارنامه را
ثبت نمايد.
تصوير شماره 14 - وکالت به شرکت حمل
جهت انجام اين فرايند اظهارکنندگان و صاحبين کالا پس از دريافت مجوز تخليه
ازگمرک اجرايي ميبايست به واحد انفورماتيک نزديکترين گمرک مراجعه کنند و
رمز عبور و نام کاربري مربوط به سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي را دريافت نموده
و مراحل وکالت بين صاحب کالا و نماينده به صورت صحيح انجام شده باشد .
بعد از رعايت موارد ذکر شده، براي ثبت شرکت حمل و نقل و يا ثبت اطلاعات حامل
ها کافي است کارمند شرکت حمل پس از وارد شدن به سايت پنجره واحد تجارت
فرامرزي از منوي " کاربر " ، صفحه " ورود اطلاعات کاميونها ) شرکت هاي حمل( "
را انتخاب نمايد.
پس از وارد شدن به صفحه مذکور در قسمت شماره سريال پروانه، شماره مجوز
تخليه ) شماره بارکد درج شده بر روي مجوز تخليه ( را به صورت زير وارد کند :
شماره سريال – کد گمرک اظهاري
پس از وارد کردن شماره سريال به صورت ذکر شده و انتخاب گزينه " اضافه کردن
" کارمند شرکت حمل ميتواند از قسمت " اطلاعات حامل و کانتينر " اقدام به ثبت
اطلاعات کاميون و دريافت شماره سفر نمايد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 79
تصوير شماره 19 - نمايي از صفحه ورود اطلاعات کاميون ها) شرکت هاي حمل (
-1-8-4 اطلاعات حامل و کانتينر
جهت تکميل اطلاعات کاميون توسط اظهارکننده، ميبايست به نکات زير توجه نمود:
?? براي کليه حامل هايي که داراي پلاک ملي نمي باشند ) همانند کاميون هاي
کشورهاي همسايه ( کافي است تأييديه قسمت " آيا شماره ايران است؟ " را برداريد و
توجه کنيد توزين و انجام تشريفات مربوط به اين حامل ها با شماره سفر امکان پذير
است در نتيجه بعد ازتکميل اطلاعات و انتخاب دکمه " ثبت " حتما " شماره سفر "
مربوطه را ياداشت کنيد .
?? در صورتي که حامل قصد بارگيري محموله کانتينري ندارد، تائيديه قسمت
" آيا کانتينر دارد؟ " را برداريد .
?? در صورتي که بعد از انتخاب دکمه ثبت با پيغام " اين حامل سفر قبلي را به
پايان نرسانده است " مواجه شديد به اين معني است که اين حامل در مراجعه قبلي
81 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
خود به گمرک، تشريفات گمرکي مربوط به خود را به صورت صحيح طي نکرده در
نتيجه بايد به گمرک مربوطه مراجعه نمايد .
?? در صورتي که بعد از دکمه ثبت با پيغام " اظهارنامه شما اجازه خارج کردن
کالا ندارد " مواجه شديد بدين معني است که هنوز ازسمت گمرک اجازه بارگيري
صادر نشده است .
با توجه به موارد ذکر شده، پس از وارد کردن اطلاعات کاميون شماره سفر مربوط به
حامل صادر ميگردد.
-3-1 ليست اظهارهاي قبلي
در صورت نياز به مشاهده وضعيت سريال در گمرک اجرايي و يا نياز به تکميل
هريک از مراحل فوق ميتوانيد از قسمت"ليست اظهارهاي قبلي" در پايين
صفحه مربوط به دوراظهاري واردات استفاده کنيد) تصوير شماره 19 (. شما
ميتوانيد با وارد کردن شماره بارنامه يا شماره سريال، اظهارنامه مورد نظر را
جستجو کرده و با زدن دکمه ويرايش همانند تصوير شماره 11 ، اقدام به ويرايش
اظهارنامه) در صورتي که اظهارنامه ثبت کوتاژ نشده باشد ( و يا مشاهده آن نماييد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 80
تصوير شماره 19 - نمايي از ليست اظهارهاي قبلي
تصوير شماره 11 - جستجو و ويرايش اظهارنامه
*دقت داشته باشيد در صورتي که قبلا شماره سريال را دريافت کرده باشيد، در مرحله
تاييد نهايي، نياز به دريافت سريال مجدد نبوده، کليک بر روي دکمه
در پايين صفحه شما را به مرحله ثبت کوتاژ هدايت ميکند.
81 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 83
.5 پرداخت الکترونيکي
جهت انجام پرداخت اينترنتي نياز است که داراي يکي از کارتهاي بانکي متصل به
شبکه شتاب در سراسر کشور باشيد. جهت انجام پرداخت به اطلاعات زير نياز مي
باشد :
• شماره کارت
• رمز دوم کارت (PIN9)
• رمز کارت (PIN)
• کد اعتبار سنجي دوم CVV9
• تاريخ انقضاي کارت
• شناسه پرداخت
• پست الکترونيکي )اختياري(
• صفحه کليد امن
• نکات امنيتي
-4-8 نحوه پرداخت
ابتدا به سايت http://payment.irica.ir مراجعه نموده و پس از وارد نمودن
شناسه پرداخت 48 رقمي دريافتي از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي و کد امنيتي
نمايش داده شده، گزينه پرداخت را انتخاب نماييد.
شناسه پرداخت وارد شده مشخص کننده مبلغ قابل پرداخت ميباشد.
84 |پرداخت الکترونيکي
تصوير شماره 18 - نمايي از ورود شناسه پرداخت در صفحه پرداخت الکترونيک
-9-8 حسابهاي فعال
همواره توجه داشته باشيد که تنها واريز به حسابهايي امکان پذير است که جزو
حسابهاي فعال جهت پرداخت الکترونيکي، در سامانه معرفي شده باشند. براي بررسي
اين مورد ميتوان به قسمت نشان داده شده در تصوير شماره 11 در سايت مراجعه
نمود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 85
تصوير شماره 11 - نمايي از صفحه پرداخت الکترونيکي
-9-8 ورود به درگاه پرداخت
پس از انتخاب يکي از درگاه ها جهت پرداخت، وارد سيستم پرداخت اينترنتي خواهيد
شد. پس از تطبيق اطلاعات نمايش داده شده با مشخصات فروشگاه و کالاي خريداري
شده اطلاعات کارت خود را در کادر مربوطه وارد کرده و بر روي دکمه پرداخت کليک
نماييد.
تصوير شماره 12 نمايي از يکي از درگاه هاي پرداخت الکترونيک ميباشد.
86 |پرداخت الکترونيکي
تصوير شماره 12 - درگاه پرداخت بانک پاسارگاد
شماره کارت
شماره کارت يک شماره ي 41 رقمي ميباشد که بر روي کارت درج شده است.
تصوير شماره 11 - شماره کارت 41 رقمي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 87
رمز دوم کارت (PIN2)
شما مي توانيد با مراجعه به هر يک از پايانه هاي خودپرداز بانک (ATM) به روش
ذيل اقدام نموده و رمز دوم کارت خود را دريافت نماييد :
.4 پس از ورود کارت خود در پايانه هاي خودپرداز بانک و وارد نمودن رمز
کارت نسبت به انتخاب گزينه " تغيير رمز " اقدام فرمائيد .
.9 گزينه " تغيير رمز اينترنتي " را انتخاب نماييد .
.9 رمزاينترنتي موردنظر خود را حداقل در 1 رقم وارد و مجدداً طبق فرمان
سيستم، رمز را تکرار نماييد .
.1 پس از انجام موفقيت آميز عمليات، رمز اينترنتي شما فعال ميشود .
رمزکارت (PIN) رمز کارت يک عدد چهار رقمي است. اين رمز همان رمزي است که شما هنگام استفاده
از دستگاه هاي خود پرداز ATM) ( وارد مي نماييد .
کد اعتبار سنجي دوم CVV2
کد CVV9 شماره شناسايي دوم مشتري مي باشد که داراي سه يا چهار رقم بوده
و پشت اکثر کارت ها، از جمله کارت بانکهاي ملت، صادرات، پاسارگاد، سامان و
پارسيان حک شده است . نکته: صرفاً وجود کد CVV9 بر روي کارت ها دليل بر امکان خريد اينترنتي نيست،
بلکه بانک صادر کننده بايد امکان خريد اينترنتي را فراهم کرده باشد .
88 |پرداخت الکترونيکي
- تصوير شماره 13 CVV9
تاريخ انقضاي کارت
تاريخ انقضا بر روي اغلب کارت هاي بانکي حک شده است. در صورت عدم
وجود اين تاريخ به شعبه صادر کننده کارت مراجعه نماييد .
تصوير شماره 23 - تاريخ انقضاي کارت
پستالکترونيکي
ورود آدرس پست الکترونيکي، اين امکان را فراهم مي کند که رسيد پرداخت قبض
براي اطلاع شما و استفاده هاي آينده، به آدرسي که داده ايد برايتان ارسال گردد.
لطفا در وارد کردن پست الکترونيکي دقت فرماييد تا در صورت بروز هر گونه مشکل
در پرداخت اينترنتي اطلاعات لازم در اختيار شما قرار گيرد .
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 89
91 |مانيفست الکترونيکي
.6 مانيفست الکترونيکي
دقت داشته باشيد تنها در صورتي ميتوانيد از شماره مانيفست و بارنامه خود در
دوراظهاري استفاده کنيد که قبلا توسط کارمند شرکتهاي حمل و نقل مراحل ايجاد
ترخيصيه در سيستم انجام شده باشد.
-4-1 شرکت هاي حمل و نقل
شرکت هاي حمل ابتدا بايد درخواستي مبني بر ثبت در سامانه پنجره واحد تجارت
فرامرزي را به نزديک ترين گمرک اجرايي تحويل نمايند.
در گام دوم واحد فناوري اطلاعات گمرک اجرايي اقدام به ايجاد حساب کاربري شرکت
حمل و همچنين کاربران معرفي شده ميکند و طي نامه اي شرکت مورد نظر را به
دفتر فناوري گمرک ايران معرفي مينمايد.
پس از دريافت اطلاعات حساب کاربري توسط مدير عامل شرکت، در گام اول مدير
عامل با نام کاربري و رمز عبور شرکت وارد حساب کاربري ميشود و از منوي سازمان
وارد صفحه مديريت شرکت شده و در منوي شرکت حمل گمرک ايران را فعال مي
کند. سپس در قسمت نمايندگي شرکت کدينگ مدير عامل شرکت وارد و ثبت مي-
گردد.
نماينده شرکت پس از وارد شدن به صفحه کاربري خود با انتخاب گزينه وکالت از
منوي کاربر، وارد صفحه سرويسهاي وکالتي شده و با انتخاب نمايندگي شرکت قادر
به رؤيت ليست شرکتهاي مربوط به خود همانند تصوير شماره 24 خواهد بود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 90
تصوير شماره 24 - نمايي از ليست شرکت هاي يک نماينده
نماينده شرکت با فعال کردن شرکت مورد نظر و کليک برروي نام آن ميتواند وارد
صفحه مديريتي شرکت شود.
تصوير شماره 29 - نمايي از صفحه مديريتي سازمان
در اين قسمت ميتوان مستقيما به ساير کارمندان وکالت داد .
با کليک بر روي گزينه کارمندي کادري جهت اضافه کردن کارگزار همانند تصوير
شماره 29 در اختيار مدير عامل قرار ميگيرد.
91 |مانيفست الکترونيکي
تصوير شماره 29 - نمايي از صفحه وکالت سازمان
با وارد کردن کد ملي کارمند مورد نظر، نتايجي مشابه تصوير شماره 21 مبني بر
موفقيت آميز بودن جستجو يا تصوير شماره 22 مبني بر عدم وجود کاربر در سامانه
نمايش داده ميشود.
تصوير شماره 21 - نتيجه جستجوي موفق
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 93
پس از تاييد کارگزار توسط نماينده شرکت، مشخصات وي به ليست کارگزاران مانند
تصوير شماره 28 اضافه شده و در انتظار تأييد از سوي کارگزار ميماند.
تصوير شماره 28 - نمايي از صفحه سرويس وکالت سازمان
هر کارگزار و کارفرما امکان تغيير وضعيت وکالت را با استفاده از فعال يا غيرفعال
کردن هر شخص دارد.
در صورت تأييد هريک از ذينفعان يکي از چهار وضعيت زير پيش ميآيد:
• فعال: وکالت توسط کارگزار و کارفرما تأييد شده است.
• تاييد نشده توسط کارگزار: وکالت توسط کارمند غير فعال بوده و در انتظار
تأييد کارگزار ميباشد.
• تاييد نشده توسط کارفرما: وکالت توسط کارمند فعال بوده در حالي که
کارفرما آن را تأييد نکرده است.
• غير فعال: وکالت توسط هيچ يک از طرفين فعال نميباشد.
جهت اتصال نهايي شرکت و کارمند به يکديگر، سيستم در انتظار تأييد از سوي کارمند
بوده؛ لذا کارمند نيز ميبايست از صفحه وکالت خود وارد قسمت کارمندي شده و
وضعيت شرکت مربوطه را به فعال تغيير دهد.
94 |مانيفست الکترونيکي
تصوير شماره 21 - نمايي از فعال کردن شرکت
در صورت يافت نشدن کدينگ توسط سيستم، کاربر ميبايست مراحل دريافت نام-
کاربري و رمز عبور را طي نمايد.
تصوير شماره 22 - نمايي از پيغام عدم وجود کاربر در سامانه
-9-1 ارسال و نهايي کردن مانيفست
جهت ارسال مانيفست در پنجره واحد تجارت فرامرزي، پس از ورود به حساب کاربري
خود از منوي کاربر،گزينه " ارسال مانيفست " را انتخاب کنيد.
پس از انتخاب نام شرکت حمل و فايل مانيفست، اقدام به ارسال آن نماييد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 95
تصوير شماره - 21 انتخاب نام شرکت و فايل مانيفست
چنانچه فايل ارسالي فاقد هرگونه داده ناقص و اشتباه باشد، با پيغامي که در کادر آبي
رنگ در تصوير شماره 23 ظاهر شده است مواجه ميشويد که به معني ارسال موفقيت
آميز فايل ميباشد. از اين لحظه به بعد قادر به مشاهده اطلاعات مانيفست، بارنامه و
کانتينر ميباشيد.
تصوير شماره - 23 نمايي از ارسال موفقيت آميز فايل مانيفست
تصوير شماره - 13 نمايي از اطلاعات موجود در فايل مانيفست
96 |مانيفست الکترونيکي
در گام بعد نياز به ثبت نهايي مانيفست در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي مي-
باشد. براي اين کار ابتدا از منوي کاربر وارد صفحه نهايي کردن مانيفست شده و با
انتخاب نام شرکت حمل و شماره مانيفست، فايل مربوطه بارگزاري ميشود.
تصوير شماره - 14 نهايي کردن مانيفست
پس از اطمينان از صحت و کامل بودن داده هاي فايل ارسالي، با انتخاب گزينه
اين مرحله به اتمام ميرسد.
با مراجعه به صفحه ليست مانيفستها ميتوان وضعيت مانيفستهاي ارسالي را بررسي
نمود.
تصوير شماره - 19 نمايي از وضعيت مانيفست هاي ارسالي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 97
-9-1 ترخيصيه
در صورتي که کارمند روند وکالت را بدرستي تکميل کرده باشد ميتواند نسبت به
ايجاد ترخيصيه به صورت زير اقدام کند:
با ورود به سامانه از منوي کاربر گزينه ايجاد ترخيصيه را انتخاب نماييد.
سپس بعد از انتخاب شرکت حمل و وارد کردن شماره هاي بارنامه و مانيفست نهايي
شده صدور ترخيصيه را انجام دهيد.
تصوير شماره - 19 نمايي از صفحه ايجاد ترخيصيه
پس از صدور ترخيصيه، پيش پرينت برگه ترخيصيه نمايش داده ميشود.
تصوير شماره - 11 نمايي از پيش پرينت برگه ترخيصيه
98 |مانيفست الکترونيکي
با مراجعه به صفحه بررسي وضعيت ثبت ترخيصيه، ميتوان از وضعيت ثبت ترخيصيه
و صاحب کنوني آن اطلاع پيدا کرد.
تصوير شماره - 18 نمايي از صفحه بررسي وضعيت ثبت ترخيصيه
صاحبان ترخيصيه و شرکتهاي حمل و نقل ميتوانند با استفاده از دسترسي واگذاري
ترخيصيه از منوي کاربر اقدام به انتقال آن به شخص ) حقيقي يا حقوقي ( نمايند.
تصوير شماره - 11 نمايي از واگذاري ترخيصيه
-1-1 نکاتي درباره بارنامه
-0-4-6 تفکيک بارنامه
با استفاده از تب " تفکيک بارنامه " در مواردي همچون استفاده از بارنامه در اظهار
هاي مختلف، تعدد صاحبان کالا و ... مي توان با وارد کردن وزن مورد اظهار در
کانتينرها به صورت جداگانه اقدام به تفکيک بارنامه نمود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 99
تصوير شماره 12 - نمايي از صفحه تفکيک بارنامه
تصوير شماره - 11 نمايي از تفکيک موفقيت آميز بارنامه
-1-4-6 مشاهده بارنامه هاي يک فرد
صاحبان کالا ميتوانند با مراجعه به قسمت مشاهده بارنامههاي يک فرد از منوي کاربر،
اطلاعات مربوط به بارنامه و کانتينرهاي مربوط به آن را مشاهده نمايند.
011 |مانيفست الکترونيکي
تصوير شماره - 13 نمايي از صفحه مشاهده بارنامه هاي يک فرد
-3-4-6 مشاهده وضعيت بارنامهها
جهت اطلاع از وضعيت بارنامهها ميتوان از دسترسي مشاهده وضعيت بارنامهها از
منوي کاربر استفاده نمود. پس از وارد کردن کد شرکت حمل و شماره بارنامه سه
حالت اتفاق ميافتد:
• بارنامه در وضعيت اظهار قرار دارد به اين معني که ترخيصيه براي اين
شماره بارنامه صادر شده ولي در دوراظهاري از آن استفاده نشده است (
.) تصوير شماره 33
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 010
تصوير شماره 33 _ بارنامه در وضعيت اظهار
• بارنامه در وضعيت خروج قرار دارد به اين معني که بارنامه در اظهارنامه اي
.) کوتاژ شده استفاده شده است) تصوير شماره 34
تصوير شماره 34 - بارنامه در وضعيت خروج
• بارنامه اي با مشخصات وارد شده يافت نميشود به اين معني که بارنامه
فوق در فايل مانيفست هاي ارسالي شرکت حمل موجود نميباشد) تصوير
.) شماره 39
تصوير شماره 39 - عدم وجود اطلاعات بارنامه در فايل مانيفست
011 |مانيفست الکترونيکي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 013
.7 استعلام پروانه الکترونيکي
با راه اندازي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ، کليه پروانه هاي گمرکي و اسناد
صادر شده توسط گمرک به صورت الکترونيک در اين سامانه جهت استعلام کليه افراد
مرتبط مراجع نظارتي و کنترلي قرار داده شده است.
در اين خصوص با حذف پروانه فيزيکي گمرک و ايجاد امکان استعلام از طريق سامانه
پنجره واحد، از جعل و سوء استفادههاي مختلفي که از اسناد گمرکي صورت ميگرفت
جلوگيري بعمل آمده است.
گام نخست جهت استعلام پروانه الکترونيکي دريافت رمز از سامانه پنجره واحد تجارت
فرامرزي ميباشد.
براي دريافت اين رمز ميبايست به اظهارنامه مربوطه در ليست اظهارهاي قبلي مراجعه
و در صورتي که در مراحلي بعد از کارشناسي قرار داشته باشد همانند تصوير شماره
39 اقدام به دريافت رمز نمايد.
تصوير شماره 39 - توليد رمز
014 |استعلام پروانه الکترونيکي
جهت استفاده از پروانه الکترونيکي در مراجع مختلف، لازم به دريافت پرينت رمز
مربوط به اظهارنامه همانند تصوير شماره 31 ميباشد.
تصوير شماره 31 - نمايي از پرينت شماره دسترسي به پروانه
گام دوم جهت استعلام پروانه الکترونيکي مراجعه به آدرس epl.irica.ir/ecl مي-
باشد.
همانطورکه در تصويرشماره 38 مشاهده ميشود با وارد کردن شماره سريال پروانه و
شماره رسيد دسترسي به پروانه چاپ شده در پرينت ميتوان مشخصات پروانه را
مشاهده نمود.
تصوير شماره 38 - استعلام الکترونيکي پروانه گمرکي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 015
016 |سازمان هاي همجوار
.8 سازمان هاي همجوار
يکي از مشکلات حوزه تجارت خارجي کشور مراجعه صاحبان کالا و صادرکنندگان به
سازمان هاي متعدد و ارائه اسناد چندباره ميباشد. در اين قسمت طراحي پنجره واحد
بگونهايست که ارباب رجوع ديگر نيازي به مراجعه حضوري به سازمانهاي همجوار
نداشته واز طريق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي به صورت اتوماتيک اطلاعات
مورد نياز را به ديگر سازمان ها ارسال مينمايد. با اجراي اين سامانه ارباب رجوع صرفا
از طريق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي مي تواند فرآيند هاي مورد نياز خود را
به انجام رسانده و در کمترين زمان فعاليتهاي خود را پيگيري نمايد. در مقابل نيز
کليه سازمانهاي مجوز دهنده ميتوانند از طريق بستر ارتباطي پنجره واحد تجارت
فرامرزي ، اطلاعات اظهارنامه و پروانه هاي گمرکي را الکترونيکي دريافت و مجوز هاي
مربوطه را به صورت الکترونيکي به گمرک ارسال نمايند.
-4-1 تعريف سازمان و کاربر
در ابتداي امر اجرا و راه اندازي سازمان هاي همجوار در سامانه پنجره واحد تجارت
فرامرزي، ميبايست نمايندگان آن سازمان طي نامهاي شناسه ملي مربوط به خود و
مشخصات کاربران استفاده کننده از سامانه را به گمرک اجرايي مربوطه اعلام نمايند.
در مرحله بعد گمرک مربوطه براي سازمان و کارمندان آن سازمان به ترتيب دسترسي
را ايجاد کرده و وکالت سازمان و کارمندان » سازمان همجوار « و » سازمان « هاي
آن برقرار ميگردد ) جهت راهنمايي هاي بيشتر به فصل 9 مراجعه شود (.
نکته: همانند تصوير شماره 31 براي تعريف دسترسي کارمندان سازمان در پنجره
واحد تجارت فرامرزي در فيلد نام و نام خانوادگي، سمت کاربر نيز قيد ميگردد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 017
تصوير شماره 31 - نمايي از ايجاد دسترسي در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي
انواع سطح دسترسي در سامانه به قرار زير است:
4( وکالت کارمندي: در صورت داشتن اين نوع وکالت، کاربر مربوطه تنها قادر به
مشاهده اظهارنامه در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ميباشد.
9( وکالت نمايندگي شرکت: در صورت داشتن اين نوع وکالت، کاربر علاوه بر
مشاهده اظهارنامه قادر به تعيين وضعيت اظهارنامه ميباشد.
-9-1 مشاهده اظهارنامه توسط کارمند سازمان همجوار
جهت ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ميتوان از يکي ازآدرسهاي
اينترنتي زير استفاده نمود:
https://epl.irica.ir
http://csw.irica.ir
018 |سازمان هاي همجوار
سازمان « پس از وارد کردن نام کاربري و رمز عبور دريافتي از گمرک اجرايي به منوي
رفته و با انتخاب نام سازمان » ثبت نظر کارشناسي در يک پروانه « زير منو » همجوار
و وارد کردن شماره سريال پروانه قادر به مشاهده اظهارنامه خواهيد بود.
تصوير شماره 32 - صفحه ثبت نظر کارشناسي در يک پروانه
? ميباشد. » اداره کل گمرک مورد نظر « نام سازمان انتخابي همان
? شماره سريال پروانه به صورت شماره سريال اظهارنامه – کد گمرک مورد
83433 ( وارد خواهد شد. – نظر) به طور مثال : 1998113
را کليک کرده تا اظهارنامه مورد نظر ظاهر گردد. » مشاهده « و در نهايت آيکن
همچنين توجه داشته باشيد در صورتي که اين اظهارنامه به سازمان مورد نظر ارجاع
داده نشده باشد با پيغام "شما اجازه دسترسي به اين سند را نداريد" مواجه ميشويد.
-9-1 تعيين وضعيت سند )صدور مجوز( توسط نماينده سازمان همجوار
جهت تعيين وضعيت سند ارجاع شده به سازمان همجوار توسط نماينده سازمان
همجوار، نماينده ميبايست جهت رد و پذيرش سند ارسالي با زدن دکمه مربوطه اقدام
به اين کار نمايد.
پذيرش وضعيت سند به منزله صدور مجوز براي کل اظهارنامه تلقي ميشود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 019
توجه داشته باشيد که امکان تبادل نظر بين کارشناس و سازمان همجوار از طريق
درج نظر در کادر مربوطه امکان پذير ميباشد.
تا زماني که وضعيت اظهارنامه )پذيرش يا رد( توسط سازمان همجوار مشخص نگردد
) فارق از نظرات ثبت شده( امکان شناسايي وضعيت براي پنجره واحد تجارت فرامرزي
ميسر نمي باشد.
تصوير شماره 31 - نمايي از صفحه تعيين وضعيت سند
001 |سازمان _______هاي همجوار
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 000
.9 صدور مجوز ترخيص قبل از اظهار
يکي از امکاناتي که پنجره واحد تجارت فرامرزي و سامانه جامع امور گمرکي در اختيار
ما قرار مي دهند مديريت مجوزهاي است که در فرايند ترخيص کالا نقش ايفا ميکنند.
در تقسيم بندي کلي مي توان اين مجوزها را به مجوزهاي دريافتي قبل و بعد از تنظيم
اظهارنامه تفکيک کرد. مجوزهايي که قبل از تنظيم اظهارنامه دريافت مي شوند،عمدتا
به صورت کلي بوده و بسته به نوع مجوز در هر مرحله مقداري از مجوز به ازاي
اظهارنامه گمرکي خاصي مورد استفاده قرار مي گيرد. به بياني ديگر در هر مرتبه
تنظيم اظهار مقداري از مجوز صادر شده کسر مي گردد.
سازمان هاي مختلفي در صدور مجوز ترخيص کالا نقش دارند که اين سازمان ها مي
توانند از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي جهت صدور و مديريت مجوزهاي صادر
شده استفاده کنند. پس از صدور مجوز توسط سازمان هاي ذيربط کليه اطلاعات در
اختيار سامانه جامع امور گمرکي قرار مي گيرد تا با توجه به مقررات و محدوديت هاي
اعمال شده ، نسبت به استفاده از مجوزهاي صادر شده اقدام گردد.
آنچه در ادامه شرح آن خواهد رفت فرايند مديريت مجوزهاي قبل از تنظيم اظهارنامه
مي باشد.
-4-3 پذيرش نمايندگي سازمان از سوي گمرک جمهوري اسلامي ايران
در اولين گام گمرک جمهوري اسلامي ايران ميبايست نسبت به تعريف سازمانهاي
مجوزدهنده و نمايندگان معرفي شده آنها اقدام و اطلاعات مربوط به نام کاربري و رمز
عبور را در اختيار نماينده سازمان صادر کننده مجوز قرار دهد.
001 |صدور مجوز ترخيص قبل از اظهار
در پنجره واحد تجارت فرامرزي هر سازمان توسط شناسه ملي قابل شناسايي است و
نمايندگان سازمان مربوطه نيز نمايندگان حقيقي سازمان مجوز دهنده جهت
صدورمجوز ميباشند.
در گام بعد نمايندگان سازمان ميبايست پس ازدريافت نام کاربري و رمز عبور وارد
سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي شده و از منوي "کاربر" صفحه "وکالت" را انتخاب
کرده و از قسمت "کارمندي" نسبت به پذيرش نمايندگي سازمان مشخص شده در
"ليست کارفرماها" اقدام نمايد. به عبارت ديگر قبل از انجام هر عملياتي پذيرش
نمايندگي شرکت توسط فرد حقيقي الزامي است. 06
-9-3 مراحل صدور مجوز توسط سازمان
پس از انجام مراحل ذکر شده، نماينده حقيقي سازمان مجوز دهنده با وارد شدن به
سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ميتواند نسبت به صدور مجوز اقدام کند.
آدرس اينترنتي دسترسي به سامانه بهصورت ذيل است:
https://epl.irica.ir
https://epl.irica.gov.ir
https://csw.irica.ir
دسترسي به اين سامانه از طريق اينترنت و اينترانت گمرک امکانپذير است.
16 - جهت اطلاعات بيشتر ميتوانيد نسبت به دريافت راهنماي وکالت از وبلاگ plirica.blog.ir e اقدام کنيد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 003
تصوير شماره 33 - نمايي از صفحه ورود به سامانه
در هنگام استفاده » صدور مجوز « توجه کنيد محدوديت هاي اعمال شده در صفحه
از مجوز مربوطه توسط سامانه جامع امور گمرکي به صورت هوشمند کنترل ميشود.
به عبارت ديگر تبادل داده و ترکيب سامانه جامع امورگمرکي و پنجره واحد تجارت
فرامرزي اين امکان را ميدهد که در لحظه استفاده از مجوز در گمرکات کشور، سامانه
به صورت خودکار محدوديت هاي اعمال شده توسط سازمان مجوز دهنده را کنترل
کند. با بهره وري از اين مزيت علاوه بر جلوگيري از خطاي کاربري، ميتوان به سازمان
صادر کننده مجوز اطمينان لازم جهت استفاده صحيح از مجوز صادر شده را داد.
در ادامه با بخش ها ي مختلف صفحه صدور مجوز آشنا مي شويد.
004 |صدور مجوز ترخيص قبل از اظهار
-9-3 بخش هاي مختلف صفحه صدور مجوز
همانگونه که در تصوير شماره 433 مشاهده ميکنيد صفحه صدور مجوز از قسمت
هاي مختلفي تشکيل شده است که آشنايي با هر بخش در جهت استفاده صحيح
بسيار مهم است.
تصوير شماره 433 - نمايي از صفحه صدور مجوز
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 005
-0-3-9 نام شرکت
اين قسمت نمايش دهنده ليست سازمانهايي است که از سوي آن وکالت کارمندي
براي سازمان مورد نظر به شخص مورد نظر اعطا شده باشد.
در صورتي که در اين قسمت نامي جهت انتخاب وجود نداشته باشد، ميبايست مراحل
لينک کارمند به سازمان مورد نظر انجام شود.
در صورتي که اين عنوان به شما نمايش داده نشد و با پيغام " شما دسترسي لازم
جهت صدور مجوز را نداريد" مواجه شديد، به اين معناست که سازمان مورد نظر
دسترسي لازم جهت صدور مجوز را از سمت گمرک جمهوري اسلامي ايران دريافت
نکرده است.
-1-3-9 کد ملي صاحب مجوز
در اين قسمت شناسه ملي / کد ملي صاحب مجوز را وارد کنيد و به اين نکته توجه
داشته باشيد که در لحظه استفاده از اين مجوز تنها اظهارنامه هايي که صاحب کالا
آنها با شناسه ملي وارد شده در اين قسمت برابر باشد، امکان استفاده از اين مجوز را
دارند. به عبارتي ديگر در لحظه استفاده، سامانه به صورت خودکار اطلاعات صاحب
کالا و صاحب مجوز را کنترل ميکند.
-3-3-9 مجوز درخواستي
اين قسمت نمايش دهنده انواع مجوزهايي است که دسترسي لازم جهت صدور آنها
به سازمان مورد نظر داده شده است.
006 |صدور مجوز ترخيص قبل از اظهار
-4-3-9 تاريخ انقضاي مجوز
اين قسمت تاريخ انقضاي مجوز را مشخص ميگردد.
-5-3-9 مقدار دهي مولفه هاي وزن ، تعداد و ارزش
در هنگام صادر کردن مجوز به اين نکته مهم توجه کنيد که مقادير مولفه هاي مختلف
را بر اساس نياز و با توجه به شرايط استفاده از مجوز توسط گمرکات تنظيم نماييد
زيرا بسته به نوع مجوز ميتوان مشخص نمود که مجوز بر اساس چه مولفه هايي صادر
شود. به عنوان مثال در صورتي که مجوز صادر شده بر اساس وزن باشد کافي است
در قسمت مربوط به وزن در صفحه صدور مجوز، مقدار مورد نظر را وارد نمود.
تصوير شماره 434 - نمايي از قسمت هاي مربوط به مشخصات سازمان و مجوز مربوطه
تصوير شماره 439 - نمايي از مؤلفه هاي مورد نياز در مجوز مورد نظر
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 007
-6-3-9 اضافه کردن ساير مولفه هاي مورد نياز
8( توضيح داده شد در لحظه صادر کردن مجوز ميتوان -9- همانگونه که در بخش ) 3
مشخص نمود که براي استفاده از مجوز کداميک از مولفه هاي وزن، تعداد و ارزش
توسط کارشناس مربوطه مقدار دهي شود.
يکي ديگر از امکاناتي که صفحه صدور مجوزها در اختيار شما قرار ميدهد اضافه کردن
ساير مولفه هاي مورد نياز علاوه بر مولفه هاي پيش فرض ميباشد. براي انجام اين
مهم کافي است از علامت )+( موجود در صفحه صدور مجوز که در پايين مولفه هاي
پيش فرض قرار دارد استفاده کنيد. با استفاده از اين امکان ميتوان مجوزهايي تحت
عنوان فاکتورهاي نفتي را در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ثبت و کسر نمود.
پس از انتخاب دکمه )+( جدولي جهت درج کردن عنوان ، مقدار و واحد مولفه مورد
نظر نمايش داده ميشود که در هر باکس موارد مورد نياز وارد ميشود. به عنوان مثال
فرض کنيد سازمان مجوز دهنده نياز داشته باشد مجوزي براي مولفه هاي زير صادر
کند :
براي وارد کردن هر يک از سطرهاي فوق کافي است روي دکمه )+( کليک کنيد و در
هر سلول موارد مربوطه را وارد نماييد.
نفت سفيد خالص
489333333
تن
RAFF و BNED
89333333
ليتر
008 |صدور مجوز ترخيص قبل از اظهار
-7-3-9 بارگزاري تصوير مجوز و انتخاب گمرک
در اين قسمت ميتوان گمرکات مجاز به استفاده از مجوز صادر شده را انتخاب کرد.
به اين نکته توجه داشته باشيد در صورتيکه باکس مربوط به انتخاب گمرک تهي باشد
کليه گمرکات امکان استفاده از مجوز صادر شده را خواهند داشت.
همچنين ميتوانيد در صورت نياز نسبت به بارگذاري تصوير مجوز صادر شده با انتخاب
دکمه Browse اقدام نماييد.
در پايان با انتخاب دکمه صدور مجوز نسبت به ثبت مجوز و دريافت کد رهگيري
مربوطه اقدام کنيد. توجه داشته باشيد کد رهگيري صادر شده در اين قسمت جهت
استفاده از مجوز الزامي است.
تصوير شماره 439 - نمايي از بخش انتخاب گمرک و پيوست تصوير مجوز
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 009
توجه : ابطال و لغو مجوز صادر شده تنها از سوي گمرک جمهوري اسلامي ايران امکان
پذير ميباشد.
-1-3 گزارشات
يکي از امکاناتي که سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در اختيار سازمان هاي
مجوزدهنده قرار ميدهد امکان گزارشگيري از وضعيت مجوزهاي صادر شده ميباشد.
با استفاده از اين امکان در هر لحظه سازمان صادرکننده مجوز ميتواند از مقادير
استفاده شده در گمرکات مختلف و ساير اطلاعات مورد نياز بهره مند گردد.
براي اين منظور کليه سازمان هاي مجوز دهنده ميتوانند پس از ورود به سامانه پنجره
واحد تجارت فرامرزي از منوي "کاربر" صفحه "صدور مجوز" را انتخاب و عنوان
"گزارش" را کليک نمايند. در صفحه گزارشات تمامي مجوزهاي صادر شده توسط
سازمان قابل مشاهده ميباشد که با کليک بر روي هر عنوان ميتوان ساير اطلاعات
مورد نياز را مشاهده نمود.
011 |صدور مجوز ترخيص قبل از اظهار
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 010
.01 معرفي انبار استريپ کننده
يکي از فرايندهاي مهم در زمينه حمل و انتقال کالا، عمليات استريپ کالا توسط
انبارهاي متصدي در سطح کشور و يا تغيير وسيله و شيوه حمل پس از خروج کالا از
گمرک ميباشد. انبارهاي نگهداري کالاي تجاري در سطح کشور نقش ويژهاي در
فرآيند تجارت دارند در نتيجه ظرفيت سازي و ايجاد فضايي امن جهت فعاليت اين
بخش را ميتوان يکي از اهداف پنجره واحد تجارت فرامرزي به شمار آورد.
حامل هاي خارج شده از گمرک در سطح کشور با استفاده از پته الکترونيک قابل
شناسايي و رهگيري ميباشند اما با توجه به ماهيت عمليات صورت گرفته در انبارهاي
استريپ کننده کالا که منجر به تغيير وسيله حمل ميگردد، نياز مبرم جهت ثبت و
کنترل عمليات صورت گرفته جهت رهگيري کالا ضروري است.
بر اين اساس کليه صاحبين کالا که درخواست استريپ کردن کالا و يا تغيير وسيله و
شيوه حمل پس از خروج کالا از گمرک را دارند بايد از طريق سايت پنجره واحد
تجارت فرامرزي، انبار مربوطه و متصدي مورد نظر خود را مشخص کنند. در ادامه
متصدي مربوطه از طريق سايت پنجره واحد بر طبق فرايند تعريف شده اقدام به ثبت
اطلاعات مورد نياز مينمايد.
پس از ثبت اطلاعات با استفاده از کد استعلام دريافت شده از سامانه، ساير سازمانها
همچون نيروهاي امنيتي ميتوانند از روش هاي زير اقدام به دريافت اطلاعات لازم
نمايند:
.4 استعلام از طريق سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي:
« از طريق ادرس epl.irica.ir/ecl و در اختيار داشتن رسيد پروانه الکترونيک »
ميتوان علاوه بر مشاهده پروانه الکترونيکي و اطلاعات حامل هاي خارج شده از گمرک
011 |معرفي انبار استريپ کننده
کليه عمليات صورت گرفته توسط انبارهاي شهري و متصديان تغيير وسيله حمل را
مشاهده نمود.
.9 استعلام از طريق سامانه پيامکي:
با پيامک کردن کد استعلام مورد نظر به شماره 93331112 اطلاعات مورد نظر از
طريق پيامک ارسال خواهد شد.
-4-43 مشخص کردن انبار استريپ کننده و يا متصدي تغيير حامل
دوراظهاري « زيرمنوي » کاربر « صاحب کالا يا اظهار کننده واردات ميبايست از منوي
با وارد کردن شماره بارنامه يا شماره سريال، اظهارنامه مورد نظر را از قسمت ،» واردات
جستجو کرده و با زدن دکمه ويرايش همانند تصوير شماره » ليست اظهارهاي قبلي «
431 ، اقدام به ثبت وکالت مربوط به انبار مورد نظر نمايد.
تصوير شماره 431 - نمايي از جستجوي اظهارنامه از قسمت ليست اظهارهاي قبلي
جهت ثبت شناسه ملي انبار، با زدن دکمه" ادامه " در مرحله مشاهده وضعيت اظهار،
به صفحه مربوطه هدايت ميشويد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 013
» ادامه « تصوير شماره 438 - محل قرار گيري دکمه
در صفحه باز شده به قسمت دادن وکالت انبار رفته و شناسه ملي انبار استريپ مورد
کليک کنيد تا پيغام تاييد را رويت » دادن وکالت « نظر خود را وارد کرده و بر روي
همانند تصوير شماره 431 نمايان گردد.
تصوير شماره 431 - ثبت وکالت انبار استريپ براي سريالي مشخص
از اين پس انباري که شناسه آن را در اين رويه فعال کرده ايد ميتواند با نام کاربري
را انجام دهند. » تغيير حامل « خود از محل اين سند فرايند
-9-43 فرايند تغيير حامل
پس از ثبت وکالت انبار استريپ کننده براي سريالي خاص، متصدي مشخص شده
ميتواند عمليات استريپ و يا تغيير حامل رااز طرق سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي
براي پروانه مذکور به انجام برساند.
در ادامه به شرح فرايند تغيير حامل خواهيم پرداخت.
014 |معرفي انبار استريپ کننده
-9-43 ورود به سيستم جهت انجام فرايند تغيير حامل
براي انجام فرايند تغيير حامل در اولين مرحله بايد کارمند انبار مربوطه با نام کاربري
خود وارد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي شود.
جهت انجام فرآيند تغيير حامل کارمند انبار مربوطه پس ازدريافت وکالت از سوي
اظهارکننده يا صاحب کالا وارد سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي شده و به زير منوي
همانند تصوير شماره » کاربر « از قسمت » تغيير حامل « 432 وارد شده و مراحل
را به ترتيب زير انجام ميدهد.
تصوير شماره 432 - نمايي از صفحه تغيير حامل
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 015
-1-43 صفحه تغيير حامل و تکميل اطلاعات
-0-4-01 مشخص کردن نام انبار
در اولين اقدام نام انبار از ليست انبارها انتخاب ميگردد. لازم به ذکر است که تنها نام
انباري در اين ليست نمايش داده ميشود که کاربر آن در سامانه پنجره واحد تجارت
فرامرزي از سوي انبار مربوطه وکالت کارمندي را اخذ کرده باشد. در بخش ديگر از
همين راهنما به شرح اين موضوع خواهيم پرداخت.
تصوير شماره 431 - منوي انبار تأييد کننده
-1-4-01 وارد کردن شماره سريال پروانه گمرکي
اين شماره مشخص کننده گمرک و پروانه اي است که فرايند تغيير حامل براي آن
انجام ميشود. لازم به ذکر است کاربر تنها به کالاهايي از يک پروانه گمرکي دسترسي
دارد که صاحب کالا يا اظهار کننده مراحل مربوط به فصل اول را انجام داده باشد.
همانند تصوير شماره 433 وارد » کد گمرک- سريال « نکته 4: شماره سريال با فرمت
ميشود.
شماره سريال-کد گمرک
83433-49918
تصوير شماره 433 - نمونه اي از ثبت صحيح شماره سريال
016 |معرفي انبار استريپ کننده
نکته 9: در صورتيکه صاحب کالا وکالت مورد نياز جهت دسترسي به اين پروانه خاص
شما اجازه دسترسي به اين « را به انبار مربوطه نداده باشد کارمند انبار با پيغام
مواجه مي شود. » اظهارنامه را نداريد
-3-4-01 وارد کردن شماره حامل
در اين قسمت شماره پلاک مربوط به حامل جديد که کالا با آن جابه جا ميشود
همانند تصوير شماره 443 وارد ميشود.
تصوير شماره 443 - نمايي از ثبت شماره حامل
نکته: حامل ممکن است خودرو، قطار، کشتي و هواپيما باشد، در هر مورد نسبت به
وارد کردن مشخصه هاي مورد نياز جهت شناسايي نحوه حمل ) شماره سفر ، نام
حمل کننده و ...( اقدام نماييد.
-4-4-01 متن تأييديه
عنوان چهارم متن تأييديه يا به بياني ديگر شرح عمليات صورت گرفته ميباشد، اين
متن شامل مشخصات نوع وتعداد بسته بندي بار، شماره پته گمرکي صادر شده براي
حامل قبلي و ساير مشخصات مربوط به حامل و بار ميباشد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 017
تصوير شماره 444 - نمونه اي از نحوه تکميل متن تأييديه
جهت اتمام کار و پرينت بارکد و ارسال متن تأييديه به گمرک مربوطه، بر روي دکمه
کليک نماييد. » ارسال متن تأييديه «
با ارائه اين برگه به سازمان هاي مربوطه امکان استعلام پيامکي که در فصل بعد به
شرح آن خواهيم پرداخت ميسر ميشود.
تصوير شماره 449 - نمونه اي از پرينت کد استعلام تغيير حامل
018 |معرفي انبار استريپ کننده
-8-43 نحوه استعلام از سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي
استعلام تأييديه مربوط به تغيير حامل به دو روش برخط)استعلام از سامانه پنجره
واحد تجارت فرامرزي( و استعلام از سامانه پيامکي 93331112 صورت ميگيرد.
در ادامه به شرح اين دو روش خواهيم پرداخت.
-1-43 استعلام برخط
استعلام بر خط از طريق صفحه استعلام الکترنيکي پروانه گمرکي درسامانه پنجره
واحد تجارت فرامرزي به شرح زير انجام ميپذيرد.
قابل ذکر است که اين سامانه از بستر اينترنت قابل دسترسي است.
-0-6-01 رسيد پروانه الکترونيک
گام نخست جهت استعلام پروانه الکترونيکي دريافت رمز از سامانه پنجره واحد تجارت
فرامرزي ميباشد.
براي دريافت اين رمز ميبايست به اظهارنامه مربوطه در ليست اظهارهاي قبلي مراجعه
و در صورتي که سريال در مراحلي بعد از کارشناسي قرار داشته باشد همانند تصوير
شماره 449 اقدام به دريافت رمز نمود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 019
تصوير شماره 449 - دريافت رمز الکترونيکي از سامانه پنجره واحد
جهت استفاده از پروانه الکترونيکي در مراجع مختلف، لازم به دريافت پرينت رمز
مربوط به اظهارنامه همانند تصوير شماره 4431 ميباشد.
تصوير شماره 441 - نمونه رسيد پروانه الکترونيکي
031 |معرفي انبار استريپ کننده
-1-6-01 صفحه استعلام الکترنيکي پروانه گمرک
جهت دسترسي به صفحه استعلام الکترونيکي پروانه گمرکي ميتوان يکي از آدرس-
هاي زير را استفاده نمود :
epl.irica.ir/ecl
epl.irica.gov.ir/ecl
csw.irica.ir/ecl
همانطورکه در تصوير شماره 448 مشاهده ميشود با وارد کردن شماره سريال پروانه
و شماره رسيد دسترسي به پروانه چاپ شده در پرينت، ميتوان مشخصات پروانه را
مشاهده کرد.
تصوير شماره 448 - استعلام الکترونيکي پروانه گمرکي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 030
-2-43 معرفي بخش هاي مختلف صفحه استعلام الکترونيکي
-0-7-01 اطلاعات پروانه
ميباشد. » اطلاعات پروانه « اولين بخش در صفحه استعلام الکترونيکي پروانه بخش
تمامي اطلاعات موجود در خانه هاي اظهارنامه همانند تصوير شماره 441 در اين
بخش قابل مشاهده است همچنين امکان دريافت نسخه چاپي پروانه همانند تصوير
شماره 442 از اين قسمت ميسر ميباشد.
تصوير شماره 441 - نمايي از بخش اطلاعات پروانه
031 |معرفي انبار استريپ کننده
-1-7-01 پيغام هاي پروانه
ميتوان پيام هاي ارسال شده توسط سازمان » پيغام هاي پروانه « با کليک بر روي عنوان
هاي مربوطه که عمدتا پس از ترخيص کالا صورت ميگيرد را مشاهده کرد.
تصوير شماره 442 - نمونه چاپ شده اطلاعات پروانه
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 033
-3-7-01 اطلاعات کاميون هاي خارج شده از گمرک
اطلاعات حامل » اطلاعات کاميون هاي خارج شده از گمرک « با کليک بر روي عنوان
خارج شده از درب خروج گمرک همانند تصوير شماره 441 نمايش داده ميشود.
اين اطلاعات شامل شماره پته، شماره کاميون، مشخصات راننده، مشخصات مسير،
مشخصات صاحب بار ، مشخصات کالا و موارد مشابه ميباشد.
تصوير شمار 441 - نمايي از بخش اطلاعات کاميون هاي خارج شده از گمرک
034 |معرفي انبار استريپ کننده
-4-7-01 مشاهده سابقه تغيير حامل
ميتوان سوابق عمليات انجام شده در » تغيير حامل ها « با کليک بر روي گزينه
انبارهاي متصدي استريپ و تغييرحامل هاي مرتبط با اين پروانه گمرکي را همانند
تصوير شماره 443 مشاهده نمود.
تصوير شمار 443 - نمايي از سابقه صفحه تغيير حامل هاي يک پروانه
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 035
-1-43 استعلام پيامکي
براي استعلام پيامکي تغيير حامل ها بايد بارکد توليد شده در هنگام تأييد خروج از
انبار را به شماره 93331112 پيامک نمود تا اطلاعات ثبت در فرايند تغيير حامل
براي شما ارسال گردد.
تصوي
ين المللي است. به عبارت ديگر داشتن مبادلات تجاري گسترده يکي از
عوامل اصلي رشد اقتصادي محسوب مي شود. درحال حاضر سهم تجارت از GDP جهان نزديک به 93 درصد است که پيش بيني مي شود اين سهم در سال 9393 به
83 درصد برسد .
دولت ها و سازمان هاي بين المللي در دهه هاي گذشته تلاش زيادي را انجام دادند
تا از طريق کاهش تعرفه ها و آزاد سازي صادرات، تجارت بين المللي را گسترش دهند.
يکي از عوامل که باعث افزايش قابل ملاحظه در حجم تجارت مي شود، انجام سريع و
کم هزينه مبادلات تجاري است . گمرک بعنوان نماينده دولت در کشورهاي مختلف
مسئول اعمال حاکميت در چرخه تجارت است. سازمان جهاني گمرک استانداردهاي
42 گانه اي را براي هماهنگ سازي گمرکات ارائه کرده است 1 . مهمترين چالشي که
گمرکات با آن روبرو هستند تامين امنيت با تضمين اعمال مقررات بگونه اي که موجب
کاهش تسهيل و سرعت تجارت نگردد، مي باشد 8 . در بيشتر کشورها، شرکت هايي
که با تجارت بين المللي سر و کار دارند اطلاعات، اسناد و مدارک بسيار زيادي را در
اختيار مسئولين دولت، متناسب با نيازهاي صادرات و واردات و اصول و قوانين مربوط
به ترانزيت قرار ميدهند. اين اطلاعات، اسناد و مدارک بايستي به واسطه نمايندگي
4 WCO SAFE FRAMEWORK OF STANDARDS TO SECURE AND FACILITATE, http://www.wcoomd.org
5 APEC. Single Window Development Report. Canberra: APEC Sub-Committee on Custom Procedures, 9332.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 00
هاي مختلف، با سيستم هاي ويژه )دستي يا خودکار( و به صورت مکتوب ارائه بشوند.
اين نيازهاي وسيع همراه با هزينه هاي قانوني علاوه بر کاهش سرعت تجارت براي
دولت ها و جوامع تجاري مسئوليت آفرين بوده و مانع توسعه ي تجارت بين المللي
مي گردند .
روش حل اين مسأله، تجهيز گمرک به مديريت ريسک هوشمند و ايجاد پنجره ي
واحد مي باشد که به وسيله آن اطلاعات و مدارک )اسناد( تجاري تنها از يک نقطه
ورودي به گمرک تسليم گرديده و ارتباط مابين طرفهاي درگير در حوزه تجارت از
طريق اين پنجره برقرار ميگردد 1 . اين کار مي تواند قابليت دستيابي و پردازش
اطلاعات را ارتقا بخشد، جريانهاي اطلاعاتي بين تجارت و دولت را تسريع و تسهيل
نمايد و ميتواند به هماهنگي و اشتراک بيشتر دادهها در سيستمهاي دولتي منجر
گردد در حالي که براي تمامي کساني که مشغول تجارت بين المللي هستند مزاياي
معني داري به همراه دارد. استفاده از چنين تسهيلاتي مي تواند به اثر بخشي مطلوب
منجر شده و کارايي کنترل هاي اداري را افزايش دهد. هم چنين با استفادهي بهينه
از منابع، از ميزان هزينه هاي دولت ها و بازرگانان بکاهد 2.
-0-0 تعريف پنجره واحد
از ديدگاه عملي، پنجره واحد يک ورودي فيزيکي يا الکترونيکي، براي ارائه و حفظ
تمام داده ها، براي گمرک فراهم ميکند. اين ورودي، به وسيله گمرک مديريت مي-
شود که پس از دريافت اطلاعات، آن را به تمام واحدهاي مرتبط انتقال مي دهد. راه
6 UN/CEFACT RECOMMENDATION 99, Establishing a Single Window to Enhance the Efficient Exchange of Information Between Trade and Government, UN ECE, April 9338.
7 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني/ مطالعه و تخمين اثرات تسهيل تجاري بر بازرگاني خارجي
ايران/ سال 18
01 |مقدمه
اندازي اين سيستم به همکاري و مشارکت ميان واحدهاي دولتي مرتبط نياز دارد و
بنابراين مستلزم تعهد و هدايت قوي سطوح بالاي دولتي است. دولت ها بايد جريان
اطلاعات مربوط به تجارت بين المللي را براي حفظ يکپارچگي در سطوح فرامرزي بر
اساس مدل داده سازمان جهاني گمرک تا حد ممکن ايجاد نمايند. پس از اينکه
اطلاعات رسمي و تجاري مورد نياز تعيين شدند، اين داده ها بايد استاندارد و هماهنگ
شوند. همزمان با توسعه اطلاعات هماهنگ، استاندارد و ساده تر، کاربرد اثربخش
فناوري اطلاعات، باعث مي شود جريان تبادل داده ها افزايش يابد که نتيجه آن تجارت
سريعتر، آسانتر و با هزينه کمتر است 1 .
-1-0 پنجره واحد از ديدگاه سازمان جهاني گمرک
پنجره واحد سامانه اي است که به طرفين درگير تجارت و حمل و نقل امکان تبادل
اطلاعات استاندارد براي تأمين نياز هاي قانوني صادرات و واردات و ترانزيت را فراهم
مي سازد. با اين توصيف که پنجره واحد يک معيار سنجش تسهيل تجارت مي باشد
که به بازرگانان يا حمل کننده امکان مي دهد تا تمامي داده هاي مورد نياز براي
تعيين مقبوليت کالاها در فرمت استاندارد را تنها يکبار به مسئولين کنترل مرزي و
در يک مدخل ورودي تسليم نمايند .
8 Butterly, Tom. Single Window to Enhance the Exchange of Information Between Trade and Government, United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 03
مفهوم پنجره واحد، متصديان را به مديريت پنجره واحد مسئول ساخته و اطمينان
مي دهد که سازمان ها و مسئولين شرکت ها به اطلاعات دست پيدا کنند و نياز داده
هاي سازمان هاي مرزي مختلف را برطرف سازد 3.
-3-0 پنجره واحد از ديدگاه مرکز تسهيل تجارت وتجارت
الکترونيک سازمان ملل متحد ) UN/CEFACT )
پنجره واحد تجارت (single- window system) عبارتست از تسهيلاتي که به
تجار، سرمايه گذاران و شرکت هاي دخيل در امر حمل و نقل و ترانزيت از سوي
گمرک ارائه مي گردد و اين امکان را مي دهد که اطلاعات لازم را در قالب هاي
استاندارد سازمان جهاني گمرک ارائه و تمام مجوزها و موارد قانوني مرتبط با فعاليت
خويش را در همان نقطه دريافت دارند، گفتني است در صورتي که سيستم مکانيزه
)الکترونيک( باشد اطلاعات مي بايست صرفاً يکبار مبادله گردد .
-4-0 مفهوم پنجره واحد توسط کمسيون اقتصادي سازمان ملل براي
اروپا (UNECE)
هدف محيط پنجره واحد، ساده سازي جريان هاي اطلاعات بين گمرک و بازرگانان و
داشتن منافع معني دار براي تمامي بازرگانان مي باشد. در يک طرح نظري، پنجره
واحد مي تواند به صورت زير تعريف شود :
سيستمي که به بازرگانان اجازه مي دهد اطلاعات را گمرک و دولت براي تأمين
نيازهاي قانوني صادرات و واردات مکاتبه نمايند. در شرايط عملي محيط
9 گمرک جمهوري اسلامي ايران / سيد ابوطالب نجفي / برنامه جامع فن آوري اطلاعات و ارتباطات
گمرک ايران
04 |مقدمه
Single-Window يک مجراي فيزيکي )يا الکترونيکي( براي تسليم و پردازش
تمامي داده ها و مدارک مربوط به معاملات بين المللي فراهم ميسازد، اين نقطه
ورودي به وسيله گمرک مديريت مي شود و سازمان هاي مربوطه را مطلع ساخته و
کنترل هاي لازم را انجام مي دهد .
-5-0 رايج ترين مدل هاي پنجره واحد 01
اگرچه امکان استفاده از رويکردهاي بسياري براي استقرار پنجره واحد وجود دارد،
اما در اين ميان سه مدل اصلي و پايه وجود دارد که به وسيله مرکز تسهيل تجارت
و کسب و کار الکترونيکي سازمان ملل و بر مبناي بررسي هاي صورت گرفته از
سيستم هاي مختلفي که در کشورهاي پيشرفته فعال و يا در دست توسعه هستند،
حاصل شده اند.
-4-8-4 مدل مرجع واحد
در اين مدل، گمرک، اطلاعات را چه به صورت کاغذي يا الکترونيک دريافت مي کند،
اين اطلاعات را در اختيار همه مراجع دولتي مرتبط قرار مي دهد و نظارت هاي لازم
را براي جلوگيري از ايجاد وقفه بي جهت در زنجيره تامين و پشتيباني، به عمل مي
آورد. براي مثال، در پنجره واحد سوئد، اداره گمرک، وظايف خاصي را در راستاي
کمک به برخي مراجع دولتي نظير اداره ملي ماليات ) ماليات بر ارزش افزوده واردات ( ،
اداره آمار سوئد، هيئت کشاورزي و هيئت ملي تجاري انجام مي دهد .
10 Nolle, William, Case Studies on Implementing a Single Window, ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UN/CEFACT).
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 05
-9-8-4 مدل سيستم خودکار واحد
اين مدل، فرايند جمع آوري، استفاده، توزيع و ذخيره سازي الکترونيک داده هاي
مرتبط تجاري را در سطح بين المللي يکپارچه و منسجم مي کند . براي مثال، گمرک
ايالات متحده برنامه اي را ايجاد کرده است که به تجار امکان مي دهد تا داده هاي
استاندارد را تنها يکبار به سيستم ارائه دهند و در مقابل اين سيستم، داده ها را براي
سازمان هايي که در تراکنش خاصي ذينفع هستند، پردازش و توزيع مي کند . حالت
هاي مختلفي در اين سيستم وجود دارد :
-4 سيستم بي واسطه )يکپارچه(: داده ها از طريق سيستم پردازش مي شوند.
-9 سيستم رابط ) غير متمرکز ( : داده ها به يک واسطه براي پردازش ارسال مي شوند.
-9 ترکيبي از حالت . 4 و 9
-9-8-4 مدل سيستم خودکار تبادل اطلاعات
از طريق اين مدل، تاجر قادر خواهد بود که اظهارنامه تجاري - الکترونيک خود را براي
بررسي و تاييد در يک فرم تقاضاي واحد به گمرک تسليم نمايد و در صورت نياز از
طريق همين پنجره اين فرم واحد را به مراجع مختلف ارائه دهد. در اين رويکرد پاسخ
مراجع دولتي، به صورت الکترونيک براي تجار ارسال مي شود . چنين سيستمي در
حال حاضر در موريتاني و سنگاپور استفاده مي شود. در سيستم سنگاپور، پرداخت
حق الزحمه، ماليات و عوارض نيز به طور خودکار محاسبه و از حساب بانکي فرد تاجر
کسر مي شود. در استقرار چنين سيستمي، وجود يک مرکز داده ( Data Center )
در گمرک که براي همه انواع تبادلات مرتبط، داراي شناسه هاي خاص از پيش تعريف
شده است، اهميت فراوان دارد .
06 |مقدمه
-6-0 پنجره واحد در ديگر کشورها
بررسي تجارب ساير کشورها در خصوص پنجره واحد تجاري مي تواند کمک شاياني
به توسعه اين مفاهيم در کشور و الگوبرداري از تجارب آنان نمايد . از اين رو، در اين
بخش از گزارش تجارب کشورها در سه بخش متفاوت به شرح زير تشريح مي شود :
- تجارب کشورهاي در حال توسعه : در اين بخش تجارب کشورهاي در حال توسعه
از جمله چين، تايلند، اندونزي و مالزي مورد بررسي قرار گرفته است .
- تجارب کشورهاي توسعه يافته: در اين بخش نيز تجارب کشورهاي توسعه يافته
از جمله کره جنوبي، استراليا، آمريکا و ... مورد بررسي قرار گرفته است .
- تجارب پنجره واحد در سطح منطقه اي: با توجه به اينکه پنجره واحد تجاري در
سطح منطقه اي نيز مورد توجه قرار گرفته اند و بسياري از کشورها در قالب اتحادهاي
منطقه اي به دنبال اتصال پنجره واحد خود به هم هستند تا از مزايايي منطقه اي
پنجره واحد نيز بهره مند شوند .
-4-1-4 چين
گمرک چين توانسته است از سال 4331 پردازش برخي از فعاليت هاي خود را به
صورت الکترونيکي در هنگ کنگ عملياتي نمايد. در ابتدا اين شبکه تحت عنوان
تريدلينک کار خود را شروع نمود اين شبکه در حال حاضر (DTTN) نام دارد .
قبل از عملياتي سازي پنجره واحد در چين، موارد اجرا شده در کشورهاي سنگاپور،
آلمان، ايالات متحده آمريکا و هلند مورد مطالعه قرار گرفت سپس در سال 9338
يک پروژه پايلوت اجرا گرديد . پس از اطمينان از کيفيت انجام کار در مرحله پايلوت،
ايجاد اعتماد در بين تجار و گمرک از اهميت بسيار زيادي برخوردار بود . در طراحي
به گونه اي عمل گرديد که نياز به تغيير در سيستم هاي داخلي شرکت ها به حداقل
برسد و حتي کاربران بتوانند با استفاده از صفحات گسترده اکسل نيز به شبکه متصل
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 07
شوند و از اين طريق نياز به آموزش در ميان کاربران نيز به حداقل ممکن برسد 44 .
در اين شبکه از مدل سه لايه اي زير استفاده شده است :
تصوير
 شماره 4 - مدل سه لايه اي پياده سازي پنجره واحد
 
-9-1-4 مالزي

پروژه پنجره واحد از سال 9339 در کشور مالزي شروع شده است. گمرک اين کشور
توسعه پنجره واحد را گام به گام دنبال کرده است و تلاش نموده تا در هر گام خدمات
بيشتري به شبکه پنجره واحد خود اضافه نمايد. در اين کشور خدمات متنوعي از
طريق اين سيستم به تجار ارائه مي شود. قبل از اجراي مرحله پايلوت اقدامات زير
صورت گرفته است:
- استانداردسازي و همگون سازي اطلاعات
11 UNECE. Hong Kong SAR (China) Single Window Case. 9331.
08 |مقدمه
- پذيرش استانداردهاي بين المللي ?
- توسعه محصول و آزمايش يکپارچگي ?
- اجراي پايلوت 49
-9-1-4 اندونزي
کشور اندونزي از جمله کشورهاي جنوب شرق آسيا است که نسبت به ساير کشورهاي
منطقه کار استقرار پنجره واحد را بسيار دير آغاز کرده است. با اين حال گمرک اين
کشور در دسامبر سال 9331 پنجره واحد را به شکل پايلوت شروع کرد و به دنبال
اين است که پنجره واحد خود را به پنجره واحد آ . سه . آن متصل نمايد. در اين
کشور، پايلوت پنجره واحد با همکاري سازمان هاي دولتي شامل وزارت تجارت،
سازمان کنترل غذايي و دارويي و سازمان کيفيت ) و نيز بخش خصوصي
( صادرکنندگان، واردکنندگان و واسطه ها جهت حفظ منافع ملي در گمرک پياده
شد. جدول شماره دو مقايسه وضعيت پياده سازي پنجره واحد تجاري در اندونزي و
ساير کشورها را نشان مي دهد 49.
-1-1-4 تايلند
تايلند يکي از کشورهايي است تاکنون توانسته گامهاي مهمي را در جهت پياده سازي
پنجره واحد تجاري بردارد . به طور کلي روند حرکت کشور تايلند به سمت
الکترونيکي کردن فرآيندها تجاري خود را مي توان به پنج مرحله زير تقسيم کرد :
12 McMaster, Jim. The Evolution of Electronic Trade Facilitation: Towards a Global Single Window Trade Portal. Fiji Islands: University of the South Pacific, 9332.
13 The Albright Strategy Group, ASG. A Common Roadmap Framework. 9332.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 09
• مرحله اول قبل از سال 4331 : در اين مرحله گمرک تايلند کليه فعاليت
هاي تجاري خود را به صورت دستي و سنتي انجام مي داد .
• مرحله دوم - سال هاي 4331 تا 9331 در اين سالها برخي از خدمات
گمرکي از جمله مانيفست بر اساس سيستم هاي EDI مبادله ____ً    ّمي شد .
• مرحله سوم - سال هاي 9331 تا 9331 : در اين سالها گمرک توانسته با
استفاده از زير ساخت هاي PKI و ebXML خدمات کام لاً الکترونيکي را
راه اندازي نمايد .
• مرحله چهارم - سال هاي 9331 تا 9333 در اين سالها، گمرک تايلند به
دنبال راه اندازي پنجره واحد ملي است تا از اين طريق بتواند کليه سازمان
هاي دولتي و تجار را از طريق يک نقطه ورودي به گمرک متصل نمايد .
• مرحله پنجم - سال هاي 9331 تا 9348 : تايلند در اين سال ها به دنبال
اتصال پنجره واحد خود به ساير کشورها، آ . سه . آن و اپک است 41.
14 UN/CEFACT. Draft Recommendation No. 91: Recommendation on Data Simplification and Standardization for International Trade. Genava: UN/CEFACT, 9331.
11 |مقدمه
جدول 4- مقايسه ي وضعيت استقرار پنجره واحد در کشورهاي مختلف
 
-7-0 عوامل موثر بر موفقيت راه اندازي پنجره واحد
پيدايش و اجراي موفقيت آميز پنجره واحد به پيش شرط ها و عواملي بستگي دارد
که در کشورها و پروژه هاي مختلف متفاوت است. در بخش نهايي اين دستورالعمل
ها، برخي از عوامل انتخاب شده از عمليات پنجره واحد در کشورهاي مختلف توسط
گروه عملياتي روندهاي تجاري بين المللي UN/CEFACT فهرست شده است.
فهرست عوامل مربوطه ترتيب خاصي ندارد چون اين وضعيت در کشورها و مناطق
مختلف به مقدار قابل توجهي فرق مي کند. قابل ذکر است که اگرچه نکات متعددي
در اين دستور العمل ها ذکر شده اند اما در اينجا جهت تکامل و تأکيد تکرار مي شوند .
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 10
-4-2-4 مشارکت بين دولت و تجارت
يک پنجره واحد، يک مدل عملي براي همکاري گمرک با سازمان ها در دولت و بين
دولت و تجارت مي باشد. در استقرار و عمليات سيستم، آن فرصت خوبي براي
مشارکت دولتي- خصوصي فراهم مي سازد. سپس از تمامي سازمان هاي دولتي و
خصوصي بايستي نمايندگان جهت مشارکت در توسعه سيستم دعوت بشوند. اين امر
شامل مشارکت در تمامي مراحل پروژه مي باشد. از توسعه اوليه اهداف پروژه، تحليل
وضعيت و طرح پروژه گرفته تا اجراي آن. موفقيت نهايي پنجره واحد به تعهد و آمادگي
طرفين )گمرک، سازمان هاي دولتي و تجار( بستگي دارد تا اطمينان حاصل بشود که
اين سيستم به ويژگي اصلي فرآيند تجاري آنها تبديل مي شود .
-9-2-4 تعيين موانع و اهداف پروژه
در ارتباط با هر نوع پروژه، تعيين اهداف مشخصي براي پنجره واحد در ابتدا به
راهنمايي پروژه به واسطه ي مراحل مختلف توسعه کمک خواهد کرد. اين موارد
بايستي بر تحليل دقيق نيازها در منابع اصلي سهامداران و همچنين بر فراساختار
موجود و روشهاي جاري ارائه اطاعات تجاري به دولت مبتني باشند. همانطور که قبلاً
ذکر شد اين تحليل شامل تمامي سهامداران کليدي دولت و بازرگانان مي باشد. يک
پنجره ي واحد بايستي در کل به عنوان بخشي از استراتژي کلي يک کشور براي بهبود
تسهيات تجاري درک بشود .
-9-2-4 کاربر پسندي و قابليت دستيابي
قابليت دستيابي و کابر پسندي همچنين عوامل اصلي براي موفقيت پروژه پنجره ي
واحد هستند. براي کاربران بايد دستورالعمل هاي عملياتي جامعي توسط گمرک ارائه
بشود. گروه کمک )گروه راهنما( و خدمات پشتيباني از کاربر از جمله آموزش بخصوص
در اجراي اوليه مرحله پروژه بايستي فراهم بشود. گروه کمک مي تواند وسيله مفيدي
براي جمع آوري اطلاعات بازخورد در سيستم بوده و اين اطلاعات وسيله ارزشمندي
11 |مقدمه
در توسعه آتي سيستم تلقي مي شود. نمي توان از ارزش آموزش عملي براي کاربران
غافل بود مخصوصاً در مرحله اوليه اجراي پروژه. همچنين مهم است که شرايط چند
زباني در بعضي از کشورها مورد توجه قرار بگيرد .
طرح سيستم بايستي با ظرفيت هاي ICT واقعي کشور يا منطقه مربوطه متناسب
باشد. با توجه به توسعه هاي تکنولوژيکي بالقوه در اين زمينه، بيشترين تعداد کاربران
بايستي بتوانند از پنجره واحد از همان ابتدا استفاده نمايند. در برخي موارد، اين
موضوع ممکن است استفاده از سيستم کاغذي يا روش آنلاين را ديکته نمايد که با
ظرفيت هاي آنلاين در يک ناحيه جغرافيايي معين طراحي شده است .
-1-2-4 ايجاد محيط عملياتي مجاز و معتبر
ايجاد يک محيط مجاز و معتبر پيش شرط اجراي پنجره واحد مي باشد. قوانين و
محدوديت هاي قانوني بايستي شناسايي و به دقت تحليل بشوند. به عنوان مثال
تغييرات قانوني گاهي اوقات براي تسهيل ارائه يا تبادل اطلاعات لازم هستند. ضمناً
محدوده هاي اشتراک اطلاعات در ميان سازمان ها بايد برطرف شده و همچنين
تمهيدات سازماني براي عمليات يک پنجره واحد بايستي در نظر گرفته شوند. ضمنا
مسايل قانوني مربوط به قدرت قانون زدايي بايستي بررسي بشوند .
-8-2-4 استانداردها و توصيه هاي بين المللي
اجراي يک پنجره واحد در کل شامل هماهنگ سازي و تنظيم مدارک تجاري و
مجموعه داده هايي است که به گمرک در راستاي اعمال مقررات کمک ميکند، مي
باشد. براي اطمينان از هماهنگي با سيستم ها و برنامه هاي کاربردي بين المللي ديگر،
اين اسناد و مدل هاي اطلاعاتي بايستي بر استانداردها و توصيه هاي بين المللي
سازمان جهاني گمرک مبتني باشند. اين موضوع حتي در صورتي مصداق دارد که
پنجره واحد بدون استفاده از داده هاي الکترونيک طراحي بشود. هرگاه که تبادل
اطلاعات الکترونيک مورد نظر است، هماهنگي تسهيل و استاندارد سازي داده هاي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 13
مورد استفاده در تجارت بين المللي، يک نياز ضروري براي عمليات اتوماتيک پنجره
واحد محسوب مي شود. هماهنگ سازي داده هاي مورد استفاده توسط شرکت
کنندگان مختلف در سيستم قانوني شان مي تواند يکي از بزرگترين چالش ها براي
اجراي اتوماتيک پنجره واحد باشد. توصيه هاي مربوط به تسهيل تجاري
UN/CEFACT مانند توصيه هاي شماره 4 و 41 داراي اطلاعات ارزشمندي براي
اجراي پنجره واحد توسط گمرک مي باشند .
-1-2-4 شناسايي موانع ممکن
گمرک جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري از سامانه اي مدرن پنجره واحد فرامرزي
را راه اندازي نمود. براي بهره برداري حداکثري از ظرفيتهاي اين سامانه، اين احتمال
وجود دارد که برخي دست اندرکاران دولتي/ تجاري از اجراي پنجره واحد استقبال
نکنند. در چنين مواردي مشکلات ويژه ي طرفداران پروژه بايستي شناسايي و هر چه
زودتر حل بشوند. تک تک موانع شناسايي شده بايستي با در نظر گرفتن موقعيت و
شرايط محلي مورد ملاحظه قرار بگيرند. بديهي است که هزينه مي تواند مانع اصلي
باشد اما همانطوريکه در بخش 1 توصيف شد اين مشابه بايستي در برابر منافع آتي
متعادل سازي بشود. اما مهم است که درباره ي مفاهيم مالي پروژه شفاف عمل بشود
بطوريکه درباره ي اجراي کامل يا مرحله به مرحله تصميم مربوط اتخاذ بشود. همچنين
مسايل قانوني زمينه ي بالقوه ي اين مسأله را تشکيل بدهند .
-2-2-4 الگوي مالي
تصميم راجع به الگوي مالي بايستي هرچه زودتر در پروژه اتخاذ شود. الگوي مالي در
اين سيستم در کل يا توسط دولت تأمين مي شود )مانند گمرک هلند( يا الگويي
خودکفاست )مانند گمرک موريس( همچنين احتمال مشارکت هاي دولتي- خصوصي
بايستي کشف گردد. اگر اين يک روش ترجيحي قلمداد شود، تمرکز بر اين نکته مي
تواند به تصميم گيرندگان تأثير بگذارد تا از اجراي سيستم پشتيباني نمايند .
14 |مقدمه
-1-2-4 احتمال پرداخت
بعضي پنجره هاي واحد )مثلاً تايلند( سيستمي براي پرداخت ماليات ها، حقوق
گمرکي و مطالبات ديگر را شامل مي شوند. اين براي هر دوي دولت و تجارت ويژگي
بسيار جالبي است مخصوصاً وقتي اهميت پيدا مي کند که دولت ها بر روي درآمد
گمرکي حساب ويژه اي نموده اند. اما شايان ذکر است که افزودن ويژگي هاي پرداخت
اغلب نيازمند مقدار قابل توجهي کار اضافي با ايجاد هماهنگي و مخصوصاً امنيتي مي
باشد . در حال حاضر امکان پرداخت الکترونيکي عوارض گمرکي در پنجره واحد فراهم
گرديده است لازم است ديگر سازمان ها نيز در اين خصوص سريعا تصميم لازم را
اتخاذ نمايند.
-3-2-4 تبليغ و بازاريابي
تبليغ و بازاريابي پنجره واحد بسيار مهم است و بايد به دقت طراحي بشود. نمايندگي
تبليغ بايستي شامل نمايندگاني از تمامي سهامداران دولتي و تجاري در سيستم باشد
چون اين دو اطلاعات ارزشمندي در مورد انتظارات جامعه کاربري فراهم نموده و به
انتشار پيام هاي تبليغاتي و بازاريابي کمک مي کنند. در اين کار، منافع، صرفه جويي
در هزينه ها و همچنين نکات ويژه مربوط به اثر بخشي زياد ناشي از اجراي عمليات
پنجره واحد بايستي به وضوح شناسايي بشود .
-43-2-4 استراتژي روابط
ايجاد يک مکانيسم مناسب براي آگاه سازي تمامي اعضاء از کل اهداف پروژه و ميزان
پيشرفت و مشکلات آن اعتماد آفرين است و موجب اجتناب از سوء تفاهمي مي شود
که مي تواند به تباه شدگي يک پروژه خوب منجر بشود. در همين بافت، بسيار مهم
است که انتظارات ذيالنفعان به خوبي برآورده شود. همچنين مهم است به خاطر
داشت که آنان هرگز منتظر يک معجزه نيستند: حل مشکلات عملي ساده مي تواند
موجب حسن نيت گرديده و پروژه را در طول مسير توسعه از موانع مشکل عبور بدهد
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 15
در حال حاضر تمامي تجار کشور بصورت الکترونيکي عضو پنجره واحد فرامرزي
گرديدهاند، کليه انبارهاي گمرکي که زير نظر سازمان بنادر و شرکت انبارهاي عمومي
اداره ميگردند، به پنجره واحد ملحق شدهاند. اتصال به بانک موجب گرديده پرداختها
در پنجره واحد الکترونيکي و برخط انجام مي گردد.
-8-0 پنجره واحد تجارت فرامرزي در ايران
در گذشته فرآيندهاي ترانزيت، صادرات و واردات در کشور ما بسيار طولاني بوده است
و تکميل اسناد تسليمي تکراري به گمرک در فرم هاي مختلف دستگاه هاي مسئول
مانند وزارت بازرگاني، بنادر و دريانوردي، کشتيراني، موسسه استاندارد، پايانه هاي
مرزي و راه آهن، علاوه بر وقتگير بودن و هدر دادن زمان، هزينه زيادي را به اقتصاد
و تجارت کشور تحميل کرده است . در اين ميان، استقرار پنجره واحد در گمرک
بعنوان يکي از بهترين رويکردهاي ممکن براي حل چنين مشکلي که در چارچوب
آن، تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاري و يا اسناد مورد نياز را، تنها يکبار و از طريق
درگاه واحد ارائه کنند و ارتباط طرفين درگير در حوزه تجارت از طريق اين سامانه
بصورت الکترونيکي برقرار گردد، مورد توجه قرار گرفت. اين امر مطابق با تصريح قوانين
بند )ج( ماده ) 91 ( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
)مصوب سال 4931 ( و ماده ) 2( قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب
33/44/41 در دستور کار گمرک جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.
هر چند اجراي پروژه پنجره واحد تجاري به صورت کامل با توجه مشکلاتي نظير
ناهماهنگي موجود بين دستگاه هاي مختلف دولتي، تعدد گمرک ها، عدم ارتباط و
تعامل مثبت بين دستگاه هاي مستقر در مبادي رسمي، فقدان آموزش کافي عوامل
اجرايي، نبود زيرساخت هاي ارتباطي و الکترونيک در برخي مبادي مرزي و تعدد
دستگاههاي مجوز دهنده و تاثيرگذار در فرآيند ترخيص کالا، به راحتي امکانپذير
نيود، اما درحال حاضر با بهرهگيري از سامانهاي هوشمند و ابلاغ مصوبه هيات محترم
16 |مقدمه
وزيران، "گمرک جمهوري اسلامي ايران با همکاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط
مکلفند ظرف يک سال به نهايي سازي و استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي در
گمرک اقدام نمايد 48 "، با بهره گيري از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود در بنادر،
پايانه هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و با توجه به امکان تجميع همه نهادها
و سازمان هاي مسئول در فرايندهاي ترانزيت، واردات و صادرات در اين قبيل مبادي
و برقراري ارتباط لازم بين آنها، پروژه پنجره واحد تجاري بعد از طي مرحله پايلوت
بصورت سراسري در کل کشور اجرايي گرديده است و اکنون به لطف خداوند ارتباط
کليه تجار )صاحبان کالا، حق العملکاران، اظهار کنندگان(، به همراه بيش از 13 درصد
ادارات و سازمانهاي دخيل در امر تجارت با گمرک و يکديگر از طريق اين سامانه انجام
مي گردد. در اين راه بهره گيري از تجربه موفق اجراي طرح پنجره واحد تجاري در
گمرکات کشورهايي نظير آلمان و سنگاپور، بعنوان الگوي مناسبي براي پياده سازي
نهائي و موفق اين پروژه در سطح کشور مورد توجه قرار گرفت. البته بايد توجه داشت
اگر چه بسياري از فعاليت هاي تجاري و بازرگاني در سطح بين المللي مشترک
هستند، اما کشورمان همچون ساير کشورها، براي خود سلسلسه الزامات و شرايط
منحصر به فرد و بومي دارد که بايد به آنها توجه ويژه گردد. از ديگر نکاتي که در
اتصال سازمان هاي باقيمانده به پنجره واحد مي بايست مورد توجه قرار گيرد، نحوه
همکاري و رويارويي يا مقاومتي احتمالي است که از سوي برخي عوامل اجرايي در
سطوح عملياتي در جريان تغييرات قابل پيش بيني در محيط نهادينه شده تجاري
سنتي و در نتيجه اجراي سامانه بروز خواهد کرد، مي باشد .
15 الحاق تبصره به بند ) 9( ماده ) 43 ( آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/138439
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 17
اميد است اين اقدام مورد استفاده ذينفعان، سازمان هاي اداري مرتبط، کارگزاران
گمرکي، فعالان اقتصادي و دانشجويان گمرکي قرارگيرد.
18 |مقدمه
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 19
.1 ثبت نام و دريافت نام کاربري و رمز عبور
صاحبانکالا، دارندگان کارت حقالعملکاري و نمايندگان ميتوانند با يکبار مراجعه
به واحد احراز هويت گمرکات اجرايي مجهز به اين سامانه، نام کاربري و رمز عبور
مخصوص خود را دريافت و نسبت به انجام اظهار از راه دور و مشاهده سوابق خود
اقدام نمايند.
ارائه کارت ملي، کارت بازرگاني، شناسه ملي) اشخاص حقوقي ( و مدارک وکالت نامه
معتبر جهت دريافت نام کاربري و رمز عبور الزامي است.
31 |ثبت نام و دريافت نام کاربري و رمز عبور
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 30
.2 دسترسي به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي
جهت ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ميتوان از يکي ازآدرسهاي
اينترنتي زير استفاده نمود:
https://epl.irica.ir
http://csw.irica.ir
دسترسي به اين سامانه از طريق اينترنت و اينترانت داخلي گمرک ايران امکان پذير
است.
تصوير شماره 9- نمايي از صفحه ورود به سامانه
? نام کاربري در اين صفحه، شماره کدينگ اشخاص )شامل اشخاص حقيقي
و حقوقي( است بدين صورت که براي افراد حقيقي شماره کد ملي و براي اشخاص
حقوقي شناسه ملي ميباشد.
31 |دسترسي به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي
? رمز عبور در اين صفحه رمز دريافتي از گمرک اجرايي است.
? کد ورود امن رمز ارسالي به گوشي همراه شخص حقيقي يا حقوقي مي-
باشد. جهت آگاهي از نحوه دريافت کد ورود امن به فصل 9 مراجعه نماييد.
پس از ورود به سامانه، صفحه داشبورد) تصوير شماره 9 ( به شما نمايش داده خواهد
شد. جهت اطلاع از آخرين اخبار در گمرکات و دريافت فايلهاي آموزشي ميتوان به
اين صفحه مراجعه نمود.
تصوير شماره 9- نمايي از صفحه داشبورد
-4-9 صاحبان کالا و صادرکنندگان
تمامي اشخاص حقوقي موظف به معرفي مدير عامل و نمايندگان خود به گمرکات و
دريافت نام کاربري و رمز عبور مخصوص آنها ميباشند. کنترل فعاليت نمايندگان از
طريق قسمت وکالت سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي انجام ميشود که طي
فرآيندي به صورت زير ميباشد:
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 33
نماينده شرکت پس از وارد شدن به صفحه کاربري خود با انتخاب گزينه وکالت از
منوي کاربر، وارد صفحه سرويسهاي وکالتي شده و با انتخاب نمايندگي شرکت قادر
به رؤيت ليست شرکتهاي مربوط به خود همانند تصوير شماره 1خواهد بود.
تصوير شماره 1- نمايي از ليست شرکت هاي يک نماينده
نماينده شرکت با فعال کردن شرکت مورد نظر و کليک برروي نام آن ميتواند وارد
صفحه مديريتي شرکت شود.
تصوير شماره 8- نمايي از صفحه مديريتي سازمان
در اين قسمت ميتوان مستقيما به حق العملکار يا کارمند وکالت داد .
34 |دسترسي به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي
طريقه ثبت حقالعملکار و کارمند مشابه يکديگر بوده لذا به نحوه وکالت حقالعملکار
اکتفا ميکنيم.
توجه داشته باشيد تنها کساني ميتوانند اقدام به ورود اطلاعات نمايند که وکالت
کارمندي آنها از سوي شرکت تأييد شده باشد.
با کليک بر روي گزينه حقالعملکاري کادري جهت اضافه کردن کارگزار همانند
تصوير شماره 1 در اختيار نماينده قرار ميگيرد.
تصوير شماره 1- نمايي از صفحه وکالت سازمان
با وارد کردن کد ملي حقالعملکار مورد نظر، نتايجي مشابه تصوير شماره 2 مبني بر
موفقيت آميز بودن جستجو يا تصوير شماره 43 مبني بر عدم وجود کاربر در سامانه
نمايش داده ميشود.
تصوير شماره 2- نتيجه جستجوي موفق
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 35
پس از تاييد کارگزار توسط نماينده شرکت، مشخصات وي به ليست کارگزاران مانند
تصوير شماره 1 اضافه شده و در انتظار تأييد از سوي کارگزار ميماند.
تصوير شماره 1- نمايي از صفحه سرويس وکالت سازمان
هر کارگزار و کارفرما امکان تغيير وضعيت وکالت را با استفاده از فعال يا غيرفعال
کردن هر شخص دارد.
در صورت تأييد هريک از ذينفعان يکي از چهار وضعيت زير پيش ميآيد:
• فعال: وکالت توسط کارگزار و کارفرما تأييد شده است.
• تاييد نشده توسط کارگزار: وکالت توسط کارمند يا حقالعملکار غير فعال
بوده و در انتظار تأييد کارگزار ميباشد.
• تاييد نشده توسط کارفرما: وکالت توسط کارمند يا حقالعملکار فعال بوده
در حالي که کارفرما آن را تأييد نکرده است.
• غير فعال: وکالت توسط هيچ يک از طرفين فعال نميباشد.
36 |دسترسي به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي
جهت اتصال نهايي شرکت و حقالعملکار به يکديگر، سيستم در انتظار تأييد از سوي
حقالعملکار بوده؛ لذا کارگزار نيز ميبايست از صفحه وکالت خود وارد قسمت حق-
العملکاري شده و وضعيت شرکت مربوطه را به فعال تغيير دهد.
تصوير شماره 3- نمايي از فعال کردن شرکت
در صورت يافت نشدن کدينگ توسط سيستم، کاربر ميبايست مراحل دريافت نام-
کاربري و رمز عبور را طي نمايد.
تصوير شماره 43 - نمايي از پيغام عدم وجود کاربر در سامانه
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 37
-9-9 شرکت هاي حق العمل کاري
با اعطاي وکالت حقالعملکاري به شرکت حقالعملکار )انجام مراحل ذکر شده(
توسط صاحبان کالا، امکان ثبت حقالعملکار بهطور مستقيم در اختيار اين شرکت
قرار خواهد گرفت.
38 |دسترسي به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 39
.3 کد ورود امن
ورود دو مرحله اي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي به منظور افزايش ضريب امنيت
و حفاظت از نام کاربري، امکاني را فراهم ميآورد تا با استفاده از رمز دوم ارسالي به
گوشي همراه هوشمند کاربران، شخصي غير از صاحب حساب کاربري قادر به ورود به
صفحه مورد نظر نباشد. براي شروع لازم است نرمافزار Authenticator را بر روي
گوشي هوشمند خود نصب نماييد.
تصوير شماره 44 - نرم افزار Authenticator
در گام دوم نياز به دريافت بارکد خواهيد داشت.
با حساب کاربري خود وارد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي شده، در قسمت "
پروفايل من " قادر به رويت بارکد خواهيد بود.
41 |کد ورود امن
تصوير شماره 49 - دريافت بارکد
در مرحله بعد، در نرمافزار Authenticator ، بر روي گزينه Begin setup کليک
کرده) تصوير شماره 49 ( و با استفاده از دوربين گوشي همراه خود همانند تصوير
شماره 41 اقدام به اسکن بارکد مربوطه نماييد.
تصوير شماره 49 - تنظيمات Authenticator
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 40
تصوير شماره - 41 اسکن بارکد
پس از انجام مراحل فوق در ليست نرمافزار Authenticator رديف جديدي به
کدهاي امنيتي دريافتي همانند تصوير شماره 48 اضافه خواهد شد.
تصوير شماره 48 - دريافت کد امنيتي
پس از طي اين مراحل جهت دريافت کد ورود امن ميبايست در سامانه پنجره واحد
تجارت فرامرزي بر روي لينک " بارکد مشاهده و استفاده شد ) در صورت تأييد ديگر
41 |کد ورود امن
امکان ورود يک مرحلهاي نخواهد بود ( " کليک نمود. در صورت تأييد، کد ورود امن
در نرمافزار Authenticator همانند تصوير شماره 42 توليد و نمايش داده ميشود.
در صورتي که امکان ورود امن دو مرحلهاي را براي سايتهاي مختلف بر روي گوشي
خود فعال کرده باشيد، رمز عبور صحيح براي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي،
رمز عبوري است که قسمتي از آدرس سايت در پايين آن درج شده باشد) تصوير
.) شماره 41
تصوير شماره 41 - تأييد فعال سازي
از اين پس جهت ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي علاوه بر نام کاربري و
رمز عبور، وارد کردن کد ورود امن دريافتي نيز الزامي است.
تصوير شماره 41 - نمايي از کد سامانه پنجره واحد
تصوير شماره 42 _ کد ورود امن سامانه
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 43
تصوير شماره 43 - نمايي از ورود کد امن
توجه به اين نکته ضروري است که در هنگام توليد کد ورود امن توسط نرمافزار نصب
شده برروي گوشي، زمان گوشي و زمان نمايش داده شده در صفحه اول سامانه پنجره
واحد بايد يکسان باشند در غير اينصورت رمز صحيحي توليد نخواهد شد.
پس از تأييد بارکد يک نسخه از آن را از پرفايل خود پرينت کرده و آن را در جايي
امن نزد خود نگه داريد.
در صورت مفقود شدن يا خرابي دستگاه همراه، با بارکد پرينت شده امکان فعال سازي
دوباره برنامه Authenticator به راحتي وجود خواهد داشت.
در صورت مفقود شدن بارکد براي دريافت مجدد آن بايد به نزديک ترين گمرک
مراجعه فرماييد.
44 |کد ورود امن
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 45
.4 رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
جهت انجام فرآيند دوراظهاري واردات ميبايست در ابتدا از منوي کاربر وارد صفحه
دوراظهاري واردات شده و اقدام به تکميل فرم نماييد.
جهت دريافت سريال گمرکي و تکميل فرايندها در گمرکات اجرايي، موظف به طي
49 مرحله به شرح زير ميباشيد:
- دريافتاطلاعاتاز ثبتارش
- تکميل اطلاعات اظهار
- ورود اطلاعات کالاها
- مشاهده اطلاعات بارنامه
- اضافه کردن مدارک
- ارائه مجوزهاي مورد نياز
- قوانين و توافقنامه
- تأييد نهايي
- صدور کوتاژ
- مشاهده وضعيت اظهار
- صدور مجوز عبور کاميون
- اتمام فرايند
-4-1 تکميل اطلاعات اظهار
در اين مرحله، با ورود اطلاعات مربوط به اظهارنامه وارداتي و طي مراحل لازم، قادر
به دريافت سريال گمرکي خواهيد بود.
نمايي از کليه فيلدهاي اظهارنامه طبق تصوير شماره 93 ميباشد.
46 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
تصوير شماره 93 - گام 9، ورود اطلاعات اظهار
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 47
-0-0-4 اطلاعات کدينگهاي مربوط به اظهارنامه
تصوير شماره 94 - خانه هاي مربوط به کدينگ
خانه شماره 4: کدينگ گيرنده) صاحب کالا (؛ وارد کردن شناسه ملي شرکت
صاحب کالا و يا کدينگ شخص حقيقي
خانه شماره 1: کدينگ حقالعملکار؛ شناسه ملي شرکت صاحب کالا يا کدينگ
شخص حقالعملکار
خانه شماره 41 : کدينگ اظهارکننده؛ کدينگ نماينده صاحب کالا و يا حق
العمل کار
توجه داشته باشيد که سه کدينگ مورد استفاده در اظهارنامه ميبايست:
.4 در سامانه محلي گمرک اظهاري ثبت شده باشند.
.9 تمامي مراحل وکالت ذينفعان در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي طي
شده باشد.
48 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
.9 در سامانه احراز مربوط به گمرک جمهوري اسلامي ايران وارد شده و مراحل
وکالت آنها در اين سامانه توسط واحد احراز گمرک انجام شده باشد.
-1-0-4 اطلاعات کشورهاي مورد معامله
تصوير شماره 99 - اطلاعات کشورهاي موضوع اظهار
خانه شماره 44 : کد کشور طرف معامله؛ اين ليست براساس حروف اختصاري نام
کشورها تنظيم ميشود.
خانه شماره 48 : کشور صادر کننده؛ اين ليست براساس حروف اختصاري نام کشورها
تنظيم ميشود.
خانه شماره 41 : کشور مبدا؛ اين ليست براساس حروف اختصاري نام کشورها تنظيم
ميشود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 49
-3-0-4 اطلاعات مربوط به حامل و گمرک ورودي
تصوير شماره 99 - اطلاعات مربوط به حامل و گمرک ورودي
خانه شماره 41 : هويت و مليت وسيله حمل در ورود؛ ايراني يا خارجي
خانه شماره 98 : نحوه حمل در مرز؛ از ليست يکي از موارد هوايي، زميني يا دريايي
انتخاب شود.
خانه شماره 92 : محل تخليه؛ متناسب با مکان تخليه محموله، نوشته ميشود.
خانه شماره 93 : گمرک ورودي: نام گمرک مورد نظررا از ليست انتخاب نماييد. توجه
داشته باشيد که براي انتخاب نام گمرک، کافيست که حرف ابتدايي آن را با استفاده
از صفحه کليد بنويسيد. براي مثال، براي انتخاب گمرک بازرگان، کافيست که حروف
را داخل محوطه جستجو وارد کنيد. » باز «
ميباشد. » منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي « ، * نام گمرک بندر شهيد رجايي
ميباشد. » منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 4 « ، * نام گمرک بندر بوشهر
خانه شماره 93 : محل ارزيابي کالا؛ اگر گمرک مورد اظهارزون بندي شده باشد تعيين
ميگردد درغير اين صورت از زون TOTAL استفاده ميشود.
51 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
-4-0-4 اطلاعات مربوط به ارز و نوع پرداخت
تصوير شماره 91 - اطلاعات مربوط به ارز و نوع پرداخت
خانه شماره 93 : شرايط تحويل) نوع ارزش (؛ نوع ارزش به تفکيک نام انتخاب ميشود.
خانه شماره 99 : ارز؛ انتخاب نوع ارز با نوشتن حرف اول اختصاري آن قابل انجام است.
نوع پرداخت: نوع پرداخت انتخابي، بر مندرجات خانه شماره 91 تأثير ميگذارد.
خانه شماره 91 : اطلاعات مالي و بانکي؛ بسته به نوع پرداخت انتخابي اطلاعات اين
فيلد توسط اظهارکننده تکميل ميگردد.
بطور مثال با انتخاب نوع پرداخت ارزي، شما ملزم به وارد کردن تمامي اطلاعات
بانکي در تصوير شماره 98 خواهيد بود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 50
تصوير شماره 98 - نوع پرداخت ارزي
-5-0-4 اطلاعات مربوط به بستهها و شرح کالا
تصوير شماره 91 - بسته ها و شرح کالا
51 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
خانه شماره 94 : مندرجات ثبت شده در اين قسمت به ازاي هر قلم کالا ميباشد و
ميبايست با دقت اطلاعات هر قلم به تفکيک در قسمتهاي مربوطه قرار گيرد.
• کد ثبت سفارش و تاريخ ثبت؛ از سامانه ثبت سفارش دريافت ميگردد
• تعداد بسته؛ تعداد بسته مربوط به قلم کالاي فعلي در اين قسمت وارد
ميشود.
• نوع بسته؛ به انتخاب گزينه مناسب اقدام کنيد از قبيل، کارتن، نگله، عدل
يا هر گزينه مطلوب ديگر.
• نام برند، نوع ثبت برند و مدل کالا؛ توجه کنيد که اين داده ها در بخش
اداره استاندارد مورد استفاده قرار ميگيرد.
• شرح کالا؛ با توجه به کد کالاي مورد نظر توضيحات مربوط به اين قسمت
وارد ميشود.
شماره قبض؛ اين خانه با شماره قبض انبار دستي تکميل ميگردد. براي وارد کردن
چند قبض انبار، کافيست که شماره قبض انبارها را با يک خط تيره از هم جدا کنيد،
4819194 . براي ورود اطلاعات با تعداد قبض انبار متعدد، – براي مثال 4818121
محدوديتي در نظر گرفته نشده است.
• شماره قبض انبار الکترونيک؛ اين خانه با شماره قبض انباري که از سامانه
انبار گمرک اظهاري دريافت ميشود، پر خواهد شد.
• بيمه و کرايه حمل؛ اعداد مورد نظر را متناسب با اطلاعات وارد شده در
خانه شماره 93 وارد کنيد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 53
-6-0-4 اطلاعات مربوط به کالا
تصوير شماره 92 - اطلاعات مربوط به کالا
خانه شماره 99 : کدکالا؛ تعرفه مربوط به هر قلم کالا در اين قسمت وارد ميشود.
خانه شماره 91 : کشور سازنده؛ از ليست موجود انتخاب ميگردد.
خانه شماره 98 : وزن ناخالص؛ مجموع وزن کالا و بسته بندي
خانه شماره 91 : وزن خالص؛ وزن کالا به تنهايي
خانه شماره 14 :تعداد واحد کالا؛ تعداد کالا در هر بسته بندي
خانه شماره 19 : ارزش قلم کالا؛ ارزش هر قلم کالا به تفکيک
خانه شماره 19 : کدر؛ تعيين نو يا مستعمل بودن کالا
54 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
-7-0-4 اطلاعات تکميلي گواهيها و مجوزها
تصوير شماره 91 - اطلاعات تکميلي گواهي ها و مجوزها
• شماره فاکتور و تاريخ فاکتور؛ شماره و تاريخ ميلادي فاکتور وارد ميگردد.
• شماره بارنامه؛ اين شماره بر اساس اطلاعات مندرج بر روي برگه ترخيصيه
گرفته شده از پنجره واحد تجارت فرامرزي درج ميگردد.
• شماره عدلبندي الکترونيک؛ از آنجا که سامانه ثبت عدل بندي الکترونيک
در گمرکات راه اندازي نشده است، در قسمت مربوطه، عدد 44444444
1 عدد 4( را وارد کنيد. (
• شماره مانيفست؛ در صورتي که شرکت حمل شما دريايي يا هوايي باشد
بعد از صدور ترخيصيه از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ، با فرمت
اطلاعات اين باکس را تکميل » شماره مانيفست-کدينگ شرکت حمل «
بر » شماره دستور قبول « نماييد در صورت زميني بودن شرکت حمل از
روي قبض انبار استفاده ميشود.
• تاريخ مانيفست؛ اين بخش براساس تاريخ ميلادي مانيفست تکميل مي-
گردد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 55
-8-0-4 اطلاعات مربوط به محاسبه حقوق و عوارض گمرکي
تصوير شماره 93 -اطلاعات مربوط به محاسبه حقوق و عوارض گمرکي
خانه شماره 12 : در بخش حقوق و عوارض گمرکي، ورود اطلاعات به صورت زير انجام
ميشود:
خانه شماره 314 ؛ ماخذ مربوط به قلم کالاي فعلي را وارد کنيد. بهطورمثال براي ماخذ
1 درصد عدد 1 را در خانه ماخذ وارد کنيد.
خانه شماره 313 ؛ در صورت داشتن تخفيف از حقوق ورودي ، روي ويرايش تخفيف
حقوق ورودي کليک نماييد تا پنجره جديد مطابق تصوير شماره 93 باز شود.
در پنجره جديد نوع تخفيف و مبلغ تخفيف را وارد کنيد و روي اضافه کليک کنيد.
بعد از وارد کردن تخفيفات پنجره را ببنديد.
56 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
تصوير شماره 93 - ويرايش تخفيف حقوق ورودي
خانه شماره 319 ؛ نحوه انجام کار در اين خانه همانند خانه 313 ميباشد. رديف
پرداختي مورد نظر را از ليست نمايش داده شده در تصوير شماره 94 انتخاب و با وارد
کردن مبلغ قابل پرداخت دکمه اضافه را کليک کنيد و پنجره را ببنديد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 57
تصوير شماره 94 - ويرايش مقدار ساير
خانه شماره 311 ؛ در صورتي که کارشناس تخصيص داده شده به اظهارنامه، جريمه
اي را براي اظهار کننده در نظر گرفته باشد، اين مقدار را در خانه 311 ) با عنوان
جريمه ( وارد ميکند.
58 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
تصوير شماره 99 - ويرايش مقدار جريمه
خانه شماره 312 ؛ در قسمت ماليات بر ارزش افزوده مقدار درصد مربوط به ماليات
وارد ميشود و مبلغ آن توسط سيستم محاسبه ميگردد.
خانه شماره 318 ؛ در صورت وجود تخفيف ماليات، مبلغ بهصورت دستي در فيلد
مربوطه وارد ميگردد.
خانه شماره 311 ؛ درقسمت عوارض نيز مانند خانه 312 عمل ميشود.
خانه شماره 311 ؛ در صورت وجود تخفيف عوارض، مبلغ بهصورت دستي در فيلد
مربوطه وارد ميگردد.
جمع کل مبالغ در انتهاي خانه 12 بهصورت سيستمي محاسبه ميگردد.
-9-0-4 شيوه نامه ثبت معافيتها و تخفيفات دردوراظهاري واردات
روال ثبت اظهار نامههاي داراي تخفيف يا معافيت بدين صورت ميباشد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 59
در هنگام تکميل اطلاعات مربوط به اظهارنامه گمرکي، در خانهي مربوط به حقوق
ورودي ) خانه 314 (، ماخذ مربوط به کد کالاي هر قلم کالا نوشته ميشود. اين مسئله،
مستقل از تخفيفات يا معافيتهايي ميباشد که مورد ادعاي اظهار کننده است.
اظهارکننده موظف است در صورت داشتن تخفيف حقوق ورودي مبلغ را در خانه
313 در قسمت ويرايش تخفيف حقوق ورودي وارد نمايد.
در خانه 319 )با عنوان ساير( ، روي ويرايش مقدار ساير کليک نماييد و سپس نوع
مقادير متفرقه از قبيل نيم درصد هلال احمر و... را انتخاب نماييد و سپس مبلغ هر
نوع را محاسبه کرده و در بخش مبلغ وارد نماييد.
در صورتي که کارشناس انتخاب شده براي اظهارنامه، جريمه اي را براي اظهار کننده
در نظر گرفته است، اين مقدار را در خانه 311 ) با عنوان جريمه ( وارد مي کند.
-4 اطلاعات وارد شده در خانه 312 ) با عنوان ماليات بر ارزش افزوده( توسط
سامانه هوشمند ورود و خروج کالا محاسبه ميشود و اظهار کننده موظف است
تنها ستون ماخذ اين خانه را تکميل نمايد. فرمول محاسبه بدين صورت مي
باشد:
مبناي محاسبه = ارزش CIF 4 + ماخذ مربوط به کد کالا تقسيم ( × نرخ ارز × قلم کالا
بر صد(
× ) ماليات بر ارزش افزوده = مبناي محاسبه +حقوق ورودي )با احتساب تخفيف
-3/31 تخفيف ماليات
-9 اطلاعات وارد شده در خانه 311 ) با عنوان عوارض( توسط سامانه هوشمند
ورود و خروج کالا محاسبه مي شود و اظهار کننده موظف است تنها ستون
ماخذ اين خانه را تکميل نمايد.
فرمول محاسبه بدين صورت مي باشد:
61 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
مبناي محاسبه = ارزش CIF 4 + ماخذ مربوط به کد کالا ( × نرخ ارز × قلم کالا
تقسيم بر صد(
-3/39 تخفيف × ) عوارض = مبناي محاسبه +حقوق ورودي )با احتساب تخفيف
عوارض
-9 اظهار کننده موظف است، در صورتي که از معافيت يا تخفيف استفاده
ميکند، پس از محاسبه مقادير مندرج در خانه هاي 312 و 311 ، تخفيف ماليات
را در ستون مبلغ خانه 318 و تخفيف عوارض را در خانه 311 وارد نمايد.
در اينجا ميتوانيد فرمول کلي محاسبه مبلغ کل اظهارنامه را ببينيد:
"ماخذ حقوق ورودي"*"مبناي محاسبه"= حقوق ورودي
X "مبناي محاسبه"+"خانه تخفيفات 313 " – "حقوق ورودي"=
= [(X*3.31)-“318”] + [(X*3.39)-311”] + [“311”] + [“319”] مبلغ کل
اظهارنامه
-01-0-4 ثبت تغييرات، قبل از انتخاب گزينه ادامه
جهت اتمام 3 مرحله طي شده ميبايست اطلاعات مربوط به هر قلم کالا ثبت گردد،
اين مهم با استفاده از دکمه ثبت کالا اتفاق ميافتد.
تصوير شماره 99 - ثبت کالا
پس از ثبت قلم کالاي فوق، ميتوان اقدام به ثبت قلم کالاي جديد در خانههاي
.) مربوطه نمود) خانههاي 94 تا 19 و خانه 12
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 60
در صورت نياز به ويرايش قلم کالاهاي ثبت شده ميتوان با کليک برروي رديف کالاي
مورد نظر اقدام به ويرايش آن قلم کالا نمود.
تصوير شماره 91 - ويرايش رديف کالا
-9-1 ارسال اطلاعات IMEI
شناسه بين المللي تجهيزات موبايل ( International Mobile Equipment Identity) يک کد 48 رقمي مختص کليه دستگاههاي موبايل با قابليت اتصال به
شبکه مخابراتي GSM ميباشد . در اين کد اطلاعات مربوط به مدل گوشي ، شرکت سازنده ، کشور سازنده و ...
وجود داشته و گوشي هاي تلفن همراه توسط اين کد در شبکه هاي مخابراتي ثبت
مي شوند .
روش هاي دريافت کد شناسه بين المللي تجهيزات موبايل ) IMEI( :
-4 بر روي بسته بندي دستگاه تلفن همراه
-9 کد IMEI عموماً در زير باتري موبايل قابل رويت مي باشد . -9 با شماره گيري # 31 #* در تلفن همراه کد IMEI نمايش داده مي شود .
وارد کنندگان مي توانند از طريق مراجعه به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي به
آدرس ir.irica.epl علاوه بر ارائه اظهارنامه الکترونيک خود به گمرک ، مراحل
مختلف کاري خود را بدون حضور در گمرکات اجرايي پيگيري و اطلاعات مورد نياز
را در اختيار گمرک قرار دهند . براي اين کار همانند تصوير شماره 98 ، در مرحله
سوم نسبت به بارگذاري فايل اطلاعات IMEI اقدام کنيد.
61 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
پس از بازگذاري اطلاعات مورد نياز در اين مرحله و انتخاب دکمه ادامه در پايين
صفحه، فرايند دوراظهاري همچون روال سابق ادامه مييابد.
نکاتي در رابطه با بارگذاري فايل اطلاعات IMEI :
• فايل مربوطه بايد از خروجي هاي نرم افزار Microsoft Excel با فرمت
XLSX . يا .CSV باشد.
• کدهاي IMEI به ترتيب در اولين ستون )ستون A( و به ازاي هر سطر
تنها يک کد IMEI قرار داده شود. به عبارت ديگر کدهاي مربوطه در
ستون A به صورت عمودي به نحوي که در هر سلول تنها يک کد قرار
داده شود.
• تعداد کد IMEI موجود در فايل بارگذاري شده با تعداد واحد کالاي اظهار
شده)باکس 14 ( در مرحله دوم برابر باشد.
شکل 0 - صفحه بارگذاري فايل اطلاعات IMEI
تصوير شماره 91 - صفحه بارگذاري فايل اطلاعات IMEI
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 63
-9-1 اضافه کردن اسناد اسکن شده
جهت اضافه کردن مدارک، بر روي دکمه Choose File کليک نموده و فايل
اسکن شده سند مورد نظر را انتخاب نماييد. در دوراظهاري واردات پيوست 1
سند الزامي است.
تصوير شماره 92 - گام 8، پيوست مدارک
با استفاده از دکمه "اضافه کردن سند" ميتوان اسناد بيشتري را اضافه نمود.
پس از انتخاب فايل هاي اسکن شده در قسمت هاي مربوطه کلمه امنيتي مشاهده
شده را وارد و دکمه ادامه را انتخاب نماييد تا به مرحله بعد برويد.
توجه 4: حداکثر حجم اسناد بارگذاري شده 8 مگابايت ميباشد.
توجه 9: اسناد اسکن شده ميبايست باکيفيت و نوشته هاي آن ها خوانا باشند.
توجه 9: ميتوان اسناد چند صفحه اي را در قالب يک فايل pdf ذخيره و بارگزاري
نمود.
64 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
-1-1 قوانين و توافقنامه
در اين قسمت قوانين مربوط به اظهار از راه دور نمايش داده ميشود. در صورتي که
با متن نوشته شده در اين بخش موافق هستيد، گزينه ادامه را انتخاب کنيد.
تصوير شماره 91 - گام 2، قوانين و توافقنامه
-8-1 تاييد نهايي
در اين بخش شما قادر خواهيد بود با انتخاب گمرک اظهاري سريال مربوط به
خود را دريافت نماييد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 65
تصوير شماره 93 -گام 1، تأييد نهايي
در صورتي که تمامي مراحل قبل را به درستي طي کرده باشيد شماره سريال صادر
ميشود. نمايي از عمليات موفقيت آميز در اين بخش را ميتوانيد در تصوير شماره
13 مشاهده نماييد.
66 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
تصوير شماره 13 - نمايي از دريافت شماره سريال
-1-1 صدور کوتاژ
جهت شروع مراحل سالن در گمرک اظهاري ميبايست کوتاژ مربوط به سريال دريافت
شده ثبت گردد. شما ميتوانيد با تأييد دستور ثبت اقدام به اين کار نماييد.
تصوير شماره 14 - گام 3، صدور کوتاژ
نمايي از ثبت موفقيتآميز کوتاژ در تصوير شماره 19 به نمايش درآمده است.
تصوير شماره 19 - ثبت موفقيت آميز کوتاژ
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 67
-2-1 مشاهده وضعيت اظهارنامه
يکي از اهدافي که براي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي متصور است ايجاد
سيستمي بدون کاغذ و تا حد ممکن خودکار ميباشد. از اين رو گمرک جمهوري
اسلامي ايران با بهرهگيري از اين سيستم تلاش مينمايد تا روند کارشناسي بدون نياز
به حضور فيزيکي ارباب رجوع و به صورت تمام الکترونيکي انجام پذيرد. با بهرهگيري
از اين سامانه اظهارکننده ميتواند بدون مراجعه به گمرک و تنها با دريافت نوبت از
سامانه پنجره واحد تجارت فرامزي تمامي مراحل طي شده مربوط به اظهارنامه در
گمرک اظهاري را مشاهده نمايد.
امکانات موجود در گام 43 به شرح زير ميباشد:
-0-7-4 وضعيت اظهارنامه
در اين قسمت ميتوانيد تمامي مراحل طي شده مربوط به اظهارنامه در گمرک اظهاري
را بهصورت گامبهگام مشاهده نماييد.
توجه 4: مرحله فعال در اظهارنامه با رنگ سبز نمايش داده ميشود.
توجه 9: شناسه حمل خود را تا قبل از مرحله صدور مجوز بارگيري ميتوانيد وارد
کنيد.
پس از ثبت کوتاژ در اين قسمت سه حالت پيش ميآيد:
• در صورتي که رنگ مسير سريال از نظر سيستم سبز باشد سند شما در
مرحله کارشناس مسير در انتظار دريافت نوبت ميماند. شما ميتوانيد با
ثبت درخواست و فشردن دکمه "دريافت نوبت" اقدام به اين کار نماييد و
در صف يکي از کارشناسان گمرک قرار گيريد.
68 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
تصوير شماره 19 - کارشناس احراز، رنگ مسير سبز
تصوير شماره 11 - دريافت نوبت کارشناس احراز، رنگ مسير سبز
پس از اتمام کارشناسي تعيين مسير و دريافت شناسه پرداخت، سند به مرحله
صندوق رفته و در انتظار تاييديه پرداخت از سمت بانک ميماند سپس به مرحله صدور
مجوز بارگيري ميرود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 69
تصوير شماره 18 - تأييديه پرداخت
درصورتي که شناسه اظهار خود را تا اين مرحله وارد نکرده باشيد سيستم منتظر ثبت
شناسه از سوي شما ميماند.
نکته : مرحلهاي با عنوان صدور پروانه در گمرکات اجرايي وجود ندارد. جهت اطلاع از
نحوه استعلام الکترونيکي پروانه به فصل 2 مراجعه نماييد.
• در صورتي که رنگ مسير سريال از نظر سيستم زرد باشد به مرحله
کارشناس سالن رفته و در انتظار دريافت نوبت از سوي شما ميماند. شما
ميتوانيد با ثبت درخواست و فشردن دکمه "دريافت نوبت" اقدام به اين
کار نماييد و در صف يکي از کارشناسان گمرک قرار گيريد.
71 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
تصوير شماره 11 - کارشناس سالن، رنگ مسير زرد
توجه: در صورت نياز به تأييد سازمان هاي همجوار، سيستم اجازه دريافت نوبت به
سريال را نخواهد داد.
تصوير شماره 12 - پيغام لزوم صدور مجوز سازمان ها
در بالاي صفحه مشاهده وضعيت شما ميتوانيد سازمانهايي را که نياز به اخذ مجوز
از آنها را داريد همانند تصوير شماره 11 مشاهده نماييد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 70
تصوير شماره 11 - سازمان هاي نيازمند تأييد
پس از دريافت مجوزهاي مورد نياز از سازمانهاي مربوطه سيستم پيغامي مبني بر
خروج از صف سريال را نمايش ميدهد و در انتظار نوبت از سوي شما ميماند.
تصوير شماره 13 - پيغام خروج از صف بعد از تأييديه سازمان هاي همجوار
تصوير شماره 83 - دريافت نوبت در مرحله کارشناسي، رنگ مسير زرد
71 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
پس از اتمام کارشناسي و دريافت شناسه پرداخت، سند به مرحله صندوق رفته و در
انتظار تأييديه پرداخت از سمت بانک ميماند سپس به مرحله صدور مجوز بارگيري
ميرود.
درصورتي که شناسه اظهار خود را تا اين مرحله وارد نکرده باشيد سيستم منتظر ثبت
شناسه از سوي شما ميماند.
نکته : مرحلهاي با عنوان صدور پروانه در گمرکات اجرايي وجود ندارد. جهت اطلاع از
نحوه استعلام الکترونيکي پروانه به فصل 2مراجعه نماييد.
• در صورتي که رنگ مسير سريال از نظر سيستم قرمز باشد به مرحله ارزيابي
اوليه هدايت ميشود.
تصوير شماره 84 - ارزياب، رنگ مسير قرمز
در اين مورد سند در انتظار تاييد ارزياب مربوطه ميماند و پس از ارسال به کارشناس
مابقي مراحل همانند رنگ مسير زرد طي خواهد شد.
-1-7-4 اسناد اظهارنامه
تصوير شماره 89 - نمايي از قسمت اسناد اظهارنامه
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 73
جهت بررسي اسناد ضميمه شده اظهارنامه ميتوانيد از اين قسمت استفاده نماييد.
تصوير شماره 89 - نمايي کوچک شده از اسناد پيوست شده اظهارنامه
اين قسمت امکان اضافه کردن سندهاي بيشتر به سريال را با فشردن دکمه " اضافه
کردن سند " در اختيار اظهارکننده قرار ميدهد.
پس از درج نام سند و انتخاب عکس مربوطه با فشردن دکمه " اضافه کردن به مجموعه
اسناد " ، سند در ليست اسناد ضميمه شده قرار ميگيرد.
تصوير شماره 81 - نمايي از پيغام موفقيت آميز پيوست سند
74 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
نکته: اسناد ضميمه شده به هيچ وجه قابليت حذف ندارند و عمليات اضافه کردن سند
فقط در مراحل قبل از کوتاژ و در مرحله کارشناسي امکانپذير ميباشد.
-3-7-4 پيغامهاي اظهارنامه
جهت مشاهده نظرات ارزياب، کارشناس و رياست سالن ميتوان از قسمت پيغامهاي
اظهارنامه استفاده نمود همچنين جهت ارسال نظر به کارشناس ميتوانيد از کادر
مربوط به اضافه کردن نظر استفاده نماييد.
تصوير شماره 88 - پيغام هاي اظهارنامه
-4-7-4 پرينت اظهارنامه
جهت دريافت پرينت مجدد از اظهارنامه ميتوانيد از اين قسمت استفاده کنيد.
با فشردن دکمه "چاپ فرم" امکان پرينت فراهم ميشود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 75
تصوير شماره 81 - چاپ مجدد اظهارنامه
-5-7-4 نمايش اظهارنامه
اين بخش جهت رؤيت تغييرات صورت گرفته برروي اظهارنامه توسط کارشناس مي-
باشد. اين تغييرات بهصورت فيلدهاي رنگ شده قابل مشاهده است.
تصوير شماره 82 - نمايي از نمايش تغييرات اعمال شده برروي اظهارنامه
-6-7-4 ارسال اعتراض
جهت ارسال انتقادات خود نسبت به عملکرد کارمندان ميتوانيد از اين گزينه استفاده
کنيد.
76 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
پس از ثبت اعتراض در باکس نمايش داده شده در تصوير شماره 81 ، نظر به کارتابل
مدير مربوطه ارسال ميگردد.
تصوير شماره 81 - نمايي از صفحه ثبت اعتراض
-7-7-4 ارزيابي کارشناس
جهت امتيازدهي به کارشناس اظهارنامه ميتوانيد از منوي ارزيابي کارشناس استفاده
نماييد.
تصوير شماره 83 - نمايي از صفحه ارزيابي کارشناس
پس از ثبت نظر و انتخاب ميزان رضايت با زدن دکمه " ثبت نظر "، ميزان رضايتمندي
شما به اطلاع مسئول مربوطه در گمرک خواهد رسيد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 77
-1-1 صدور مجوز ورود کاميون
به منظور افزايش سرعت و دقت در رويه ترخيص، گمرک جمهوري اسلامي ايران با
همکاري سازمان بنادر و دريانوردي اقدام به بهره برداري از زير سامانه کنترل
دسترسي به منابع نموده است.
صاحبان کالا و يا اظهارکنندگان بايستي قبل از ورود به گمرک اقدام به ثبت اطلاعات
کليه حامل هايي که قصد ورود، انجام توزين، ثبت بيجک و بهطور کلي بهرهگيري از
خدمات گمرکي و بندري را دارند، نمايند.
جهت ثبت اطلاعات کاميون، با زدن دکمه" ادامه " در مرحله مشاهده وضعيت اظهار،
به صفحه مربوطه هدايت ميشويد.
در اين مرحله ميتوان يکي از دو روش شرکت حمل، اطلاعات حامل و کانتينر را
انتخاب نمود.
تصوير شماره 13 - صدور مجوز ورود کاميون
78 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
-0-8-4 شرکت حمل
در اين قسمت در صورت وارد کردن شناسه ملي شرکت حمل، اين شرکت از سوي
اظهار کننده ميتواند کليه اطلاعات درخواستي وسيله حمل مربوط به اظهارنامه را
ثبت نمايد.
تصوير شماره 14 - وکالت به شرکت حمل
جهت انجام اين فرايند اظهارکنندگان و صاحبين کالا پس از دريافت مجوز تخليه
ازگمرک اجرايي ميبايست به واحد انفورماتيک نزديکترين گمرک مراجعه کنند و
رمز عبور و نام کاربري مربوط به سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي را دريافت نموده
و مراحل وکالت بين صاحب کالا و نماينده به صورت صحيح انجام شده باشد .
بعد از رعايت موارد ذکر شده، براي ثبت شرکت حمل و نقل و يا ثبت اطلاعات حامل
ها کافي است کارمند شرکت حمل پس از وارد شدن به سايت پنجره واحد تجارت
فرامرزي از منوي " کاربر " ، صفحه " ورود اطلاعات کاميونها ) شرکت هاي حمل( "
را انتخاب نمايد.
پس از وارد شدن به صفحه مذکور در قسمت شماره سريال پروانه، شماره مجوز
تخليه ) شماره بارکد درج شده بر روي مجوز تخليه ( را به صورت زير وارد کند :
شماره سريال – کد گمرک اظهاري
پس از وارد کردن شماره سريال به صورت ذکر شده و انتخاب گزينه " اضافه کردن
" کارمند شرکت حمل ميتواند از قسمت " اطلاعات حامل و کانتينر " اقدام به ثبت
اطلاعات کاميون و دريافت شماره سفر نمايد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 79
تصوير شماره 19 - نمايي از صفحه ورود اطلاعات کاميون ها) شرکت هاي حمل (
-1-8-4 اطلاعات حامل و کانتينر
جهت تکميل اطلاعات کاميون توسط اظهارکننده، ميبايست به نکات زير توجه نمود:
?? براي کليه حامل هايي که داراي پلاک ملي نمي باشند ) همانند کاميون هاي
کشورهاي همسايه ( کافي است تأييديه قسمت " آيا شماره ايران است؟ " را برداريد و
توجه کنيد توزين و انجام تشريفات مربوط به اين حامل ها با شماره سفر امکان پذير
است در نتيجه بعد ازتکميل اطلاعات و انتخاب دکمه " ثبت " حتما " شماره سفر "
مربوطه را ياداشت کنيد .
?? در صورتي که حامل قصد بارگيري محموله کانتينري ندارد، تائيديه قسمت
" آيا کانتينر دارد؟ " را برداريد .
?? در صورتي که بعد از انتخاب دکمه ثبت با پيغام " اين حامل سفر قبلي را به
پايان نرسانده است " مواجه شديد به اين معني است که اين حامل در مراجعه قبلي
81 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
خود به گمرک، تشريفات گمرکي مربوط به خود را به صورت صحيح طي نکرده در
نتيجه بايد به گمرک مربوطه مراجعه نمايد .
?? در صورتي که بعد از دکمه ثبت با پيغام " اظهارنامه شما اجازه خارج کردن
کالا ندارد " مواجه شديد بدين معني است که هنوز ازسمت گمرک اجازه بارگيري
صادر نشده است .
با توجه به موارد ذکر شده، پس از وارد کردن اطلاعات کاميون شماره سفر مربوط به
حامل صادر ميگردد.
-3-1 ليست اظهارهاي قبلي
در صورت نياز به مشاهده وضعيت سريال در گمرک اجرايي و يا نياز به تکميل
هريک از مراحل فوق ميتوانيد از قسمت"ليست اظهارهاي قبلي" در پايين
صفحه مربوط به دوراظهاري واردات استفاده کنيد) تصوير شماره 19 (. شما
ميتوانيد با وارد کردن شماره بارنامه يا شماره سريال، اظهارنامه مورد نظر را
جستجو کرده و با زدن دکمه ويرايش همانند تصوير شماره 11 ، اقدام به ويرايش
اظهارنامه) در صورتي که اظهارنامه ثبت کوتاژ نشده باشد ( و يا مشاهده آن نماييد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 80
تصوير شماره 19 - نمايي از ليست اظهارهاي قبلي
تصوير شماره 11 - جستجو و ويرايش اظهارنامه
*دقت داشته باشيد در صورتي که قبلا شماره سريال را دريافت کرده باشيد، در مرحله
تاييد نهايي، نياز به دريافت سريال مجدد نبوده، کليک بر روي دکمه
در پايين صفحه شما را به مرحله ثبت کوتاژ هدايت ميکند.
81 |رويه واردات در پنجره واحد تجارت فرامرزي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 83
.5 پرداخت الکترونيکي
جهت انجام پرداخت اينترنتي نياز است که داراي يکي از کارتهاي بانکي متصل به
شبکه شتاب در سراسر کشور باشيد. جهت انجام پرداخت به اطلاعات زير نياز مي
باشد :
• شماره کارت
• رمز دوم کارت (PIN9)
• رمز کارت (PIN)
• کد اعتبار سنجي دوم CVV9
• تاريخ انقضاي کارت
• شناسه پرداخت
• پست الکترونيکي )اختياري(
• صفحه کليد امن
• نکات امنيتي
-4-8 نحوه پرداخت
ابتدا به سايت http://payment.irica.ir مراجعه نموده و پس از وارد نمودن
شناسه پرداخت 48 رقمي دريافتي از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي و کد امنيتي
نمايش داده شده، گزينه پرداخت را انتخاب نماييد.
شناسه پرداخت وارد شده مشخص کننده مبلغ قابل پرداخت ميباشد.
84 |پرداخت الکترونيکي
تصوير شماره 18 - نمايي از ورود شناسه پرداخت در صفحه پرداخت الکترونيک
-9-8 حسابهاي فعال
همواره توجه داشته باشيد که تنها واريز به حسابهايي امکان پذير است که جزو
حسابهاي فعال جهت پرداخت الکترونيکي، در سامانه معرفي شده باشند. براي بررسي
اين مورد ميتوان به قسمت نشان داده شده در تصوير شماره 11 در سايت مراجعه
نمود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 85
تصوير شماره 11 - نمايي از صفحه پرداخت الکترونيکي
-9-8 ورود به درگاه پرداخت
پس از انتخاب يکي از درگاه ها جهت پرداخت، وارد سيستم پرداخت اينترنتي خواهيد
شد. پس از تطبيق اطلاعات نمايش داده شده با مشخصات فروشگاه و کالاي خريداري
شده اطلاعات کارت خود را در کادر مربوطه وارد کرده و بر روي دکمه پرداخت کليک
نماييد.
تصوير شماره 12 نمايي از يکي از درگاه هاي پرداخت الکترونيک ميباشد.
86 |پرداخت الکترونيکي
تصوير شماره 12 - درگاه پرداخت بانک پاسارگاد
شماره کارت
شماره کارت يک شماره ي 41 رقمي ميباشد که بر روي کارت درج شده است.
تصوير شماره 11 - شماره کارت 41 رقمي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 87
رمز دوم کارت (PIN2)
شما مي توانيد با مراجعه به هر يک از پايانه هاي خودپرداز بانک (ATM) به روش
ذيل اقدام نموده و رمز دوم کارت خود را دريافت نماييد :
.4 پس از ورود کارت خود در پايانه هاي خودپرداز بانک و وارد نمودن رمز
کارت نسبت به انتخاب گزينه " تغيير رمز " اقدام فرمائيد .
.9 گزينه " تغيير رمز اينترنتي " را انتخاب نماييد .
.9 رمزاينترنتي موردنظر خود را حداقل در 1 رقم وارد و مجدداً طبق فرمان
سيستم، رمز را تکرار نماييد .
.1 پس از انجام موفقيت آميز عمليات، رمز اينترنتي شما فعال ميشود .
رمزکارت (PIN) رمز کارت يک عدد چهار رقمي است. اين رمز همان رمزي است که شما هنگام استفاده
از دستگاه هاي خود پرداز ATM) ( وارد مي نماييد .
کد اعتبار سنجي دوم CVV2
کد CVV9 شماره شناسايي دوم مشتري مي باشد که داراي سه يا چهار رقم بوده
و پشت اکثر کارت ها، از جمله کارت بانکهاي ملت، صادرات، پاسارگاد، سامان و
پارسيان حک شده است . نکته: صرفاً وجود کد CVV9 بر روي کارت ها دليل بر امکان خريد اينترنتي نيست،
بلکه بانک صادر کننده بايد امکان خريد اينترنتي را فراهم کرده باشد .
88 |پرداخت الکترونيکي
- تصوير شماره 13 CVV9
تاريخ انقضاي کارت
تاريخ انقضا بر روي اغلب کارت هاي بانکي حک شده است. در صورت عدم
وجود اين تاريخ به شعبه صادر کننده کارت مراجعه نماييد .
تصوير شماره 23 - تاريخ انقضاي کارت
پستالکترونيکي
ورود آدرس پست الکترونيکي، اين امکان را فراهم مي کند که رسيد پرداخت قبض
براي اطلاع شما و استفاده هاي آينده، به آدرسي که داده ايد برايتان ارسال گردد.
لطفا در وارد کردن پست الکترونيکي دقت فرماييد تا در صورت بروز هر گونه مشکل
در پرداخت اينترنتي اطلاعات لازم در اختيار شما قرار گيرد .
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 89
91 |مانيفست الکترونيکي
.6 مانيفست الکترونيکي
دقت داشته باشيد تنها در صورتي ميتوانيد از شماره مانيفست و بارنامه خود در
دوراظهاري استفاده کنيد که قبلا توسط کارمند شرکتهاي حمل و نقل مراحل ايجاد
ترخيصيه در سيستم انجام شده باشد.
-4-1 شرکت هاي حمل و نقل
شرکت هاي حمل ابتدا بايد درخواستي مبني بر ثبت در سامانه پنجره واحد تجارت
فرامرزي را به نزديک ترين گمرک اجرايي تحويل نمايند.
در گام دوم واحد فناوري اطلاعات گمرک اجرايي اقدام به ايجاد حساب کاربري شرکت
حمل و همچنين کاربران معرفي شده ميکند و طي نامه اي شرکت مورد نظر را به
دفتر فناوري گمرک ايران معرفي مينمايد.
پس از دريافت اطلاعات حساب کاربري توسط مدير عامل شرکت، در گام اول مدير
عامل با نام کاربري و رمز عبور شرکت وارد حساب کاربري ميشود و از منوي سازمان
وارد صفحه مديريت شرکت شده و در منوي شرکت حمل گمرک ايران را فعال مي
کند. سپس در قسمت نمايندگي شرکت کدينگ مدير عامل شرکت وارد و ثبت مي-
گردد.
نماينده شرکت پس از وارد شدن به صفحه کاربري خود با انتخاب گزينه وکالت از
منوي کاربر، وارد صفحه سرويسهاي وکالتي شده و با انتخاب نمايندگي شرکت قادر
به رؤيت ليست شرکتهاي مربوط به خود همانند تصوير شماره 24 خواهد بود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 90
تصوير شماره 24 - نمايي از ليست شرکت هاي يک نماينده
نماينده شرکت با فعال کردن شرکت مورد نظر و کليک برروي نام آن ميتواند وارد
صفحه مديريتي شرکت شود.
تصوير شماره 29 - نمايي از صفحه مديريتي سازمان
در اين قسمت ميتوان مستقيما به ساير کارمندان وکالت داد .
با کليک بر روي گزينه کارمندي کادري جهت اضافه کردن کارگزار همانند تصوير
شماره 29 در اختيار مدير عامل قرار ميگيرد.
91 |مانيفست الکترونيکي
تصوير شماره 29 - نمايي از صفحه وکالت سازمان
با وارد کردن کد ملي کارمند مورد نظر، نتايجي مشابه تصوير شماره 21 مبني بر
موفقيت آميز بودن جستجو يا تصوير شماره 22 مبني بر عدم وجود کاربر در سامانه
نمايش داده ميشود.
تصوير شماره 21 - نتيجه جستجوي موفق
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 93
پس از تاييد کارگزار توسط نماينده شرکت، مشخصات وي به ليست کارگزاران مانند
تصوير شماره 28 اضافه شده و در انتظار تأييد از سوي کارگزار ميماند.
تصوير شماره 28 - نمايي از صفحه سرويس وکالت سازمان
هر کارگزار و کارفرما امکان تغيير وضعيت وکالت را با استفاده از فعال يا غيرفعال
کردن هر شخص دارد.
در صورت تأييد هريک از ذينفعان يکي از چهار وضعيت زير پيش ميآيد:
• فعال: وکالت توسط کارگزار و کارفرما تأييد شده است.
• تاييد نشده توسط کارگزار: وکالت توسط کارمند غير فعال بوده و در انتظار
تأييد کارگزار ميباشد.
• تاييد نشده توسط کارفرما: وکالت توسط کارمند فعال بوده در حالي که
کارفرما آن را تأييد نکرده است.
• غير فعال: وکالت توسط هيچ يک از طرفين فعال نميباشد.
جهت اتصال نهايي شرکت و کارمند به يکديگر، سيستم در انتظار تأييد از سوي کارمند
بوده؛ لذا کارمند نيز ميبايست از صفحه وکالت خود وارد قسمت کارمندي شده و
وضعيت شرکت مربوطه را به فعال تغيير دهد.
94 |مانيفست الکترونيکي
تصوير شماره 21 - نمايي از فعال کردن شرکت
در صورت يافت نشدن کدينگ توسط سيستم، کاربر ميبايست مراحل دريافت نام-
کاربري و رمز عبور را طي نمايد.
تصوير شماره 22 - نمايي از پيغام عدم وجود کاربر در سامانه
-9-1 ارسال و نهايي کردن مانيفست
جهت ارسال مانيفست در پنجره واحد تجارت فرامرزي، پس از ورود به حساب کاربري
خود از منوي کاربر،گزينه " ارسال مانيفست " را انتخاب کنيد.
پس از انتخاب نام شرکت حمل و فايل مانيفست، اقدام به ارسال آن نماييد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 95
تصوير شماره - 21 انتخاب نام شرکت و فايل مانيفست
چنانچه فايل ارسالي فاقد هرگونه داده ناقص و اشتباه باشد، با پيغامي که در کادر آبي
رنگ در تصوير شماره 23 ظاهر شده است مواجه ميشويد که به معني ارسال موفقيت
آميز فايل ميباشد. از اين لحظه به بعد قادر به مشاهده اطلاعات مانيفست، بارنامه و
کانتينر ميباشيد.
تصوير شماره - 23 نمايي از ارسال موفقيت آميز فايل مانيفست
تصوير شماره - 13 نمايي از اطلاعات موجود در فايل مانيفست
96 |مانيفست الکترونيکي
در گام بعد نياز به ثبت نهايي مانيفست در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي مي-
باشد. براي اين کار ابتدا از منوي کاربر وارد صفحه نهايي کردن مانيفست شده و با
انتخاب نام شرکت حمل و شماره مانيفست، فايل مربوطه بارگزاري ميشود.
تصوير شماره - 14 نهايي کردن مانيفست
پس از اطمينان از صحت و کامل بودن داده هاي فايل ارسالي، با انتخاب گزينه
اين مرحله به اتمام ميرسد.
با مراجعه به صفحه ليست مانيفستها ميتوان وضعيت مانيفستهاي ارسالي را بررسي
نمود.
تصوير شماره - 19 نمايي از وضعيت مانيفست هاي ارسالي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 97
-9-1 ترخيصيه
در صورتي که کارمند روند وکالت را بدرستي تکميل کرده باشد ميتواند نسبت به
ايجاد ترخيصيه به صورت زير اقدام کند:
با ورود به سامانه از منوي کاربر گزينه ايجاد ترخيصيه را انتخاب نماييد.
سپس بعد از انتخاب شرکت حمل و وارد کردن شماره هاي بارنامه و مانيفست نهايي
شده صدور ترخيصيه را انجام دهيد.
تصوير شماره - 19 نمايي از صفحه ايجاد ترخيصيه
پس از صدور ترخيصيه، پيش پرينت برگه ترخيصيه نمايش داده ميشود.
تصوير شماره - 11 نمايي از پيش پرينت برگه ترخيصيه
98 |مانيفست الکترونيکي
با مراجعه به صفحه بررسي وضعيت ثبت ترخيصيه، ميتوان از وضعيت ثبت ترخيصيه
و صاحب کنوني آن اطلاع پيدا کرد.
تصوير شماره - 18 نمايي از صفحه بررسي وضعيت ثبت ترخيصيه
صاحبان ترخيصيه و شرکتهاي حمل و نقل ميتوانند با استفاده از دسترسي واگذاري
ترخيصيه از منوي کاربر اقدام به انتقال آن به شخص ) حقيقي يا حقوقي ( نمايند.
تصوير شماره - 11 نمايي از واگذاري ترخيصيه
-1-1 نکاتي درباره بارنامه
-0-4-6 تفکيک بارنامه
با استفاده از تب " تفکيک بارنامه " در مواردي همچون استفاده از بارنامه در اظهار
هاي مختلف، تعدد صاحبان کالا و ... مي توان با وارد کردن وزن مورد اظهار در
کانتينرها به صورت جداگانه اقدام به تفکيک بارنامه نمود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 99
تصوير شماره 12 - نمايي از صفحه تفکيک بارنامه
تصوير شماره - 11 نمايي از تفکيک موفقيت آميز بارنامه
-1-4-6 مشاهده بارنامه هاي يک فرد
صاحبان کالا ميتوانند با مراجعه به قسمت مشاهده بارنامههاي يک فرد از منوي کاربر،
اطلاعات مربوط به بارنامه و کانتينرهاي مربوط به آن را مشاهده نمايند.
011 |مانيفست الکترونيکي
تصوير شماره - 13 نمايي از صفحه مشاهده بارنامه هاي يک فرد
-3-4-6 مشاهده وضعيت بارنامهها
جهت اطلاع از وضعيت بارنامهها ميتوان از دسترسي مشاهده وضعيت بارنامهها از
منوي کاربر استفاده نمود. پس از وارد کردن کد شرکت حمل و شماره بارنامه سه
حالت اتفاق ميافتد:
• بارنامه در وضعيت اظهار قرار دارد به اين معني که ترخيصيه براي اين
شماره بارنامه صادر شده ولي در دوراظهاري از آن استفاده نشده است (
.) تصوير شماره 33
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 010
تصوير شماره 33 _ بارنامه در وضعيت اظهار
• بارنامه در وضعيت خروج قرار دارد به اين معني که بارنامه در اظهارنامه اي
.) کوتاژ شده استفاده شده است) تصوير شماره 34
تصوير شماره 34 - بارنامه در وضعيت خروج
• بارنامه اي با مشخصات وارد شده يافت نميشود به اين معني که بارنامه
فوق در فايل مانيفست هاي ارسالي شرکت حمل موجود نميباشد) تصوير
.) شماره 39
تصوير شماره 39 - عدم وجود اطلاعات بارنامه در فايل مانيفست
011 |مانيفست الکترونيکي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 013
.7 استعلام پروانه الکترونيکي
با راه اندازي سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ، کليه پروانه هاي گمرکي و اسناد
صادر شده توسط گمرک به صورت الکترونيک در اين سامانه جهت استعلام کليه افراد
مرتبط مراجع نظارتي و کنترلي قرار داده شده است.
در اين خصوص با حذف پروانه فيزيکي گمرک و ايجاد امکان استعلام از طريق سامانه
پنجره واحد، از جعل و سوء استفادههاي مختلفي که از اسناد گمرکي صورت ميگرفت
جلوگيري بعمل آمده است.
گام نخست جهت استعلام پروانه الکترونيکي دريافت رمز از سامانه پنجره واحد تجارت
فرامرزي ميباشد.
براي دريافت اين رمز ميبايست به اظهارنامه مربوطه در ليست اظهارهاي قبلي مراجعه
و در صورتي که در مراحلي بعد از کارشناسي قرار داشته باشد همانند تصوير شماره
39 اقدام به دريافت رمز نمايد.
تصوير شماره 39 - توليد رمز
014 |استعلام پروانه الکترونيکي
جهت استفاده از پروانه الکترونيکي در مراجع مختلف، لازم به دريافت پرينت رمز
مربوط به اظهارنامه همانند تصوير شماره 31 ميباشد.
تصوير شماره 31 - نمايي از پرينت شماره دسترسي به پروانه
گام دوم جهت استعلام پروانه الکترونيکي مراجعه به آدرس epl.irica.ir/ecl مي-
باشد.
همانطورکه در تصويرشماره 38 مشاهده ميشود با وارد کردن شماره سريال پروانه و
شماره رسيد دسترسي به پروانه چاپ شده در پرينت ميتوان مشخصات پروانه را
مشاهده نمود.
تصوير شماره 38 - استعلام الکترونيکي پروانه گمرکي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 015
016 |سازمان هاي همجوار
.8 سازمان هاي همجوار
يکي از مشکلات حوزه تجارت خارجي کشور مراجعه صاحبان کالا و صادرکنندگان به
سازمان هاي متعدد و ارائه اسناد چندباره ميباشد. در اين قسمت طراحي پنجره واحد
بگونهايست که ارباب رجوع ديگر نيازي به مراجعه حضوري به سازمانهاي همجوار
نداشته واز طريق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي به صورت اتوماتيک اطلاعات
مورد نياز را به ديگر سازمان ها ارسال مينمايد. با اجراي اين سامانه ارباب رجوع صرفا
از طريق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي مي تواند فرآيند هاي مورد نياز خود را
به انجام رسانده و در کمترين زمان فعاليتهاي خود را پيگيري نمايد. در مقابل نيز
کليه سازمانهاي مجوز دهنده ميتوانند از طريق بستر ارتباطي پنجره واحد تجارت
فرامرزي ، اطلاعات اظهارنامه و پروانه هاي گمرکي را الکترونيکي دريافت و مجوز هاي
مربوطه را به صورت الکترونيکي به گمرک ارسال نمايند.
-4-1 تعريف سازمان و کاربر
در ابتداي امر اجرا و راه اندازي سازمان هاي همجوار در سامانه پنجره واحد تجارت
فرامرزي، ميبايست نمايندگان آن سازمان طي نامهاي شناسه ملي مربوط به خود و
مشخصات کاربران استفاده کننده از سامانه را به گمرک اجرايي مربوطه اعلام نمايند.
در مرحله بعد گمرک مربوطه براي سازمان و کارمندان آن سازمان به ترتيب دسترسي
را ايجاد کرده و وکالت سازمان و کارمندان » سازمان همجوار « و » سازمان « هاي
آن برقرار ميگردد ) جهت راهنمايي هاي بيشتر به فصل 9 مراجعه شود (.
نکته: همانند تصوير شماره 31 براي تعريف دسترسي کارمندان سازمان در پنجره
واحد تجارت فرامرزي در فيلد نام و نام خانوادگي، سمت کاربر نيز قيد ميگردد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 017
تصوير شماره 31 - نمايي از ايجاد دسترسي در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي
انواع سطح دسترسي در سامانه به قرار زير است:
4( وکالت کارمندي: در صورت داشتن اين نوع وکالت، کاربر مربوطه تنها قادر به
مشاهده اظهارنامه در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ميباشد.
9( وکالت نمايندگي شرکت: در صورت داشتن اين نوع وکالت، کاربر علاوه بر
مشاهده اظهارنامه قادر به تعيين وضعيت اظهارنامه ميباشد.
-9-1 مشاهده اظهارنامه توسط کارمند سازمان همجوار
جهت ورود به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ميتوان از يکي ازآدرسهاي
اينترنتي زير استفاده نمود:
https://epl.irica.ir
http://csw.irica.ir
018 |سازمان هاي همجوار
سازمان « پس از وارد کردن نام کاربري و رمز عبور دريافتي از گمرک اجرايي به منوي
رفته و با انتخاب نام سازمان » ثبت نظر کارشناسي در يک پروانه « زير منو » همجوار
و وارد کردن شماره سريال پروانه قادر به مشاهده اظهارنامه خواهيد بود.
تصوير شماره 32 - صفحه ثبت نظر کارشناسي در يک پروانه
? ميباشد. » اداره کل گمرک مورد نظر « نام سازمان انتخابي همان
? شماره سريال پروانه به صورت شماره سريال اظهارنامه – کد گمرک مورد
83433 ( وارد خواهد شد. – نظر) به طور مثال : 1998113
را کليک کرده تا اظهارنامه مورد نظر ظاهر گردد. » مشاهده « و در نهايت آيکن
همچنين توجه داشته باشيد در صورتي که اين اظهارنامه به سازمان مورد نظر ارجاع
داده نشده باشد با پيغام "شما اجازه دسترسي به اين سند را نداريد" مواجه ميشويد.
-9-1 تعيين وضعيت سند )صدور مجوز( توسط نماينده سازمان همجوار
جهت تعيين وضعيت سند ارجاع شده به سازمان همجوار توسط نماينده سازمان
همجوار، نماينده ميبايست جهت رد و پذيرش سند ارسالي با زدن دکمه مربوطه اقدام
به اين کار نمايد.
پذيرش وضعيت سند به منزله صدور مجوز براي کل اظهارنامه تلقي ميشود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 019
توجه داشته باشيد که امکان تبادل نظر بين کارشناس و سازمان همجوار از طريق
درج نظر در کادر مربوطه امکان پذير ميباشد.
تا زماني که وضعيت اظهارنامه )پذيرش يا رد( توسط سازمان همجوار مشخص نگردد
) فارق از نظرات ثبت شده( امکان شناسايي وضعيت براي پنجره واحد تجارت فرامرزي
ميسر نمي باشد.
تصوير شماره 31 - نمايي از صفحه تعيين وضعيت سند
001 |سازمان _______هاي همجوار
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 000
.9 صدور مجوز ترخيص قبل از اظهار
يکي از امکاناتي که پنجره واحد تجارت فرامرزي و سامانه جامع امور گمرکي در اختيار
ما قرار مي دهند مديريت مجوزهاي است که در فرايند ترخيص کالا نقش ايفا ميکنند.
در تقسيم بندي کلي مي توان اين مجوزها را به مجوزهاي دريافتي قبل و بعد از تنظيم
اظهارنامه تفکيک کرد. مجوزهايي که قبل از تنظيم اظهارنامه دريافت مي شوند،عمدتا
به صورت کلي بوده و بسته به نوع مجوز در هر مرحله مقداري از مجوز به ازاي
اظهارنامه گمرکي خاصي مورد استفاده قرار مي گيرد. به بياني ديگر در هر مرتبه
تنظيم اظهار مقداري از مجوز صادر شده کسر مي گردد.
سازمان هاي مختلفي در صدور مجوز ترخيص کالا نقش دارند که اين سازمان ها مي
توانند از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي جهت صدور و مديريت مجوزهاي صادر
شده استفاده کنند. پس از صدور مجوز توسط سازمان هاي ذيربط کليه اطلاعات در
اختيار سامانه جامع امور گمرکي قرار مي گيرد تا با توجه به مقررات و محدوديت هاي
اعمال شده ، نسبت به استفاده از مجوزهاي صادر شده اقدام گردد.
آنچه در ادامه شرح آن خواهد رفت فرايند مديريت مجوزهاي قبل از تنظيم اظهارنامه
مي باشد.
-4-3 پذيرش نمايندگي سازمان از سوي گمرک جمهوري اسلامي ايران
در اولين گام گمرک جمهوري اسلامي ايران ميبايست نسبت به تعريف سازمانهاي
مجوزدهنده و نمايندگان معرفي شده آنها اقدام و اطلاعات مربوط به نام کاربري و رمز
عبور را در اختيار نماينده سازمان صادر کننده مجوز قرار دهد.
001 |صدور مجوز ترخيص قبل از اظهار
در پنجره واحد تجارت فرامرزي هر سازمان توسط شناسه ملي قابل شناسايي است و
نمايندگان سازمان مربوطه نيز نمايندگان حقيقي سازمان مجوز دهنده جهت
صدورمجوز ميباشند.
در گام بعد نمايندگان سازمان ميبايست پس ازدريافت نام کاربري و رمز عبور وارد
سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي شده و از منوي "کاربر" صفحه "وکالت" را انتخاب
کرده و از قسمت "کارمندي" نسبت به پذيرش نمايندگي سازمان مشخص شده در
"ليست کارفرماها" اقدام نمايد. به عبارت ديگر قبل از انجام هر عملياتي پذيرش
نمايندگي شرکت توسط فرد حقيقي الزامي است. 06
-9-3 مراحل صدور مجوز توسط سازمان
پس از انجام مراحل ذکر شده، نماينده حقيقي سازمان مجوز دهنده با وارد شدن به
سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ميتواند نسبت به صدور مجوز اقدام کند.
آدرس اينترنتي دسترسي به سامانه بهصورت ذيل است:
https://epl.irica.ir
https://epl.irica.gov.ir
https://csw.irica.ir
دسترسي به اين سامانه از طريق اينترنت و اينترانت گمرک امکانپذير است.
16 - جهت اطلاعات بيشتر ميتوانيد نسبت به دريافت راهنماي وکالت از وبلاگ plirica.blog.ir e اقدام کنيد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 003
تصوير شماره 33 - نمايي از صفحه ورود به سامانه
در هنگام استفاده » صدور مجوز « توجه کنيد محدوديت هاي اعمال شده در صفحه
از مجوز مربوطه توسط سامانه جامع امور گمرکي به صورت هوشمند کنترل ميشود.
به عبارت ديگر تبادل داده و ترکيب سامانه جامع امورگمرکي و پنجره واحد تجارت
فرامرزي اين امکان را ميدهد که در لحظه استفاده از مجوز در گمرکات کشور، سامانه
به صورت خودکار محدوديت هاي اعمال شده توسط سازمان مجوز دهنده را کنترل
کند. با بهره وري از اين مزيت علاوه بر جلوگيري از خطاي کاربري، ميتوان به سازمان
صادر کننده مجوز اطمينان لازم جهت استفاده صحيح از مجوز صادر شده را داد.
در ادامه با بخش ها ي مختلف صفحه صدور مجوز آشنا مي شويد.
004 |صدور مجوز ترخيص قبل از اظهار
-9-3 بخش هاي مختلف صفحه صدور مجوز
همانگونه که در تصوير شماره 433 مشاهده ميکنيد صفحه صدور مجوز از قسمت
هاي مختلفي تشکيل شده است که آشنايي با هر بخش در جهت استفاده صحيح
بسيار مهم است.
تصوير شماره 433 - نمايي از صفحه صدور مجوز
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 005
-0-3-9 نام شرکت
اين قسمت نمايش دهنده ليست سازمانهايي است که از سوي آن وکالت کارمندي
براي سازمان مورد نظر به شخص مورد نظر اعطا شده باشد.
در صورتي که در اين قسمت نامي جهت انتخاب وجود نداشته باشد، ميبايست مراحل
لينک کارمند به سازمان مورد نظر انجام شود.
در صورتي که اين عنوان به شما نمايش داده نشد و با پيغام " شما دسترسي لازم
جهت صدور مجوز را نداريد" مواجه شديد، به اين معناست که سازمان مورد نظر
دسترسي لازم جهت صدور مجوز را از سمت گمرک جمهوري اسلامي ايران دريافت
نکرده است.
-1-3-9 کد ملي صاحب مجوز
در اين قسمت شناسه ملي / کد ملي صاحب مجوز را وارد کنيد و به اين نکته توجه
داشته باشيد که در لحظه استفاده از اين مجوز تنها اظهارنامه هايي که صاحب کالا
آنها با شناسه ملي وارد شده در اين قسمت برابر باشد، امکان استفاده از اين مجوز را
دارند. به عبارتي ديگر در لحظه استفاده، سامانه به صورت خودکار اطلاعات صاحب
کالا و صاحب مجوز را کنترل ميکند.
-3-3-9 مجوز درخواستي
اين قسمت نمايش دهنده انواع مجوزهايي است که دسترسي لازم جهت صدور آنها
به سازمان مورد نظر داده شده است.
006 |صدور مجوز ترخيص قبل از اظهار
-4-3-9 تاريخ انقضاي مجوز
اين قسمت تاريخ انقضاي مجوز را مشخص ميگردد.
-5-3-9 مقدار دهي مولفه هاي وزن ، تعداد و ارزش
در هنگام صادر کردن مجوز به اين نکته مهم توجه کنيد که مقادير مولفه هاي مختلف
را بر اساس نياز و با توجه به شرايط استفاده از مجوز توسط گمرکات تنظيم نماييد
زيرا بسته به نوع مجوز ميتوان مشخص نمود که مجوز بر اساس چه مولفه هايي صادر
شود. به عنوان مثال در صورتي که مجوز صادر شده بر اساس وزن باشد کافي است
در قسمت مربوط به وزن در صفحه صدور مجوز، مقدار مورد نظر را وارد نمود.
تصوير شماره 434 - نمايي از قسمت هاي مربوط به مشخصات سازمان و مجوز مربوطه
تصوير شماره 439 - نمايي از مؤلفه هاي مورد نياز در مجوز مورد نظر
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 007
-6-3-9 اضافه کردن ساير مولفه هاي مورد نياز
8( توضيح داده شد در لحظه صادر کردن مجوز ميتوان -9- همانگونه که در بخش ) 3
مشخص نمود که براي استفاده از مجوز کداميک از مولفه هاي وزن، تعداد و ارزش
توسط کارشناس مربوطه مقدار دهي شود.
يکي ديگر از امکاناتي که صفحه صدور مجوزها در اختيار شما قرار ميدهد اضافه کردن
ساير مولفه هاي مورد نياز علاوه بر مولفه هاي پيش فرض ميباشد. براي انجام اين
مهم کافي است از علامت )+( موجود در صفحه صدور مجوز که در پايين مولفه هاي
پيش فرض قرار دارد استفاده کنيد. با استفاده از اين امکان ميتوان مجوزهايي تحت
عنوان فاکتورهاي نفتي را در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي ثبت و کسر نمود.
پس از انتخاب دکمه )+( جدولي جهت درج کردن عنوان ، مقدار و واحد مولفه مورد
نظر نمايش داده ميشود که در هر باکس موارد مورد نياز وارد ميشود. به عنوان مثال
فرض کنيد سازمان مجوز دهنده نياز داشته باشد مجوزي براي مولفه هاي زير صادر
کند :
براي وارد کردن هر يک از سطرهاي فوق کافي است روي دکمه )+( کليک کنيد و در
هر سلول موارد مربوطه را وارد نماييد.
نفت سفيد خالص
489333333
تن
RAFF و BNED
89333333
ليتر
008 |صدور مجوز ترخيص قبل از اظهار
-7-3-9 بارگزاري تصوير مجوز و انتخاب گمرک
در اين قسمت ميتوان گمرکات مجاز به استفاده از مجوز صادر شده را انتخاب کرد.
به اين نکته توجه داشته باشيد در صورتيکه باکس مربوط به انتخاب گمرک تهي باشد
کليه گمرکات امکان استفاده از مجوز صادر شده را خواهند داشت.
همچنين ميتوانيد در صورت نياز نسبت به بارگذاري تصوير مجوز صادر شده با انتخاب
دکمه Browse اقدام نماييد.
در پايان با انتخاب دکمه صدور مجوز نسبت به ثبت مجوز و دريافت کد رهگيري
مربوطه اقدام کنيد. توجه داشته باشيد کد رهگيري صادر شده در اين قسمت جهت
استفاده از مجوز الزامي است.
تصوير شماره 439 - نمايي از بخش انتخاب گمرک و پيوست تصوير مجوز
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 009
توجه : ابطال و لغو مجوز صادر شده تنها از سوي گمرک جمهوري اسلامي ايران امکان
پذير ميباشد.
-1-3 گزارشات
يکي از امکاناتي که سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در اختيار سازمان هاي
مجوزدهنده قرار ميدهد امکان گزارشگيري از وضعيت مجوزهاي صادر شده ميباشد.
با استفاده از اين امکان در هر لحظه سازمان صادرکننده مجوز ميتواند از مقادير
استفاده شده در گمرکات مختلف و ساير اطلاعات مورد نياز بهره مند گردد.
براي اين منظور کليه سازمان هاي مجوز دهنده ميتوانند پس از ورود به سامانه پنجره
واحد تجارت فرامرزي از منوي "کاربر" صفحه "صدور مجوز" را انتخاب و عنوان
"گزارش" را کليک نمايند. در صفحه گزارشات تمامي مجوزهاي صادر شده توسط
سازمان قابل مشاهده ميباشد که با کليک بر روي هر عنوان ميتوان ساير اطلاعات
مورد نياز را مشاهده نمود.
011 |صدور مجوز ترخيص قبل از اظهار
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 010
.01 معرفي انبار استريپ کننده
يکي از فرايندهاي مهم در زمينه حمل و انتقال کالا، عمليات استريپ کالا توسط
انبارهاي متصدي در سطح کشور و يا تغيير وسيله و شيوه حمل پس از خروج کالا از
گمرک ميباشد. انبارهاي نگهداري کالاي تجاري در سطح کشور نقش ويژهاي در
فرآيند تجارت دارند در نتيجه ظرفيت سازي و ايجاد فضايي امن جهت فعاليت اين
بخش را ميتوان يکي از اهداف پنجره واحد تجارت فرامرزي به شمار آورد.
حامل هاي خارج شده از گمرک در سطح کشور با استفاده از پته الکترونيک قابل
شناسايي و رهگيري ميباشند اما با توجه به ماهيت عمليات صورت گرفته در انبارهاي
استريپ کننده کالا که منجر به تغيير وسيله حمل ميگردد، نياز مبرم جهت ثبت و
کنترل عمليات صورت گرفته جهت رهگيري کالا ضروري است.
بر اين اساس کليه صاحبين کالا که درخواست استريپ کردن کالا و يا تغيير وسيله و
شيوه حمل پس از خروج کالا از گمرک را دارند بايد از طريق سايت پنجره واحد
تجارت فرامرزي، انبار مربوطه و متصدي مورد نظر خود را مشخص کنند. در ادامه
متصدي مربوطه از طريق سايت پنجره واحد بر طبق فرايند تعريف شده اقدام به ثبت
اطلاعات مورد نياز مينمايد.
پس از ثبت اطلاعات با استفاده از کد استعلام دريافت شده از سامانه، ساير سازمانها
همچون نيروهاي امنيتي ميتوانند از روش هاي زير اقدام به دريافت اطلاعات لازم
نمايند:
.4 استعلام از طريق سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي:
« از طريق ادرس epl.irica.ir/ecl و در اختيار داشتن رسيد پروانه الکترونيک »
ميتوان علاوه بر مشاهده پروانه الکترونيکي و اطلاعات حامل هاي خارج شده از گمرک
011 |معرفي انبار استريپ کننده
کليه عمليات صورت گرفته توسط انبارهاي شهري و متصديان تغيير وسيله حمل را
مشاهده نمود.
.9 استعلام از طريق سامانه پيامکي:
با پيامک کردن کد استعلام مورد نظر به شماره 93331112 اطلاعات مورد نظر از
طريق پيامک ارسال خواهد شد.
-4-43 مشخص کردن انبار استريپ کننده و يا متصدي تغيير حامل
دوراظهاري « زيرمنوي » کاربر « صاحب کالا يا اظهار کننده واردات ميبايست از منوي
با وارد کردن شماره بارنامه يا شماره سريال، اظهارنامه مورد نظر را از قسمت ،» واردات
جستجو کرده و با زدن دکمه ويرايش همانند تصوير شماره » ليست اظهارهاي قبلي «
431 ، اقدام به ثبت وکالت مربوط به انبار مورد نظر نمايد.
تصوير شماره 431 - نمايي از جستجوي اظهارنامه از قسمت ليست اظهارهاي قبلي
جهت ثبت شناسه ملي انبار، با زدن دکمه" ادامه " در مرحله مشاهده وضعيت اظهار،
به صفحه مربوطه هدايت ميشويد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 013
» ادامه « تصوير شماره 438 - محل قرار گيري دکمه
در صفحه باز شده به قسمت دادن وکالت انبار رفته و شناسه ملي انبار استريپ مورد
کليک کنيد تا پيغام تاييد را رويت » دادن وکالت « نظر خود را وارد کرده و بر روي
همانند تصوير شماره 431 نمايان گردد.
تصوير شماره 431 - ثبت وکالت انبار استريپ براي سريالي مشخص
از اين پس انباري که شناسه آن را در اين رويه فعال کرده ايد ميتواند با نام کاربري
را انجام دهند. » تغيير حامل « خود از محل اين سند فرايند
-9-43 فرايند تغيير حامل
پس از ثبت وکالت انبار استريپ کننده براي سريالي خاص، متصدي مشخص شده
ميتواند عمليات استريپ و يا تغيير حامل رااز طرق سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي
براي پروانه مذکور به انجام برساند.
در ادامه به شرح فرايند تغيير حامل خواهيم پرداخت.
014 |معرفي انبار استريپ کننده
-9-43 ورود به سيستم جهت انجام فرايند تغيير حامل
براي انجام فرايند تغيير حامل در اولين مرحله بايد کارمند انبار مربوطه با نام کاربري
خود وارد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي شود.
جهت انجام فرآيند تغيير حامل کارمند انبار مربوطه پس ازدريافت وکالت از سوي
اظهارکننده يا صاحب کالا وارد سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي شده و به زير منوي
همانند تصوير شماره » کاربر « از قسمت » تغيير حامل « 432 وارد شده و مراحل
را به ترتيب زير انجام ميدهد.
تصوير شماره 432 - نمايي از صفحه تغيير حامل
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 015
-1-43 صفحه تغيير حامل و تکميل اطلاعات
-0-4-01 مشخص کردن نام انبار
در اولين اقدام نام انبار از ليست انبارها انتخاب ميگردد. لازم به ذکر است که تنها نام
انباري در اين ليست نمايش داده ميشود که کاربر آن در سامانه پنجره واحد تجارت
فرامرزي از سوي انبار مربوطه وکالت کارمندي را اخذ کرده باشد. در بخش ديگر از
همين راهنما به شرح اين موضوع خواهيم پرداخت.
تصوير شماره 431 - منوي انبار تأييد کننده
-1-4-01 وارد کردن شماره سريال پروانه گمرکي
اين شماره مشخص کننده گمرک و پروانه اي است که فرايند تغيير حامل براي آن
انجام ميشود. لازم به ذکر است کاربر تنها به کالاهايي از يک پروانه گمرکي دسترسي
دارد که صاحب کالا يا اظهار کننده مراحل مربوط به فصل اول را انجام داده باشد.
همانند تصوير شماره 433 وارد » کد گمرک- سريال « نکته 4: شماره سريال با فرمت
ميشود.
شماره سريال-کد گمرک
83433-49918
تصوير شماره 433 - نمونه اي از ثبت صحيح شماره سريال
016 |معرفي انبار استريپ کننده
نکته 9: در صورتيکه صاحب کالا وکالت مورد نياز جهت دسترسي به اين پروانه خاص
شما اجازه دسترسي به اين « را به انبار مربوطه نداده باشد کارمند انبار با پيغام
مواجه مي شود. » اظهارنامه را نداريد
-3-4-01 وارد کردن شماره حامل
در اين قسمت شماره پلاک مربوط به حامل جديد که کالا با آن جابه جا ميشود
همانند تصوير شماره 443 وارد ميشود.
تصوير شماره 443 - نمايي از ثبت شماره حامل
نکته: حامل ممکن است خودرو، قطار، کشتي و هواپيما باشد، در هر مورد نسبت به
وارد کردن مشخصه هاي مورد نياز جهت شناسايي نحوه حمل ) شماره سفر ، نام
حمل کننده و ...( اقدام نماييد.
-4-4-01 متن تأييديه
عنوان چهارم متن تأييديه يا به بياني ديگر شرح عمليات صورت گرفته ميباشد، اين
متن شامل مشخصات نوع وتعداد بسته بندي بار، شماره پته گمرکي صادر شده براي
حامل قبلي و ساير مشخصات مربوط به حامل و بار ميباشد.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 017
تصوير شماره 444 - نمونه اي از نحوه تکميل متن تأييديه
جهت اتمام کار و پرينت بارکد و ارسال متن تأييديه به گمرک مربوطه، بر روي دکمه
کليک نماييد. » ارسال متن تأييديه «
با ارائه اين برگه به سازمان هاي مربوطه امکان استعلام پيامکي که در فصل بعد به
شرح آن خواهيم پرداخت ميسر ميشود.
تصوير شماره 449 - نمونه اي از پرينت کد استعلام تغيير حامل
018 |معرفي انبار استريپ کننده
-8-43 نحوه استعلام از سايت پنجره واحد تجارت فرامرزي
استعلام تأييديه مربوط به تغيير حامل به دو روش برخط)استعلام از سامانه پنجره
واحد تجارت فرامرزي( و استعلام از سامانه پيامکي 93331112 صورت ميگيرد.
در ادامه به شرح اين دو روش خواهيم پرداخت.
-1-43 استعلام برخط
استعلام بر خط از طريق صفحه استعلام الکترنيکي پروانه گمرکي درسامانه پنجره
واحد تجارت فرامرزي به شرح زير انجام ميپذيرد.
قابل ذکر است که اين سامانه از بستر اينترنت قابل دسترسي است.
-0-6-01 رسيد پروانه الکترونيک
گام نخست جهت استعلام پروانه الکترونيکي دريافت رمز از سامانه پنجره واحد تجارت
فرامرزي ميباشد.
براي دريافت اين رمز ميبايست به اظهارنامه مربوطه در ليست اظهارهاي قبلي مراجعه
و در صورتي که سريال در مراحلي بعد از کارشناسي قرار داشته باشد همانند تصوير
شماره 449 اقدام به دريافت رمز نمود.
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 019
تصوير شماره 449 - دريافت رمز الکترونيکي از سامانه پنجره واحد
جهت استفاده از پروانه الکترونيکي در مراجع مختلف، لازم به دريافت پرينت رمز
مربوط به اظهارنامه همانند تصوير شماره 4431 ميباشد.
تصوير شماره 441 - نمونه رسيد پروانه الکترونيکي
031 |معرفي انبار استريپ کننده
-1-6-01 صفحه استعلام الکترنيکي پروانه گمرک
جهت دسترسي به صفحه استعلام الکترونيکي پروانه گمرکي ميتوان يکي از آدرس-
هاي زير را استفاده نمود :
epl.irica.ir/ecl
epl.irica.gov.ir/ecl
csw.irica.ir/ecl
همانطورکه در تصوير شماره 448 مشاهده ميشود با وارد کردن شماره سريال پروانه
و شماره رسيد دسترسي به پروانه چاپ شده در پرينت، ميتوان مشخصات پروانه را
مشاهده کرد.
تصوير شماره 448 - استعلام الکترونيکي پروانه گمرکي
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 030
-2-43 معرفي بخش هاي مختلف صفحه استعلام الکترونيکي
-0-7-01 اطلاعات پروانه
ميباشد. » اطلاعات پروانه « اولين بخش در صفحه استعلام الکترونيکي پروانه بخش
تمامي اطلاعات موجود در خانه هاي اظهارنامه همانند تصوير شماره 441 در اين
بخش قابل مشاهده است همچنين امکان دريافت نسخه چاپي پروانه همانند تصوير
شماره 442 از اين قسمت ميسر ميباشد.
تصوير شماره 441 - نمايي از بخش اطلاعات پروانه
031 |معرفي انبار استريپ کننده
-1-7-01 پيغام هاي پروانه
ميتوان پيام هاي ارسال شده توسط سازمان » پيغام هاي پروانه « با کليک بر روي عنوان
هاي مربوطه که عمدتا پس از ترخيص کالا صورت ميگيرد را مشاهده کرد.
تصوير شماره 442 - نمونه چاپ شده اطلاعات پروانه
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 033
-3-7-01 اطلاعات کاميون هاي خارج شده از گمرک
اطلاعات حامل » اطلاعات کاميون هاي خارج شده از گمرک « با کليک بر روي عنوان
خارج شده از درب خروج گمرک همانند تصوير شماره 441 نمايش داده ميشود.
اين اطلاعات شامل شماره پته، شماره کاميون، مشخصات راننده، مشخصات مسير،
مشخصات صاحب بار ، مشخصات کالا و موارد مشابه ميباشد.
تصوير شمار 441 - نمايي از بخش اطلاعات کاميون هاي خارج شده از گمرک
034 |معرفي انبار استريپ کننده
-4-7-01 مشاهده سابقه تغيير حامل
ميتوان سوابق عمليات انجام شده در » تغيير حامل ها « با کليک بر روي گزينه
انبارهاي متصدي استريپ و تغييرحامل هاي مرتبط با اين پروانه گمرکي را همانند
تصوير شماره 443 مشاهده نمود.
تصوير شمار 443 - نمايي از سابقه صفحه تغيير حامل هاي يک پروانه
راهنماي جامع کاربري سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي | 035
-1-43 استعلام پيامکي
براي استعلام پيامکي تغيير حامل ها بايد بارکد توليد شده در هنگام تأييد خروج از
انبار را به شماره 93331112 پيامک نمود تا اطلاعات ثبت در فرايند تغيير حامل
براي شما ارسال گردد.
تصوير شماره 493 - نمونه بارکدجهت استعلام پيامکي__