وزارت صنعت ،معدن و تجارت-وزارت اقتصادی و دارای

شما می توانید همین حالا برای مشاوره با کارشناسان مجرب ما اقدام کنید    ۴۴۶۶۷۰۹۷ ۰۲۱

وزارت صنعت ،معدن و تجارت-وزارت اقتصادی و دارای
وزارت صنعت ،معدن و تجارت-وزارت اقتصادی و دارای

  ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

هیئت وزیران در جلسه 19/12/1394به پیشنهاد شماره265881/60مورخ 12/12/1394وزارت صنعت معدن و تجارت و به اسثتناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد:

1-مجموع حقوقی گمرکی و سود بازرگانی 1242ردیف تعرفه همراه با حذف ،ایجاد و اصلاح ردیف تعرفه های مربوط به شرح جداول پیوست که تاییده شده به مهر هیئت دولت است ،تعیین میشود. با اعمال این اصلاحات ،مجموع جدوال پیوست ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات با رعایت ماده 11ایین نامه یاد شده از اول فروردین  ماه سال 1395قابل اجرا است.

2-ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه 10صرفا با ارز متقاضی مجاز بوده و مشمول پرداخت دوبرابر سود بازرگانی میباشد.

3-ثبت سفارش و ورود خودروهای سواری با حجم موتوربیش از 2500سانتی مترمکعب مجاز نمی شود.

                                                                             اسحاق جهانگیری