مراحل ترخیص کالا

شما می توانید همین حالا برای مشاوره با کارشناسان مجرب ما اقدام کنید    ۴۴۶۶۷۰۹۷ ۰۲۱

مراحل ترخیص کالا
مراحل ترخیص کالا

  ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

مراحل ترخیص کالا

در هر کشوری فرایند ترخیص کالا متفاوت است. در کشور ما ایران نیز بازرگانی و ترخیص کالا قوانین خاص خود را دارد که برای هر بازرگانی دانستن این مراحل ضروری است. مراحل ترخیص عبارتند از:

  • مراحل پیش از اظهار یا معرفی کالا
  • اظهار یا معرفی کالا
  • ارزیابی و بررسی کالاهای اظهار شده
  • مراحل بعد از ترخیص کالا

این مراحل چهارگانه هر کدام شامل اقدامات مختلف است که باید به دقت انجام شود. در ادامه هر کدام از این مراحل را توضیح می‌دهیم.

ترخیص کالا شامل مراحلی است که دارای قوانین و مقررات بسیار زیادی است. برای وارد کردن کالا به کشور و یا صادر کردن آن نیاز به طی مراحل مختلف ترخیص است. بازرگانان پس از انعقاد قرارداد ترخیص کالا و ارائه مدارک لازم اقدام به وارد یا صادر کردن کالای مورد نظرشان می‌نمایند. هزینه‌ها و قوانین ترخیص اجناس مختلف با توجه به نوع و تعدادشان متفاوت است. قبل از اقدام به ترخیص نسبت به گرفتن مجوزهای لازم اقدام نمایید که عملیات ترخیص سریعتر انجام شود.

انواع کالاها

انواع کالاهای صادراتی و وارداتی به سه دسته تقسیم می‌شوند و هر کدام دارای قوانین و مجوزهای خاص خود است که باید رعایت شود:

  • کالای مجاز: این کالاها برای ترخیص چه صادر شدن و چه وارد شدن نیازی به مجوز ندارد.
  • کالای مشروط: به کالاهایی اطلاق می‌شود که نیازمند پروانه صدور یا ورود هستند.

کالای ممنوع: این نوع کالاها به دلیل قانون کشور یا قوانین دین اسلام ممنوع هستند.

دستورالعمل اجرايي گردش اظهارنامه وارداتي در پروژه نگار جهت مراجعين
 
مرحله اول : ورود اطلا عات
صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به بخش (ورود اطلاعات ) مراجعه و با در يافت فرم اوليه اظهار نامه مبادرت به ارائه اطلاعات در خواستي در متن و ظهر اظهار نامه‌ مي نمايد ، همكاران گمركي مستقر در اين قسمت آماده كمك به مراجعين جهت رفع اشكالات و پاسخگويي به سئوالات مطروحه مي باشند، پس از تكميل اظهار نامه اوليه و تحويل آن به قسمت ورود اطلاعات اظهارنامه وارد سيستم  مي شود‏.
قابل ذكر است كه اظهار كننده مي بايست ارزش كالا و وجوهي را كه خود محاسبه نموده به تفكيك در ظهر اظهار نامه مربوط به وارد كننده با توجه به كد هاي مندرج در جزوه (سند واحد اداري (s.a.d)) درج نمايد كه طبعأ اين ارقام بايد با ارقام محاسبه شده بوسيله كامپيوتر يكسان باشد . پس از ورود اطلاعات وهمچنين ورود هزينه هاي متعلقه به كالا، كاربراظهار نامه موجود در سيستم را از طريق رايانه خود ورايانه مركزي كنترل و پس از اخذ تائيديه ، نسبت به ذخيره نمودن اظهارنامه در رايانه كاربر و رايانه مركزي اقدام مي نمايد (شماره ذخيره محلي توسط كاربر در قسمت بالاي اظهار نامه يادداشت مي شود )رايانه مركزي ضمن ذخيره نمودن اظهارنامه (شماره ذخيره در سرور ) را در خانه شماره 7درج مي كند
در مراحل مختلف انجام تشريفات گمرگي، اظهار نامه توسط اين شماره عطف و كد اظهار كننده فراخواني وعمليات لازم بر روي آن انجام مي گيرد. پس از پايان مراحل مذكور،اظهار نامه چاپ و به ضميمه اظهار نامه دستي به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي تحويل داده مي شود تا پس از مقابله وكنترل امضاء نمايد.
چنانچه دراين مرحله مغايرتي مشاهده شود،كاربر توسط شماره ذخيره محلي، اظهار نامه را فراخواني ونسبت به اصلاح آن اقدام وپس از كنترل محلي وكنترل با سرور، اظهار نامه قبلي را از رايانه محلي خود حذف واظهار نامه جديد اصلاح شده را جايگزين آن ميكند. سيستم به اين اظهار نامه جديد شماره عطف جديدي اختصاص خواهد داد.
 
مرحلة دوم: پذيرش اظهار نامه
اظهار كننده اظهار نامة چاپي واظهار نامه دستي را همراه با اسناد ومجوزهاي مورد نياز (بر اساس كدهاي مندرج در متن اظهار نامه) وفيش بانكي جهت رسيدگي به قسمت پذيرش اظهار نامه تسليم مي نمايد.
در اين قسمت تعلق اسناد به اظهار و وجود اسناد لازمه به صورت اجمالي مورد رسيدگي قرارمي گيرد.
مسئوليت صحت مندرجات اسناد و مدارك تسليمي و كامل بودن آنها به  عهدة صاحب كالا مي باشد.
پس از فراخواني اظهار نامه از رايانه مركزي و اقدام نمودن به عمليات ثبت(كوتاژ)، درصورت مطابقت مندرجات متن اظهارنامه با اطلاعات موجود در رايانه مركزي،سيستم نسبت به تخصيص يك شماره تحت عنوان شمارة ثبت اظهارنامه (كوتاژ) عمل خواهد نمود، در غير اينصورت اظهارنامه جهت اصلاح يا تكميل به اظهار كننده برگشت داده خواهد شد. در چنين حالتي اظهار كننده مي بايست به واحد ورود اطلاعات مراجعه تا اصلاحات لازم در اظهار نامه وي انجام ويك چاپ جديد تهيه وبكار گرفته شود.
كالا از تاريخ پرداخت مبالغ تعيين شده در اظهار نامه، اظهار شده تلقي ميشود.
صاحب كالا تا قبل از اختصاص شماره ثبت به اظهار نامه توسط سيستم، حق هرگونه تغيير يا اصلاح اظهار نامه را دارد.پس از پذيرش اظهار نامه كلية اسناد ارا ئه شده، به استثناء فيش بانكي به اظهار نامه الصاق ولاك و مهر ميشود. سپس شمارة ثبت در محل مربوطه (قسمت(الف)اظهار نامه چاپي) به طور دستي درج و اظهار نامه تنظيم شده همراه با اسناد ضميمه جهت انجام كنترلهاي گمركي به قسمت ارزيابي ارسال مي گردد.
 
مرحله سوم : كنترلهاي گمركي
در اين مرحله ارزيابي فيزيكي كا لا انجام مي شود پس از ارزيابي، ارزياب نسبت به ظهر نويسي اظهارنامه وكنترل وجوه پرداختي وساير مقررات اقدام وپس از خاتمه اين كنترلها ، متن اظهارنامه را امضاء وآن را به كارشناس سرويس ارزيابي تحويل مي دهد . كارشناس مزبور در صورت صحت اظهار، اظهار نامه را امضاء و به رئيس سرويس ارزيابي تحويل مي نمايد رئيس سرويس ارزيابي توسط شماره عطف وكد اظهار كننده كه در متن اظهار نامه نوشته شده ويا از طريق شماره ثبت اظهار نامه آن را فراخواني وبا استفاده از رايانه به ارزيابي سيستمي آن مبادرت نموده، شماره ارزيابي تعيين شده توسط سيستم را به صورت دستي در محل مربوطه (قسمت (ب) اظهار نامه) وارد و اظهار نامه را امضاء ميكند.
چنانچه عمليات ارزيابي منجر به تغييراتي در اظهار نامه شود، رئيس سرويس ارزيابي يا كارشناس مربوطه نسبت به اصلاح اظهار نامه قبلي كه منجر به ايجاد اظهار نامة جديدي خواهد شد اقدام ميكند.
پس از اصلاحيه يا اظهار نامه متمم در يك نسخه چاپ و جهت امضاء و پرداخت تفاوت به صاحب كالا تحويل داده مي شود. رئيس سرويس ارزيابي اظهار نامه نهايي اصلاح شده را ارزيابي سيستمي نموده و پس از درج شماره ارزيابي در محل مربوطه (قسمت(ب) اظهار نامه)، آن را امضاء كرده به واحد صندوق و صدور پروانه ارسال ميكند.
 
مرحله چهارم: پرداخت و ترخيص
پس از ارزيابي سيستمي و امضاء اظهار نامه توسط رئيس سرويس ارزيابي، اظهار نامه و فيش بانكي به صندوق تحويل مي شود. صندوقدار ابتدا اظهار نامه مربوطه را از سيستم فراخواني و مبلغ فيش ارائه شده را با مبلغ محاسبه شده توسط سيستم در خانه 47 اظهار نامه مقابله مي كند و در صورت تائيد،رسيد صندوق را بر اساس اطلاعات مندرج در خانه هاي اظهار نامه در رايانه تكميل، كنترل و تائيد،مي نمايد. پس از آن فيش بانكي از اسناد جدا و نسبت به چاپ پروانه گمركي اقدام ميشود.
پروانه چاپ شده بوسيله مسئول صندوق مهر و امضاء شده، شماره آن در دفتر مربوطه وارد ميگردد سپس با اخذ رسيد به صاحب كالا تحويل ميشود.
 

مراحل ترخيص كالا( به زبان ساده تر) :

تنظيم اظهارنامه اطلاعاتي از قبيل نوع كالا كميت ، علامت تجاري ، فني ، مدل ، ارزش و وزن كالا مي باشد .
تحويل و اظهار اسناد از قبيل فاكتور ، پكينگ ليست ، مانيفست ، بارنامه و گواهي بهداشت .
تطبيق اسناد و تعيين ارزياب .
ارزيابي و كنترل كالا با اسناد و صدور صورتحساب .
پرداخت وجه صورت حساب به حساب گمرک جمهوری اسلامی ایران و دريافت رسيد .
صدور پروانه ترخيص كالا .
كنترل نهايي درب خروج و اخذ مجوز بارگيري كالا و صدور بيجك خروج كالا از گمرك .

پرسش و پاسخ : ( تعداد ۵ مورد )

محمد

۱۳۹۷/۰۴/۰۱

سلام. گوشی آیفون از استرالیا دارن بفرستن برام.من الان اهواز.شرایط دریافت کالا مورد نظرم چی هستن؟


پاسخ

۱۳۹۷/۰۴/۰۱

باسلام

با مراجعه به سایت گمرک و وزارت بازرگانی اطلاعات دقیق را در مورد کالای خود جستجو نمایید

حسین صفری

۱۳۹۷/۰۳/۳۰

اگر براتون ممکنه یه شماره از وارد کننده پارچه می خوام می خوام بدون واسطه پارچه ازش بخرم


پاسخ

۱۳۹۷/۰۳/۳۰

با سلام

شماره تماسی در اختیار نداریم

حسین قاضی

۱۳۹۷/۰۳/۱۲

هزینه ترخيص غلطک رنگ وزن 2000کیلو


پاسخ

۱۳۹۷/۰۳/۱۲

باسلام

جهت راهنمایی بهتر ، تماس حاصل فرمایید

باتشکر

عزيز اله رحيمى

۱۳۹۶/۰۶/۲۴

سلام هزينه ترخيص روكش PVC براى هر متر يا رول ١٢٠مترى چقدر ميباشد با تشكر


پاسخ

۱۳۹۶/۰۶/۲۴

سلام لطفا با تلگرام شرکت بعد از معرفی خود مشخصات کامل رو ارسال بفرمایید تا راهنمایی شوید.ممنون09017350574

قاسم قربانی

۱۳۹۶/۰۴/۲۹

باسلام شرایط ترخیص مواد تکنیکال سموم کشاورزی چیست؟


پاسخ

۱۳۹۶/۰۴/۲۹

سلام

نیاز به اطلاعات بیشتری هست لطفاً تماس بگیرید.

برای ما پیغام بگذارید